Hyvinvointioikeuden instituutti

Hyvinvointioikeuden instituutin esite

In English

 

Hyvinvointioikeuden instituutti kokoaa yhteen ihmisten hyvinvointiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Lähes kahdenkymmenen tutkijan instituutti on merkittävin alan tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa. Hyvinvointioikeuden opintokokonaisuus 25 opintopistettä löytyy Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kautta.
 
Monitieteisesti verkottunut instituutti tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointia edistävien ja tutkivien toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Se reagoi ketterästi hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin, joita muuttuva toimintaympäristö tuottaa.
 
Instituutin tutkimustoiminnan ytimessä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa, kuten lapsuudessa ja vanhuudessa.  Instituutissa tutkitaan myös muun muassa toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän eri lohkoja sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen osallistuvia  viranomaisia ja muita toimijoita.
 
Hyvinvointioikeus ei viittaa käsitteenä itsenäiseen oikeudenalaan vaan pikemminkin oikeustieteellisen tutkimuksen kokonaisuuteen, jonka kohteena ovat taloudelliseen toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvä oikeudellinen sääntely. Hyvinvointioikeuden voi siten nähdä kytkeytyvän useisiin oikeudenaloihin esimerkiksi seuraavasti:
 

Tapahtumia

Lapsioikeuden tutkimuspäivät 10.-11.2.2020

Lapsen oikeuksien viikon tempaus 18.-22.11.2019 

Ostopalvelujen laatu ja valvonta 28.11.2019

Conference on Meaningful Relations in Aging and Dying 28.-30.8.2019

Jatkokoulutuspäivä 28.11.2018

Itsemääräämisoikeus filosofisena ja juridisena käsitteenä -seminaari 26.11.-27.11.2018

Kuka päättää, mikä on lapsen etu? seminaari 24.10.2018

Sosiaalioikeuden opettajien valtakunnallinen tapaaminen 20.-21.8.2018

Hyvinvointioikeuden instituutti avattiin 7.5.2018

Blogitekstejä ja lausuntoja

Perustuslain 19 §:n oikeus riittäviin terveyspalveluihin – ja milloin palveluja on riittävästi?

Sosiaalihuoltolain päivitystarpeesta kunnan hallinnon järjetämisen näkökulmasta

Asiakkaiden tarpeiden tulisi ohjata sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista

Tohtori harjoittelemassa maailmalla: Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi

Hyvinvointioikeuden instituutin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi

Asiakas- ja potilaslaki yhdistyvät – miten muuttuu muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus?

Sointu-klinikalla oikeustieteiden ja sosiaalityön opiskelijat pääsevät kohtaamaan asiakkaita ja näiden arjen haasteita

Erityislait puoltavat paikkaansa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Instituutin tutkijat

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, instituutin johtaja

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (OTT, dosentti) on vanhuusoikeuden yliopistonlehtori. Häntä kiinnostavat ikäihmisiä erityisesti koskettavat oikeudelliset kysymykset niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista

Mäki-Petäjä-Leinonen toimii osakonsortion johtajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä (MCI@work). Lisäksi hän toimii osakonsortion johtajana kansallisessa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan ikäihmisten kotisaattohoitoa (MeRela).

Mäki-Petäjä-Leinonen opettaa vanhuus- ja edunvalvontaoikeutta sekä toimii opettajana sosiaalioikeuden klinikkatoiminta -kurssilla.

Mukana vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkostossa VAASIssa.

anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi, 040 511 8841, linkki CV-sivulle

Twitter: @Annamakipetaja

 

Henna Nikumaa, instituutin koordinaattori

Henna Nikumaa (Sosionomi YAMK, väitöskirjatutkija) toimii vanhuusoikeuden yliopisto-opettajana ja Hyvinvointioikeuden instituutin koordinaattorina. Hän keskittyy empiirisessä väitöstutkimuksessaan muistisairaan ihmisen autonomiseen toimijuuteen ja oikeudellisen toimintakyvyn tukemiseen hyödyntäen abduktiivista tutkimusotetta.

