Tutkimuseettiset ohjeet

Hyvä tieteellinen käytäntö

Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti jokaiselle tutkijalle, mutta myös ohjaajalle, koko tutkimusryhmälle, yksikön johtajalle sekä Itä-Suomen yliopiston johdolle.

Hyvän tieteellisen käytännön lisäksi jatko-opiskelijan tulee ottaa tutkimuksessaan huomioon voimassaoleva lainsäädäntö. Itä-Suomen yliopistossa hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia valvoo yliopiston johto, rehtori ja akateeminen rehtori.

Opetusministeriön asettama valtakunnallinen Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on antanut ohjeet tutkimuksen hyvästä tieteellisestä käytännöstä: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa sekä suosituksen tieteellisten julkaisujen tekijyydestä.

Lisäksi Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin.

Jokaisen jatko-opiskelijan tulee olla tietoinen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ennen tutkimustyönsä aloittamista.

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet​

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet löytyvät Kamusta.

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Tutkimuseettiset toimikunnat tekevät tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Toimikunnat antavat lausuntoja tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä. Ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta omasta tutkimuksestaan ja sen eettisyydestä eettiselle toimikunnalla.

Lääketieteellinen ja terveystieteellinen tutkimus

Kun terveystieteellisessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa puututaan ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen, on tutkimukselle lain mukaan pyydettävä eettinen ennakkoarviointi sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Itä-Suomen yliopistossa tehtävän lääketieteellisen tutkimuksen arvioi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eettinen toimikunta. Toimikunnan noudattaa arviointityössään lakia lääketieteellisestä tutkimuksesta (1999/488).
 
Lausuntopyynnöt ja ohjeet: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta

Ihmistieteisiin luettava tutkimus

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta tekee tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia niille ei-lääketieteellisille tutkimuksille, jotka lain mukaan eivät kuulu sairaanhoitopiirin arvioitavaksi mutta tarvitsevat eettisen arvioinnin. Toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiä periaatteita.

Lausuntopyynnöt ja ohjeet: Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta

Koe-eläinten käyttöön liittyvät ohjeet ja määräykset

Koe-eläinten käyttö tutkimuksissa on luvanvaraista toimintaa. Koe-eläintoimintaa Suomessa säätelevät laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013), asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013) sekä muut eläinsuojelusta ja koe-eläintoiminnasta annetut lait, asetukset ja päätökset. Lisätietoja koe-eläinkeskuksen nettisivuilta.

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede-sivusto kokoaa yhteen osoitteeseen ajantasaisen tiedon vastuullisesta tieteestä: hyvästä tieteellisestä käytännöstä, tutkimusetiikasta, vastuullisesta tiedeviestinnästä ja avoimen tieteen kulttuurista.

Lisätietoa

Tutkimuksen eettiseen arviointiin osallistuvia organisaatioita Suomessa