Tutkintovaatimukset ja tutkintorakenne

Jatkotutkinnon vaatimuksina ovat tutkintorakenteen mukaisten jatko-opintojen suorittaminen (yleiset valmiustaito-opinnot sekä tieteen ja tutkimusalan opinnot) sekä hyväksytty opinnäyte (väitöskirja).

Tutkintorakenne

  LT HLT FT TtT FaT
Yleiset valmiustaito-opinnot 5-15 op 5-15 op 5-15 op 5-15 op 5-15 op
Tieteen ja tutkimusalan opinnot 15-25 op 15-25 op 25-35 op 25-35 op 25-35 op
Yhteensä 30 op 30 op 40 op 40 op 40 op
 

Seuraavat opintojaksot ovat suositeltavia Kliinisen tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille:

 • Introduction to Clinical Research, 1 op (4416902)
 • Kliinisen tutkijan peruskurssi (verkkokurssi), 5 op (4416935)
 • Lääketieteellisen tutkimuksen eettisyyden arviointi, 1 op, (4416942)

Opintojaksot

Opintojaksot, joista jatko-opinto-suunnitelma voidaan koota, löytyvät jatko-opinto-oppaasta WebOodista (Opintojaksot => Oppaittain => Tohtoriohjelman jatko-opinto-opas, Tutkintorakenteet välilehti).

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma (HJOPS) tulee toimittaa terveystieteiden tiedekuntaan 3 kuukauden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Jatko-opintojen jakautuminen yleisiin valmiustaito-opintoihin sekä tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintoihin arvioidaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa laadittaessa yhdessä opiskelijan ja ohjaajien kanssa perustuen opiskelijan koulutustaustaan ja tutkimussuunnitelmaan.

Tieteen ja tutkimusalan opinnot

Oman tutkimusalan ja sitä tukevien tieteenalojen opinnot tulee muodostaa siten, että ne kattavat mahdollisimman hyvin tutkimustyön kannalta oleelliset tiedot. Se, kuinka laajasti eri tieteenalojen opintoja ohjelmaan sisällytetään, riippuu tutkimuksen aiheesta ja jatkokoulutuksen tavoitteista. Täten opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Tieteen ja tutkimusalan opintokokonaisuuksien tulee kuitenkin olla riittävän laajoja. Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat löytyvät WebOodista.
 
Tiedekuntaneuvoston päättämän mukaan jatko-opintoihin terveystieteiden tiedekunnassa voidaan sisällyttää muita (kuin jatko-opintojaksoista myönnettäviä) suorituksia seuraavan yleisperiaatteen mukaan:
 
 • Muiden tohtoriohjelmien ja muiden yliopistojen järjestämät kurssit Suomessa ja ulkomailla soveltuvuuden mukaan
 • Seminaareista enintään 8 op 
 • Koti- ja ulkomaisista tieteellisistä kongresseista enintään 8 op
  • (kongressin kesto 2-3 päivää 1 op, 4-5 päivää 1,5 op; oma esitys 1 op, rekisteröidään lomakkeella)
 • Työskentelystä yliopiston ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa tai vastaavissa enintään 8 op
  • Työskentelyn tulee tapahtua sen organisaation, jossa väitöskirjatyötä tehdään, ulkopuolisessa organisaatiossa. Jos jatko-opiskelija työskentelee yrityksessä ja tekee siellä väitöskirjaa, ei opintopisteitä voi saada kyseisessä yrityksessä työskentelemisestä.
 • Tieteellisistä artikkeleista, jotka liittyvät tutkimusalaan, mutta eivät sisälly väitöskirjatyöhön tai muuhun opintokokonaisuuteen, enintään 1/10 tutkinnon laajuudesta.
  • Mahdollisista tieteellisistä artikkeleista myönnettävä opintopistemäärä perustuu tohtoriohjelman johtajan ja jatko-opiskelijan pääohjaajan antamaan lausuntoon.
 • Kirjakuulustelut, enintään 1/5 tutkinnon laajuudesta
  • 100 sivua vastaa 1,5 op
 • erillisarvosanoista (soveltuvin osin)
 • suoritetusta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnosta 8 op
 
Muiden kuin Itä-Suomen yliopiston järjestämien opintojaksojen osalta on suorituksesta esitettävä todistus sekä pääohjaajan lausunto kyseisen suorituksen soveltuvuudesta henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan sekä suorituksesta annettavasta opintopistemäärästä. Ulkomailla suoritettujen opintojen osalta on opintopistemäärä yhdenmukaistettava Suomessa käytettävän opintopistemäärittelyn kanssa.

Valmiustaito-opinnot

Yliopistomme tohtorikoulu järjestää ns. yleisiä valmiustaito-opintoja kaikille yliopistomme jatko-opiskelijoille.  

Valmiustaito-opintojen tavoitteena on mm., että jatko-opiskelija

 • perehtyy tieteen teoriaan ja filosofiaan sekä tutkimuksensa eettisiin kysymyksiin ja oppii hyvän tieteellisen käytännön
 • saa valmiudet tutkimuksen suunnitteluun ja suorittamiseen, ml. ongelmanasettelun, menetelmien, resurssien ja aikataulun suunnittelun ja rahoituksen järjestämisen
 • hankkii hyvät viestintätaidot: tieteellisen ja yleistajuisen kirjallisen ja suullisen viestinnän ja tieteen popularisoinnin
 • oppii johtamis- ja ryhmätyötaitoja
 • saa valmiudet koulutustehtäviin ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin

Opintojaksot

Yleisten valmiustaitojen opintojaksot järjestetään pääosin englannin kielellä.

 • 8010061 Conference English, 3 op
 • 8010064 English for Doctoral Students, 4 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 8010051 Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8010053 Puheviestintää jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op
 • 8022020 Tutkimuksen tiedonhaku ja –hallinta, 2 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 8022030 Open science, 1 op (verkkokurssi)
 • 1145018 Doctoral Studies, Career and Networking, 1 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 1145003 Research Ethics, 1 op (verkkokurssi)
 • 1145023 Current Issues in Research Ethics and RCR, 1 op
 • 1145004 Scientific Thought and the History of Science, 3 op
 • 1145006 Research Project Management, 2 op (verkkokurssi)
 • 1145010 Research Supervision, 1 op (tarjolla myös verkkokurssina)
 • 1145001 Seminar for Doctoral Students and Supervisors, 1 op
 • 1145012 Business for PhD Students, 2 op
 • 1145020 Interactive leadership, 1 op
 • 1145021 Career planning portfolio for PhD students, 2 op (verkkokurssi)
 • 1145022 Tools for job searching for PhD students, 2 op

Opetussuunnitelma löytyy Tohtorikoulun opinto-oppaasta WebOodissa.

Jatko-opiskelijat voivat sisällyttää valmiustaito-opintoihinsa Opinto- ja opetuspalveluiden tarjoamia yliopistopedagogisia opintoja, joille opintojaksoille ilmoittaudutaan Opinto- ja opetuspalveluiden koulutuskalenterin kautta. Kauppatieteiden laitoksella on myös tarjolla yrittäjyysopintojen kokonaisuus.

Lisätietoa yleisten valmiustaitojen opinnoista: Merja Lyytikäinen