Nikumaa on toiminut 20 vuotta vanhustenhuollon eri tehtävissä, hän on tehnyt sekä hoito- ja neuvontatyötä että kehittämis- ja tutkimustyötä. Viimeisimpänä hän on työskennellyt eri järjestöissä vastaten muistisairaiden ihmisten oikeuksien edistämiseen liittyvistä hankkeista. Hän on julkaissut ikääntyneiden oikeudellisista kysymyksistä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppikirjalukuja ja artikkeleita.

Nikumaa opettaa hyvinvointioikeuden tutkimusta ja on mukana sosiaalioikeuden eri kursseilla. Hän myös opettaa sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaa sosiaalityön oppiaineessa yhteiskuntatieteiden laitoksella. Nikumaa on kiinnostunut erityisesti 
   ikääntyneiden ihmisten yhdenvertaisuudesta, autonomian kunnioittamisen ja
   rajoittamisen kysymyksistä sekä oikeudellisen ennakoinnin keinojen edistämisestä.

   Mukana vanhuusoikeuden asiantuntijoiden verkostossa VAASIssa.

   henna.nikumaa@uef.fi, 040 581 2151, linkki CV-sivulle

   Twitter: @hennanikumaa

 

Suvianna Hakalehto

Suvianna Hakalehto (OTT, VT) on oikeustieteen professori (erityisesti lapsioikeus ja koulutusoikeus). Hän opettaa kurssit lapsen oikeudet, koulutusoikeus, vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus sekä lapsioikeuden osuuden perhe- ja jäämistöoikeuden kurssilla. Suvianna ohjaa graduja ja väitöskirjoja, joiden teemat liittyvät lapsioikeuteen, koulutusoikeuteen tai vahingonkorvausoikeuteen.

Suvianna on tutkinut viime vuosina mm. lapsen oikeuksien sopimuksen soveltamista Suomessa ja oppilaan oikeudellista asemaa. Hänen lapsioikeutta koskeva perusteoksensa Lapsioikeuden perusteet ilmestyi vuonna 2018. Suvianna on kiinnostunut lapsioikeuden ja koulutusoikeuden kehittämisestä oikeudenaloina, perus- ja ihmisoikeusloukkausten korvaamisesta sekä kansalaisten oikeusturvasta. Suvianna on mm.  lapsiasiavaltuutetun lapsiasiainneuvottelukunnan sekä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tieteellisen neuvoston jäsen sekä Lapsioikeusjuristit ry:n puheenjohtaja. Hän on perustanut valtakunnallisen koulutusoikeuden tutkijapiirin.

   Linkki esittelysivulle, Solecris

   Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

   suvianna.hakalehto@uef.fi, 0400 947228

   Twitter: @suviannaHW

 

Toomas Kotkas

Toomas Kotkas (OTT) tutkii sosiaalioikeutta sekä lainopillisesta että yhteiskuntateoreettisesta ja historiallisesta näkökulmasta. Hän on erityisen kiinnostunut sosiaalisten oikeuksien ja hallinnoinnin evoluutiosta hyvinvointivaltiossa.

Kotkas opettaa sosiaalioikeutta, oikeusteoriaa ja oikeussosiologiaa. Hän toimii myös oikeustieteiden tohtoriohjelman johtajana. Kotkas on tällä hetkellä työstävapaalla.

Linkki CV-sivulle

toomas.kotkas@uef.fi, 050 355 2632

 

 

 

Eeva Nykänen

Eeva Nykänen (OTT) toimii hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen professorina. Nykäsen tutkimusintresseihin kuuluvat sote-uudistukseen ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät oikeudelliset kysymykset, sosiaaliset oikeudet ihmis- ja perusoikeuksina sekä pakolais- ja ulkomaalaisoikeus.

Nykänen opettaa sosiaalioikeutta ja ulkomaalaisoikeutta. Hän on eduskunnan oikeusasiamiehen asettaman ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen.

eeva.nykanen@uef.fi, 029 524 7901

 

 

 

Virve Toivonen

Virve Toivonen (OTT, VT) on hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen ma. professori. Hän opettaa lastensuojelu- ja sosiaalihuolto-oikeuden kurssit sekä ohjaa graduja ja väitöskirjoja, joiden teemat liittyvät sosiaali- tai lapsioikeuteen. 

