Sielunhoidon soveltavat opinnot

Sielunhoidon soveltavat opinnot (2424300) on vapaasti valittaviin opintoihin sijoittuva 20 opintopisteen oppimiskokonaisuus, jossa teoreettisen opiskelun ja käytännön työssäoppimisen menetelmillä perehdytään sielunhoidon erityisalojen toimintaympäristöihin, ammattikuviin ja työkäytäntöihin.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii aidossa sairaalatoimintaympäristössä tunnistamaan ja analysoimaan sielunhoitoon liittyviä teologisia, lääketieteellisiä, psykologisia ja hoitotieteellisiä näkemyksiä ja toimintatapoja sekä soveltamaan oppimaansa osana ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa.

Opintojen rakenne

Sielunhoidon soveltavat opinnot jakautuvat kahteen osioon:

Teoriajakso (8 op)

Teoriajaksolla käsitellään hoitotieteen, lääketieteen ja teologian näkökulmia ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Jakso jakautuu neljään osakurssiin:

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hoidossa (2 op), Hoitotieteellinen tieto potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa (2 op), Johdatus psykiatriaan (2 op) ja Sielunhoito osana ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista (2 op).  Opiskelija voi suorittaa kursseja myös erikseen riippumatta siitä, hakeutuuko hän sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle.

Työssäoppimisjakso (12 op)

Työssäoppimisjakso sisältää ohjattua työskentelyä sielunhoitajan tehtävissä seitsemän työviikon ajan (n. 234 t.) sekä tehtävään liittyvää perehdytystä, luentoja ja ohjausryhmiä yhteensä 80 tuntia. Työssäoppimisjakso toteutetaan Joensuun keskussairaalan somaattisilla ja psykiatrisilla osastoilla sekä Joensuun kaupungin terveyskeskuksen osastoilla. Sairaalapapit toimivat työpaikkaohjaajina sairaalaosastoilla.

Opiskelijavalinta

Opintojakson teoreettiset opinnot ovat avoimia kaikille hoitotieteen, lääketieteen ja teologian opiskelijoille sekä kaikille muillekin niistä kiinnostuneille opiskelijoille.

Työssäoppimisjaksolle opiskelijat valitaan hakemuksen, soveltuvuusarvioinnin ja siihen liittyvien haastattelujen perusteella. Hakeminen tapahtuu hakulomakkeen ja siihen liittyvien kirjallisten tehtävien avulla vuosittain syyskuun alussa toteutettavalla hakuajalla. Hakuajasta tiedotetaan teologian osaston opintoyhteisössä.

Vastuuhenkilö

yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen
+358 50 467 6975
suvi.saarelainen(at)uef.fi