Kuka, mitä, missä ja miten?
Hyvinvointipalvelut maaseudulla 2014

Kuka, mitä, missä ja miten? Hyvinvointipalvelut maaseudulla 2014 -hankkeen (1.4.2014–31.10.2016) tavoitteena on tehdä näkyväksi hyvinvointipalveluiden rakenteellisia muutoksia harvaan asutun maaseudun näkökulmasta kolmen teeman kautta: 1) hyvinvointipalvelujen siirtymät taajamien ulkopuolisen maaseudun näkökulmasta 2) kyläkoulujen lakkautukset maaseutukylien ja maaseudulla asuvien koululaisten arkielämän näkökulmasta 3) uudet paikalliset hyvinvointipalvelut ja niiden tuottamisen ehdot.

Tutkimushankkeen nimi viittaa sosiaalipoliittisiin palvelurakenteiden muutosten analyyseihin, joissa palvelumuutoksia on tavanomaista analysoida kysymällä kuka tuottaa, kuka maksaa ja kuka järjestää. Nostamme näiden kysymysten rinnalle maaseudun näkökulmasta tärkeän ”missä”-kysymyksen eli missä palvelut sijaitsevat. Tutkimuksen otsikon ”miten” kysymys tarkoittaa, että analysoimme esimerkkitapauksen avulla tapoja, joilla Suomessa julkisen vastuulla olleita palveluita rakennetaan uudelta pohjalta.

Metodologisena tavoitteena on metodologiseksi urbanismiksi kutsumiemme päivänselvyyksien kyseenalaistaminen ja maaseutulähtöisen tutkimusotteen kehittely. Aineistoa on hankittu puhelinhaastatteluilla ja kenttätöillä. Aineistonkeruussa on kiinnitetty huomiota valokuvaamiseen menetelmänä ja kuvatun aineiston käyttöön, sen analysointiin, tulkintaan ja raportointiin. On pohdittu kuvaa sanankaltaisena evidenssinä tutkimuksen eri vaiheissa.

Tutkimuksesta on julkaistu yksi tieteellinen artikkeli (Silva Tedre & Ville Pöysä: Opetus lähtee, koulu jää. Maalaiskoulut paikallisyhteisöissään. Yhteiskuntapolitiikka 2015). Akateemista joukkoa laajemmalle yleisölle suunnattu kirja valmistuu elokuussa 2016. Kirjassa hanketta raportoidaan sekä sanoin että kuvin. Kirjan taittaa YTK Mari Voutilainen.

Tutkimushanketta rahoittaa Maaseutupoliittinen yhteistyöryhmä. Projektista vastaa YTT Silva Tedre Itä-Suomen yliopistosta. Osa projektista on tehty talkootyönä (YTT Seppo Kovero, YTM Hanna Moilanen, YTT Päivi Armila, YTK Mari Voutilainen, YTT Silva Tedre). Tutkimusavustajina tai tutkijoina hankkeen eri vaiheissa ovat lyhyitä aikoja toimineet YTK Katri Issakainen, YTK Ville Pöysä, YTT Pirjo Pöllänen ja YTK Sonja Pöllänen.

Tutkimushankkeella on oma Kyläkoulun jälkeen -blogi.