Virve on urallaan tutkinut laajasti asianosaisten oikeusturvan toteutumista ja oikeuksiin pääsyä erilaisissa tuomioistuin- ja viranomaisprosesseissa. Hän hallitsee hyvin erilaisia empiirisiä tutkimusmenetelmiä. Viimeisen 10 vuoden ajan Virve on erikoistunut lapsen oikeusasemaan, sosiaalisiin oikeuksiin sekä perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Väitöskirjassaan vuonna 2017 Virve tarkasteli lastensuojelun asiakkaana olevien lasten oikeuksia ja niiden toteutumista lastensuojeluasioiden tuomioistuinkäsittelyssä. Hän on kokenut ja pidetty kouluttaja erityisesti lapsioikeudellisissa kysymyksissä. Lapsiasioita hän on käsitellyt myös hallinto-oikeustuomarina ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Virve on Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksen puheenjohtaja.

   virve-maria.toivonen@uef.fi

 

Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen (HT, FM, VTM) on hyvinvointioikeuden dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hän työskentelee julkisoikeuden apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimustoimintansa on painottunut oikeuden ja politiikan suhteeseen sekä yhteiskunnalliseen oikeustutkimukseen. Hän on kehittänyt perus- ja ihmisoikeuspolitiikan seurantaindikaattoreita, arvioinut Suomen kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmia sekä julkaissut laajasti valtiosääntöoikeuden alueelta. Hän opettaa Itä-Suomen yliopistossa taide- ja kulttuurioikeutta sekä vammaisoikeusoikeutta.

pauli.rautiainen@tuni.fi

Twitter: @PauliRautiainen

 

 

Marjo Ylhäinen

Marjo Ylhäinen (OTT) on työoikeuden apulaisprofessori, jota kiinnostaa työoikeus paitsi lainopillisesta myös oikeussosiologisesta ja yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan on työoikeus ja työn muutos alati liikkeessä olevassa toimintaympäristössä. Juuri työntekotapojen muutos ja siihen liittyvät kysymykset toimeentulosta ovat keskeisiä hyvinvointiin liittyviä sosiaali- ja työoikeuden yhdistäviä tekijöitä. Ylhäinen on mukana kansainvälisessä MCI@work_in_progress tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisinä muistisairauteen sairastuneiden asemaa, SOTE:n henkilöstövaikutuksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta arvioivassa hankkeessa sekä yhteispohjoismaisessa, monitieteisessä The Future of Work –tutkimushankkeessa, jossa tutkimuskohteena on työn muutos ja pohjoismainen työmarkkinamalli. Hän on lisäksi mukana alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian pitkäaikaistyöttömiä koskevassa tutkimuksessa. Ylhäinen opettaa työoikeutta ja on yksityisoikeuden perusteet-kurssin vastuuopettaja. Hän on tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen ja syksyllä 2017 aloittaneiden opiskelijoiden opetuutori.

   marjo.ylhainen@uef.fi, 050 324 7589, linkki CV-sivulle

 

 

Maija Aalto-Heinilä

Maija Aalto-Heinilä (FT) toimii oikeusfilosofian yliopistonlehtorina. Oikeusfilosofian lisäksi hän opettaa mm. etiikkaa, yhteiskuntafilosofiaa, ihmisoikeuksien filosofiaa sekä uutena kurssina syksyllä 2018 hyvinvoinnin filosofiaa.

Aalto-Heinilän tutkimusintresseihin kuuluu oikeuksien käsite, erityisesti ns. oikeuksien tahtoteoria, tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusteoriat, sekä laintulkinnan teoriaan liittyvät kielifilosofiset kysymykset. Aalto-Heinilä on oikeustieteiden tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen sekä Suomen Oikeusfilosofisen yhdistyksen (SOFY Ry:n ) puheenjohtaja.

maija.aalto@uef.fi, 050 442 0611, 050 329 9393 (oma)
 

 

 

Katja Karjalainen

Katja Karjalainen (OTT) on kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun tutkijatohtori. Häntä kiinnostavat erityisesti rajat ylittäviin perhesuhteisiin ja oikeusjärjestelmien eroihin liittyvät kysymykset.

Karjalainen on tutkijana työikäisinä muistisairauksiin sairastuvien asemaa koskevassa projektissa (MCI@work). Lisäksi Karjalainen opettaa kansainvälistä yksityisoikeutta. Katja on tällä hetkellä perhevapaalla.

