Akvaattinen tutkimus muuttuvassa maailmassa

Ihmistoiminnan vesiympäristölle aiheuttamien ongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen ovat keskeisiä haasteita. Monet ympäristöongelmat kulminoituvat veteen ja vesieliöstöön. Vesiympäristöjen biologinen tila ja puhtaiden vesivarantojen riittävyys ovat vaarantuneet mm. kaivostoiminnan, teollisuuden ja yhdyskuntakuormituksen myötä. Kestävä ja kokonaisvaltainen vesiekosysteemien ylläpito teollisessa ympäristössä vaatii materiaalitieteen, ympäristötieteen, ja akvaattisen biologian korkeatasoista soveltamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Konkreettisia monitieteellisiä yhteishankkeita tarvitaan, koska kaivannaisteollisuudesta ja muusta ihmistoiminnasta vesiin kulkeutuvat päästöt (mm. sulfaatti, kadmium, uraani, kemikaalit, jne.) vaikuttavat suoraan ja välillisesti vesieliöstöön ja tätä kautta ihmisten hyvinvointiin. Kun puhdistusmenetelmiä kehitetään, on optimaalista samassa yhteydessä ymmärtää esimerkiksi, kuinka paljon vedestä kulloinkin tarkasteltavia kuormittavia aineita täytyy puhdistaa ja millä menetelmällä operoidaan, jotta vesieliöiden biologia ei häiriinny kriittisesti, tai millä menetelmällä vaikutukset vesieliöiden biologiaan ovat hyväksyttävissä rajoissa.

Tutkimusalue keskittyy vesiympäristön biologiaan, veteen liittyviin turvallisuusaspekteihin ja niihin kohdistuvien vaikutusten kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen sekä teknologioiden kehittämiseen kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi. Painopiste tutkimusalueella on kaivannaisteollisuuden vaikutuksissa; punaisena lankana vesiympäristöön kohdistuva muutos, jonka toisessa päässä on teollisuus ja sen päästöjen hallinta ja toisessa päässä vesistöt.

Tutkimusalueen johtajat/yhdyshenkilöt: Professori Vesa-Pekka Lehto ja professori Raine Kortet