Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 60 op

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja, joiden erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on pedagogiset opinnot suoritettuaan edellytykset opettaa, ohjata ja kasvattaa iältään, taustoiltaan, tavoitteiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia oppijoita koulutuksen tavoitteiden mukaisesti. Opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetussuunnitelmien mukaista monipuolista ja eheyttävää opetusta ottamalla huomioon opetus- ja kasvatustyön eettisen perustan sekä oppilaiden ikäkauden, erilaisuuden ja kouluyhteisön asettamat vaatimukset. Hän tuntee opetuksen kasvatus-, kehitys- ja oppimispsykologiset sekä didaktiset perusteet ja osaa soveltaa niitä opetuksessaan.

Opiskelija osaa käyttää pedagogisia vuorovaikutustaitoja monipuolisesti oppilaiden oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin sekä koulutuspolkujen tukemiseen, soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetustyössä sekä rakentaa ilmaisua ja luovuutta tukevia oppimisympäristöjä. Opiskelija on motivoitunut ja kykenevä arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja opetustyyliään luovasti ja tutkimusperustaisesti muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja.
 

Opintojen teemat ja ohjattu harjoittelu

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston järjestämät opettajan pedagogiset opinnot jakautuvat sisällöllisesti neljään teema-alueeseen:

  1. vuorovaikutus
  2. oppiva yhteisö
  3. osallisuus ja yhteiskunta
  4. ilmaisu ja kulttuuri

Opinnoissa rakennetaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun välille oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla.

Ohjattua harjoittelua pedagogisissa opinnoissa on noin kolmasosa, ja se jakaantuu neljään eri harjoittelujaksoon em. teemojen mukaisesti:

  • Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op
  • Perusharjoittelu (H2) 7 op 
  • Syventävä harjoittelu (H3) 7 op,
    jotka suoritetaan yliopiston normaalikoulussa sekä
  • Soveltava harjoittelu (H4) 5 op jossain muussa oppilaitoksessa tai pedagogisessa yhteisössä.

Ohjattu harjoittelu

Miten haetaan aineenopettajan pedagogisiin opintoihin?

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku kerran vuodessa, yleensä keväisin. Opintoihin voivat hakeutua Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto pääaineenaan jokin seuraavista aineista:

Suomen historia tai yleinen historia, suomen kieli tai kirjallisuus, englannin kieli ja kulttuuri, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, biologia, maantiede, fysiikka, matematiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, läntinen teologia ja ortodoksinen teologia.

Valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan opiskelijan edellytyksiä opettajan tehtävään.

Opiskelija voi hakeutua aineenopettajan pedagogisiin opintoihin haluamanaan opintovuonna. Suositeltavaa on kuitenkin hakea pedagogisten opintojen opinto-oikeutta ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja aloittaa opinnot toisen opintovuoden syksyllä. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy sen lukuvuoden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot suositellaan suoritettavaksi määriteltyjen kokonaisuuksien mukaisesti kandidaatin tutkintoon 25 op ja maisterin tutkintoon 35 op.

Lisätietoja

amanuenssi Anne Loikkanen
anne.loikkanen(at)uef.fi
0294 45 2798