Linkki CV-sivulle

katja.karjalainen@uef.fi

 

 

 

Tarja Koskela

Tarja Koskela (OTT) on rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori ja post doc -tutkija. Hän opettaa rikosten seuraamuksia ja kriminologisen tutkimuksen menetelmiä. Lisäksi hän opettaa eläinoikeutta (Animal Law) Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Poliisiammattikorkeakoulussa. Koskelan väitöskirja ”Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkihallinnossa” on kriminaalipoliittisesti orientoitunut lainopillinen tutkimus ja keskittyi pääosin siihen, onko rikosprosessissa saavutettavissa eläinsuojelulain tarkoitus ja eläinsuojelulaissa säädetyt tavoitteet. Koskela on kiinnostunut laaja-alaisesti eläinten hyvinvointiin liittyvistä juridisista kysymyksistä, myös eläinten kaltoinkohtelun taustalla olevista ihmisten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Koskela toimii Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran hallitukseen jäsenenä ja kv-sihteerinä, Eläinoikeusjuristit ry:n hallituksen jäsenenä, Global Journal of Animal Law -julkaisun hallituksen jäsenenä ja Trofeeton EU-työryhmän jäsenenä. Lisäksi hän kuuluu kansainvälisiin järjestöihin: Educational Group for Animal Law Studies (EGALS) ja Global Animal Law Projects (GAL).

   tarja.s.koskela@uef.fi, 0503369236, linkki CV-sivulle

 

 

Matti Muukkonen

Matti Muukkonen (HTT, YTM, Master of Arts in Law) on tutkijatohtori. Hänen erikoisalaansa ovat itsehallinnolliset yhdyskunnat, erityisesti kunnat ja yhdistykset. Osana kuntaoikeuden post doc -tutkimustaan Muukkosen tutkimusteemat koskettelevat kuntia instituutioina, niiden hallinnon ja talouden järjestämistä sekä kuntien toimintaa. Tarkastelussa korostuvat yhteydet myös kuntien palvelutuotantoa koskevaan lainsäädäntöön, tuoreimmin vanhuspalvelukriisin syihin.

Aikaisemmin Muukkonen on toiminut tutkijana sekä niin hallinto-oikeuden kuin eurooppaoikeuden yliassistenttina. Yliopiston ulkopuolella hän on toiminut muun muassa kunnanjohtajana.

SoleCris, UEF//Connect  
   matti.muukkonen@uef.fi, 050 352 2394

    Twitter: @mattimuukkonen

 

Miisa Törölä

Miisa Törölä (YTT) työskentelee Oikeustieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Hän opettaa Hyvinvointioikeuden tutkimusta ja kriminologian tutkimusmenetelmiä.

Miisa on tutkinut väitöskirjatutkimuksessaan (2019) syyntakeettomiksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalista taustaa, laitoshoitouria ja yhteiskunnallista asemaa. Hänen meneillään oleva tutkimuksensa koskee alentuneesti syyntakeettomiksi arvioitujen vankien hyvinvointia ja sopeutumista vankilaan. Hän on kiinnostunut yhteiskuntatieteellisestä syyntakeisuuden tutkimuksesta, mielenterveyden sosiologiasta ja laaja-alaisesti kriminologisista kysymyksistä.

UEF//Connect

miisa.torola@uef.fi, 050 388 6576

   Twitter: @miisa_t

 

Mia Kilpeläinen

Mia Kilpeläinen (KTM, ekonomi) on rikos- ja prosessioikeuden yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava ja oikeustieteiden laitoksen kansainvälisten asioiden koordinaattori.

Kilpeläinen opettaa rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa, rikostaloustiedettä ja kriminologiaan liittyviä opintojaksoja.

Kilpeläisen väitöstutkimuksen aiheena on ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset. Hänen tutkimusintressit kohdistuvat rangaistusajan suunnitteluun ja täytäntöönpanon yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

mia.kilpelainen@uef.fi, 050 4422 631

 

 

 

Jutta Kinnunen

Jutta Kinnunen (HTM) on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava. Kinnunen opettaa sosiaalioikeuden ja terveydenhuolto-oikeuden kursseilla. Hänen empiirinen väitöskirjatutkimuksensa kohdistuu potilaan oikeusturvaan, lähinnä potilaslain mukaiseen muistutusmenettelyyn. Tutkimuksella saadaan tietoa mm. muistutusmenettelyn käytännön toteutumisesta valtakunnallisella tasolla sekä mahdollisista uudistustarpeista sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen.

Kinnunen on kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen keinoista sekä yksilön oikeuksiin ja oikeussuojakeinojen tehokkuuteen liittyvistä kysymyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ennen Itä-Suomen yliopistoon tuloa Kinnunen työskenteli sosiaali- ja potilasasiamiehenä.

jutta.kinnunen@uef.fi, 050 304 8602

 

Jonna Kosonen

Jonna Kosonen (HTM, FM) on hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava.

Kosonen opettaa hallinnon yleislakeihin liittyviä opintoja sekä koulutusoikeutta keskittyen ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujuridiikkaan.

Kososen väitöstutkimuksen aiheena on korkeakouluopiskelijan opiskeluoikeus. Hänen tutkimusintressinsä kohdentuvat laajasti erilaisiin korkeakoulutukseen liittyviin kysymyksiin yliopisto- ja ammattikorkeakoulun institutionaalisista rakenteista yksilön asemaan ja yksilön oikeuksien toteutumiseen.

Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

 

 

 

Heidi Vanjusov

Heidi Vanjusov (HTM, sosionomi (AMK)) on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava. Vanjusov opettaa terveydenhuolto-oikeuden ja sosiaalioikeuden klinikkatoiminnan kursseilla. Hän opettaa sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaa myös sosiaalityön oppiaineessa yhteiskuntatieteiden laitoksella sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella.

Vanjusovin tutkimukselliset intressit liittyvät heikoimmassa asemassa oleviin asiakasryhmiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Hänen väitöstutkimuksensa aiheena on päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema, erityisesti palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja sosiaali- ja terveydenhuollon kosketuspintojen näkökulmasta.

SoleCris

heidi.vanjusov@uef.fi, 046 921 5510

  Twitter: @HeidiVanjusov

 

Virve Valtonen

Virve Valtonen (HTM) työskentelee julkisoikeuden yliopisto-opettajana ja tekee väitöstutkimusta perusopetuksen opettajien ja rehtoreiden harkinnasta kurinpitotilanteessa. Valtosen väitöstutkimuksen tavoitteena on tuottaa opettajien ja rehtoreiden harkinnasta kokonaiskuva kunnan järjestämässä perusopetuksessa tosiasiallisen julkisen vallan käytön yhteydessä. Tutkimuksen lähtökohtana on 2000-luvulla perusopetuslain kurinpitosäännöksiin tehdyt muutokset ja lopullisena tavoitteena on arvioida lakimuutosten vaikutuksia koulun todellisuudessa.

Valtonen on aiemmin osana tutkimushanketta tutkinut, miten sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuvat syrjäkunnissa. Yleisesti ottaen hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat koulutusoikeudellisiin, lapsioikeudellisiin sekä sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin etenkin siitä näkökulmasta, miten oikeudet toteutuvat käytännön tasolla.

Osa koulutusoikeuden tutkijaryhmää.

virve.valtonen@uef.fi, 050 512 4471

 

Jenni Varis

Jenni Varis (HTM) on osa-aikainen projektitutkija ja tohtorikoulutettava työoikeuden oppiaineessa. Hänen empiiristä ja lainopillista tulokulmaa yhdistävä väitöstutkimuksensa käsittelee asiantuntija-asemassa olevan työntekijän itseohjautuvuuden ja työnantajan johto- ja valvontaoikeuden rajapintaa. Väitöstutkimus kiinnittyy hyvinvointioikeuteen työhyvinvointiin vaikuttavien työoikeuden velvoitteiden ja toimintamallien kautta.

