Työharjoittelu

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa  suoritettaviin tutkintoihin kuuluu yleensä joko pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu.

Tuettu harjoittelu

Tiedekunta jakaa vuosittain määrärahan, jolla laitokset voivat tukea opiskelijoidensa työharjoittelua. Laitokset julistavat tuetut harjoittelutukikuukaudet opiskelijoidensa haettavaksi yleensä syyslukukauden puolivälissä tai lopulla. Laitos myös päättää harjoittelutukikuukausien myöntämisestä opiskelijoilleen. Lisätietoja työharjoittelusta saat UEFin harjoittelusivuilta.

Muu harjoittelu

Harjoittelun voi suorittaa myös ilman harjoittelutukea, jolloin työnantaja vastaa kaikista kustannuksista. Palkaton harjoittelu on myös mahdollista. Saadakseen harjoittelusta opetussuunnitelman mukaiset opintopisteet, on harjoittelun vastattava työtehtäviltään harjoittelulle osoitettuja vaatimuksia. Kun kysymyksessä ei ole yliopiston tukema harjoittelu, tulee opiskelijan laatia harjoittelusta harjoittelusuunnitelma:

- Suunnitelma on max yksi A4, jossa kuvataan

►harjoitteluorganisaatio
►omat työtehtävät/rooli
►omat oppimis- ja osaamistavoitteet
►perustelut sille, kuinka harjoittelu soveltuu osaksi tutkintoa ja urasuunnitelmaa

Harjoittelusuunnitelma palautetaan laitoksen harjoitteluyhdyshenkilölle. Laitos päättää siitä, täyttääkö harjoittelu sille asetetut vaatimukset. Kun opiskelija on opintoihin kuuluvassa harjoittelussa, on hänet vakuutettu yliopiston puolesta.


Työharjoittelu kauppatieteiden laitoksella

Harjoittelun tavoitteena on perehtyä kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin  ammattikäytäntöön jossakin organisaatiossa toimien. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan vastata sellaista tehtävää, mihin tieteenalan opetuksessa on pyritty antamaan valmiuksia. Tyypillisesti tällaiset tehtävät ovat vaativien asiakaspalvelutehtävien lisäksi kehitys- tai selvitystehtäviä. Tämän vuoksi harjoittelu suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen.

Harjoittelusta tehdään erillinen harjoittelusopimus silloin kun harjoittelijalle on myönnetty harjoittelutukea. Harjoittelutuki päätetään erikseen vuosittain. Mikäli tiedekunta myöntää harjoittelutukea laitoksille jaettavaksi, tulee harjoittelutuki haettavaksi loppuvuodesta. Harjoittelutuen hakukuulutus ilmoitetaan Yammerissa UEF Kauppatieteiden opiskelijat // UEF Business School Students -ryhmässä.

Tiedekunnan ohje yliopiston rahoittamasta harjoittelusta
Harjoittelutuki: ohje työnantajalle, ohje opiskelijalle
Suomessa suoritettavan tuetun työharjoittelun harjoittelusopimus.

Kv-harjoittelun harjoittelusopimus

Harjoittelusta sopiminen

Joensuun kampus:  Harjoittelusta sovitaan etukäteen HOPS-ohjaajan kanssa (KANDIDAATIN TUTKINTO: 5212230 Työharjoittelu laskentatoimi ja verotus/yliopistonlehtori Hanna Savolainen, 5215474 Työharjoittelu johtaminen ja markkinointi/yliopistonlehtori Sasu Tuominen, MAISTERIN TUTKINTO: 5212320 Työharjoittelu laskentatoimi ja yritysjuridiikka/professori Erkki Kontkanen, 5211320 Työharjoittelu palvelujohtaminen /professori Tommi Laukkanen, 5216711 Practical Training in Tourism Marketing and Management/professori Raija Komppula). Tuetun harjoittelun osalta harjoittelusopimus toimitetaan amanuenssille. HOPS-ohjaajan kanssa sovitaan myös harjoittelun laajuudesta.  Opiskelijalla tulee harjoittelupaikalla olla oppiaineen hyväksymä ohjaaja, jolle opiskelija toimittaa etukäteen tiedot harjoittelun tavoitteista. Opiskelijan tulee laatia harjoittelustaan raportti, jonka HOPS-ohjaaja hyväksyy. Työnantaja antaa harjoittelusta työtodistuksen, joka liitetään raportin liitteeksi.

Kuopion kampus:  Harjoittelusta sovitaan etukäteen HOPS-ohjaajan kanssa ja harjoittelusopimus toimitetaan amanuenssille. HOPS-ohjaajan kanssa sovitaan myös harjoittelun laajuudesta.  Opiskelijalla tulee harjoittelupaikalla olla oppiaineen hyväksymä ohjaaja, jolle opiskelija toimittaa etukäteen tiedot harjoittelun tavoitteista. Opiskelijan tulee laatia harjoittelustaan raportti, jonka HOPS-ohjaaja hyväksyy. Työnantaja antaa harjoittelusta työtodistuksen, joka liitetään raportin liitteeksi.

Harjoitteluun liittyvissä käytännön kysymyksissä ja hallinnointiin liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä harjoittelusta vastaavaan amanuenssiin.

Erasmus-ohjelman kautta voit hakea harjoittelemaan ulkomaille. Katso lisätietoja: Kansainvälinen harjoittelu

Ohjeet oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen