Tutkinnot kauppatieteissä

Meillä voit opiskella kauppatieteiden kandidaatiksi, maisteriksi, lisensiaatiksi tai tohtoriksi!

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta (180 opintopistettä). Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto, jonka suuntautumisvaihtoehto valitaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa. Maisterin tutkinnon suorittaminen kestää kaksi vuotta (120 opintopistettä) kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Sekä kandidaatti- että maisteriopintojen aikana opettelet teoreettisen ja käytännön tiedon yhteensovittamista mm. harjoitustöiden, työharjoittelun ja tutkielmien avulla. Lisäksi voit hankkia erityisosaamista sivuainevalinnalla. Työelämässä tarvittavien kansainvälisten valmiuksien kehittämisen aloitat kandidaatin tutkinnossa opiskelemalla kieliopintoja monia muita aloja laajemmin. Viimeistään maisterin tutkinnon opintojen aikana suuri osa opiskelijoistamme opiskelee ulkomailla jossakin laitoksen yhteistyöyliopistossa.

Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintorakenteet sekä opintojen suositeltu suoritusjärjestys löytyy
Kauppatieteiden opintoyhteisöstä (Opintojen ohjaus - Yleisiä ohjeita opiskelusta - Tutkinnot kauppatieteissä).

Tutkintojen kielitaitovaatimukset

Tutkintojen kielitaitovaatimuksista säännellään tutkintoasetuksen 6 §:ssä (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Asetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

  1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.  Kieliopinnoista vapauttamisesta päättää laitoksen johtaja ja hakemukset toimitetaan tiedekunnan koulutuspäällikölle tai opintokoordinaattorille.

Kohdassa kaksi tarkoitettu vieras kieli on yleensä englanti. Englannin kielen opinnot voidaan tiedekunnan harkinnan mukaan korvata myös muulla vieraalla kielellä, esimerkiksi ranskalla tai saksalla. Halutessasi suorittaa vieraan kielen opinnot muussa kuin englannin kielessä, ota ensin yhteyttä pääaineesi amanuenssiin asian varmistamiseksi. Englannin kielen opintojen korvaaminen on mahdollista vain sellaisen Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen opettaman kielen opinnoilla, joka mahdollistaa opiskelijan oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen tai aiempien suoritusten hyväksiluvun tai AHOT-näyttökokeiden perusteella.

Kielikeskus vastaa tutkintoon kuuluvien kielten opetuksesta ja todistusten antamisesta asetuksessa vaadituista kielitaitovaatimusten täyttämisestä.

Jos opiskelijan kielitaito on heikko tai aikaisemmista kieli- ja viestintäopinnoista on kulunut aikaa, tiedekunta suosittelee kertauskurssin suorittamista aikuislukiossa, kesäyliopistossa tai kielikeskuksessa.