Variksen mielenkiinto kohdistuu työn ja sen toimintaympäristön muutoksiin, asiantuntijatyön erityispiirteisiin ja työoikeuden valmiuteen vastata näihin. Tutkimusaiheen ja tutkimusintressien taustana on Variksen yli kymmenvuotinen työhistoria henkilöstöasioiden parissa. Päätehtävänään Varis toimii henkilöstöpäällikkönä Itä-Suomen yliopistossa.

jenni.varis@uef.fi, 050 443 4783

 

Niina Gråsten

Niina Gråsten, KTM, on sosiaalioikeuden tohtorikoulutettava, joka on kiinnostunut vammaisten ja pysyvästi toimintarajoitteisten henkilöiden oikeuksista. Hänen ajattelunsa perustuu oikeudelliselle lähtökohdalle, jossa vammaiset nähdään omien oikeuksiensa haltijoina ja yhdenvertaisina toimijoina yhteiskunnassa.

Väitöskirjatyössään Gråsten tutkii, miten vammaisuus määritellään oikeudellisessa ajattelussa Suomessa tällä hetkellä. Lisäksi häntä kiinnostaa, miten laintulkinta vaikuttaa vammaisten oikeuksien toteutumiseen kuntien vammaispalveluiden asiakkaina. Tutkimuksen empiirisen osan kohderyhmänä on ei-kehitysvammaiset autismikirjon henkilöt.

niinagr@uef.fi

Twitter: @GrastenNiina

 

 

Maija Moisio

Maija Moisio (HTM) toimii työoikeuden alan tutkijana ja hän on mukana mm. muistisairauksiin sairastuvien asemaa koskevassa projektissa sekä SOTE:n henkilöstövaikutuksia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta arvioivassa hankkeessa. Moisio valmistelee väitöskirjan tutkimussuunnitelmaa, joka tulee käsittelemään osallisuutta työsopimussuhteessa.

Lisäksi Moisio osallistuu työoikeuden peruskurssin opetukseen ja vastaa työoikeuden jatkokurssista kevätlukukaudella 2020.

maimoi@uef.fi, 050 323 2241

 

 

 

Hanna-Maria Niemi

Hanna-Maria Niemi (YTM, HTK) toimii nuorempana tutkijana. Hän työskentelee yleisen oikeustieteen alaan kuuluvan väitöstutkimuksensa parissa. Tutkimuksen aiheena on oikeudellisen ihmisarvon käsitteen filosofinen analyysi. Tutkimuksen keskiössä on ihmisarvon sisällön ja merkityksen selventäminen oikeudellisena käsitteenä ja näiden käsitysten filosofinen arviointi. Näkökulma ihmisarvoon on erityisesti hyvinvointioikeudellinen, sillä tutkimuksen pääkysymys koskee sitä, millaisia elämän edellytyksiä ihmisarvoisen elämän nähdään vaativan.

Niemen kiinnostuksen kohteissa yhdistyy niin filosofinen inhimillisen hyvinvoinnin vähimmäisvaatimusten analysointi kuin tällaisten vaatimusten oikeudellisen turvaamisen tutkiminen.

hanna-maria.niemi@uef.fi

 

 

Elisa Silvennoinen

Elisa Silvennoinen (HTM) on rikos- ja prosessioikeuden nuorempi tutkija ja laitoksen harjoitteluvastaava.

Elisa opettaa oikeuspsykologian opintokokonaisuudessa rikoksen uhrin asemasta ja oikeuksista. Lisäksi hän on antanut opetusta lapsen asemasta ja oikeuksista rikosprosessissa.

Elisan väitöstutkimuksen aiheena on lapsiasianomistajan asema ja oikeudet esitutkinnassa. Tutkimuksellisina kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti lapsen itsemääräämisoikeus, esitutkinnan lapsikäsitys ja lapsen oikeudet rikosprosessissa.

elisa.silvennoinen@uef.fi

 

Tutkimusavustajat

Anni Kainulainen

Anni Kainulainen (HTK) on maisterivaiheen hallinto-oikeuden pääaineopiskelija. Hänen erityisenä kiinnostuksenkohteenaan on terveydenhuollon palveluvalikoima ja potilaan oikeudet.

annevka@uef.fi, 050 529 2088

 

Roosa Ylikoski

Roosa Ylikoski on sosiaalioikeuden pääaineopiskelija. Hänen kiinnostuksenkohteenaan on perusoikeuksien toteutuminen sosiaalipalveluissa, erityisesti lastensuojelussa.

roosa.ylikoski@uef.fi