Eurooppaoikeus

Eurooppaoikeus oppiaineena koskee ennen muuta Euroopan unionin piirissä syntyneen oikeuden tutkimusta ja opetusta. Laajemmin tulkittuna eurooppaoikeuden piiriin kuuluu myös Euroopan neuvoston piirissä syntynyt ihmisoikeusjuridiikka, jota Itä-Suomen yliopistossa opetetaan valtiosääntöoikeuden alalla.

Eurooppaoikeuden keskiössä on perusteltua katsoa olevan EU:n perussopimuksien, niistä johdetun oikeuden ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön oikeudellinen tutkimus.

Tarkemmin eriteltynä eurooppaoikeuden opetuksessa käsitellään muun muassa seuraavia osa-alueita: Euroopan integraation historia ja nykytila, EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmä, EU-normit sekä eurooppaoikeudelliset oikeusperiaatteet ja niiden tulkinta, eurooppaoikeuden valtionsisäiset oikeusvaikutukset, eurooppaoikeuden oikeussuojakeinot ja tuomioistuinjärjestelmä. Sisämarkkinaoikeus, kilpailuoikeus sekä EU-energiaoikeus puolestaan muodostavat aineellisoikeudellisen ydinalueen opetustarjonnassa.

Eurooppaoikeuden tutkimus Itä-Suomen yliopistossa keskittyy tällä hetkellä ennen kaikkea taloudellisiin kysymyksiin. Eurooppaoikeudellisen tutkimuksen painopistealana Itä-Suomen yliopistossa on energiaoikeuden tutkimus. Sekä EU:n energiaoikeus ja -politiikka että osin myös kansainvälinen energia- ja luonnonvaraoikeus ovat sisämarkkina- ja kilpailuoikeudellisten kysymysten ohella eurooppaoikeudellisen tutkimuksen keskiössä.

Opetuksen tavoitteena on luoda käytännönläheinen käsitys eurooppaoikeuden vaikutuksista jäsenvaltioissa ja opettaa soveltamaan sekä aineellista että menettelyllistä eurooppaoikeutta. Itä-Suomen yliopiston eurooppaoikeudellisessa tutkimuksessa sekä opetuksessa korostuu kansainvälisyys, mikä vaikuttaa myös kurssitarjontaan: valtaosa eurooppaoikeuden kursseista on englanninkielisiä. Tämä johtuu myös osaltaan siitä, että eurooppaoikeudellinen tieteellinen kirjallisuus on vieraskielistä ja käytännön työtehtävät eurooppaoikeuden alalta edellyttävät hyvää kielitaitoa. Eurooppaoikeuden vahvuutena onkin juuri sen kansainvälisyys.

Itä-Suomen yliopistossa on mahdollista suorittaa hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin (HTK/HTM) pääaineena eurooppaoikeus. Oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnossa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot eurooppaoikeudessa. Eurooppaoikeus voi myös olla oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) tutkintojen pääaineena.

Eurooppaoikeuden opetus

Eurooppaoikeuden opintojaksot suositellaan suoritettavaksi opinto-oppaassa esitetyssä järjestyksessä; jaksojen sisältö on suunniteltu siten, että kukin jakso lähtökohtaisesti edellyttää edellisissä jaksoissa opiskeltujen asioiden hallintaa. Esimerkiksi kaikille pääaineopiskelijoille olisi suotavaa osallistua aivan aluksi eurooppaoikeuden perusteet -kurssille, jossa annetaan yleiskuva eurooppaoikeuden sisällöstä ja vasta sen jälkeen edetä muihin jaksoihin. Kyseisellä kurssilla mm. kuvataan toisen maailmansodan jälkeistä Euroopan poliittisen ja taloudellisen integraation kehitystä. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että näin taustoitetaan eri vuosikymmeninä toteutetut perustamissopimusten muutokset sekä selvitetään, millaisia EU-normit ja niiden oikeusvaikutukset ovat. Tällä tavoin luodaan perusta arvioida pätevästi sitä, milloin jokin EY-tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu sisältää vanhentuneen tulkintakannanoton ja on siten soveltumaton nykypäivän muuttuneissa olosuhteissa. Tavoitteena on siten edistää kunkin opiskelijan omaehtoista ja itsenäistä kykyä analysoida eurooppaoikeuden tulkinta- ja soveltamiskysymyksiä.

Oppiaineen opetusmenetelmissä painottuvat luennot, seminaarityyppiset harjoitukset ja kirjatentit. Eurooppaoikeuden tulkinnan teoreettisia valmiuksia on määrä edistää erityisellä metodikurssilla. Sisämarkkinaoikeuden opetuksen yhteydessä painotus on puolestaan käytännönläheinen, sillä oikeustapauksien ratkaisua harjoitellaan käytännön harjoitustehtävien avulla. Opetuksessa korostuu kaikkien eurooppaoikeuden oikeuslähteiden tasapainoinen käsittely. Eurooppaoikeus ei keskity vain perustamissopimuksiin, vaan siinä otetaan yhtä lailla huomioon myös sekundaarinormisto ja kirjoitettua eurooppaoikeutta tulkitseva oikeuskäytäntö. Näin eurooppaoikeus pääaineena pyrkii antamaan kattavan kokonaiskuvan siitä, mitä eurooppaoikeus on ja millä tavoin se vaikuttaa jäsenvaltioissa.

 

Eurooppaoikeus sivuaineena

Oikeustieteiden sivuaineopiskelu

Oikeustieteiden sivuainekokonaisuudet WebOodissa