Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoita koronavirustilanteessa

Toimittaja, etsitkö haastateltavaa? Monitieteisellä yliopistollamme on lukuisia näkökulmia koronavirusepidemiaan.

Päivitämme listaa. Tiedustelut ja tutkijoiden lisääminen listalle: viestinta (a) uef.fi

Erityispedagogiikka (etäopiskelussa)

Eija Kärnä, professori, erityispedagogiikka, näkökulma: lasten kasvun ja oppimisen tuki perheille,  oppilaiden erilaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen.

Aino Äikäs, yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, oppilaiden tuen tarpeen huomioiminen etäopetuksessa (inklusiivinen opetus), moniammatillinen yhteistyö verkossa.

Farmasia, lääketiede ja ravitsemustiede

Sirpa Hartikainen, LT, geriatrisen lääkehoidon professori. Geriatria, ikääntyneiden lääkehoito.

Miia Kivipelto, professori. Viruksen leviäminen ja leviämisen estäminen vanhusväestössä.

Heikki Koskela, LT, keuhkosairauksien professori, Itä-Suomen Yliopisto, kliinisen lääketieteen laitos. Ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala, medisiininen keskus, keuhkosairauksien klinikka

Tiina Laatikainen, professori. Pitkäaikaissairaiden potilaiden hoito pandemian aikana.

Eija Lönnroos, LT, geriatrian professori. Ikääntyneet riskiryhmät.

Janne Martikainen, lääketaloustieteen professori.

Marjo Renko, LT, lastentautien professori. Lasten infektiosairaudet.

Heikki Tikkanen, LT, liikuntalääketieteen professori. Liikunnan ja urheilun lääketiede.

Ursula Schwab, ravitsemusterapian professori. Sairaalahoitoa tarvitsevilla Covid-19-potilailla voi olla huomattavia maha-suolikanavan ongelmia ja ongelmaa riittävän ravinnon saannin turvaamisessa. Huono ravitsemustila heikentää potilaan ennustetta, joten ravitsemukseen on tärkeää kiinnittää huomiota.

Globaali terveys ja kansanterveys

Jussi Kauhanen, LT, MPH. Kansanterveystieteen professori. Globaali terveys ja sen muutokset, historialliset epidemiat ja pandemiat, tartuntatautien rooli suomalaisessa kansanterveydessä.

Tomi-Pekka Tuomainen, LT. Epidemiologian professori. Kroonisten kansantautien epidemiologia ja terveystutkimuksen tutkimusmetodiikka.

Hoitotiede

Professori Arja Häggman-Laitila, hoitotieteen laitos, hoitotyön johtamisen näkökulma. 

Professori Lauri Kuosmanen, hoitotieteen laitos, mielenterveyteen liittyvät tekijät.

Professori Terhi Saaranen, hoitotieteen laitos, työhyvinvointiin liittyvät tekijät.

Hyvinvointi ja kestävä kehitys

Apulaisprofessori Arto O. Salonen, ekososiaalinen hyvinvointitutkimus. Koronaepidemia haastaa tarkastamaan hyvinvointioletuksia. Mikä tekee elämästä elämisen arvoista? Mistä hyvä elämä on tehty? Millainen on kestävä tulevaisuus?

Ikäihmisten arki, palvelut ja oikeudet

Vanhusoikeuden yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, vanhusoikeus ja sosiaalioikeus, Ikäihmisiä koskettavat oikeudelliset kysymykset yksityisoikeuden sekä sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista.

Sari Rissanen, dekaani, sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalvelujen professori,  vanhusten koti- ja asumispalvelut.

Yliopistotutkija Elisa Tiilikainen, yksinäisyys, syrjäytyminen, sosiaalinen hyvinvointi ja osallisuus erityisesti ikääntyvien näkökulmasta.

Infektiotaudit, virusten biologia ja molekyylibiologia, rokotekehitys

Antti Haapala, apulaisprofessori. Koronaviruksen käyttäytyminen erilaisilla pinnoilla sisä- ja ulkotiloissa.

Katja Kanninen, akatemiatutkija. Koronaviruksen vaikutusmekanismi ihmisen aivoissa.

Seppo Ylä-Herttuala, LT, akatemiaprofessori. Virusten biologia, virusten evoluutio, viruslääkkeet ja niiden valmistus, koronavirusrokotteen kehittäminen

Jukka Pelkonen, LT, kliinisen mikrobiologian professori. Infektiotaudit ja niiden diagnostiikka.

Jaakko Pohjoismäki, genetiikan yliopistotutkija. Molekyylibiologiset menetelmät diagnostiikan taustalla, p. 050 574 4745

Johtaminen

Professori Anu Puusa, kauppatieteiden laitos. Johtaminen, muutosjohtaminen, arvopohjainen liiketoiminta.

Kielen tutkimus

Jaana Kolu, FT, ruotsin kielen professori, kielitieteet (ruotsin kieli, tekstianalyysi, kriittinen diskurssianalyysi), näkökulma aiheeseen: Tutkimusnäkökulma siihen, miten iäkkäämmästä väestöstä kirjoitetaan koronakriisin yhteydessä passiivimuodossa eikä aktiivisina toimijoina. Ruotsissa puhutaan koronakeskustelusta jopa esimerkkinä ikärasismista.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen

Professori Tommi Laukkanen, markkinointi ja kuluttajakäyttäytyminen. Kuinka kriisi vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostotottumuksiin?

Kuntien ja valtion toimivaltasuhteet

Professori Asko Uoti, yksilön perusoikeuksien (turvaaminen ja rajoittaminen) sekä kuntien ja valtion toimivaltasuhteiden näkökulmasta, tarvittaessa myös puh. 050 478 0666

Lainvalmistelu

Professori Anssi Keinänen, lainsäädäntötutkimus, lainvalmisteluun kohdistuvat vaatimukset.

Maahanmuutto ja ylirajainen arki

Tutkija Pirjo Pöllänen, Karjalan tutkimuslaitos, koronan vaikutukset suomalaiseen universaaliin hyvinvointivaltioon, erityisesti maahanmuuttoon ja ylirajaiseen arkeen. Puh. 050 528 0230

Matkailu

Tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, matkailututkimus, koronan vaikutukset matkailuun ja matkailun tulevaisuuteen.

Metsät ja ympäristö

Professsori Jouni Pykäläinen, metsäekonomia ja -politiikka, koronan heijastusvaikutukset metsäsektoriin (metsäteollisuus, metsien käyttö, metsätalouden kannattavuus jne.)

Tutkimusjohtaja Pertti Pasanen, sisäilma ja työhygienia. Pandhub-hanke, jossa pureuduttiin pandemioiden leviämiseen ja niihin varautumiseen liikenteen solmukohdissa. https://cordis.europa.eu/project/id/607433

Naapuruussuhteet ja luottamus

VTT, dosentti, yliopistonlehtori Antti Kouvo, asumisen tutkimus, naapuruussuhteet, naapuriapu, eri ikäryhmät naapurustossa ja sosiaalinen luottamus kriisien aikana,

Psykologia

Kirsi Honkalampi, professori, psykologia, näkökulma aiheeseen: poikkeuksellisten olojen psykologiset vaikutukset.

Marianna Virtanen, professori, työpsykologia, näkökulma: etätyö, stressi, mielenterveys.

Suvi-Maria Saarelainen, TT., yliopistonlehtori, pastoraaliteologia ja -psykologia/käytännöllinen teologia, näkökulma: Henkinen, hengellinen & uskonnollinen selviytyminen Covid-pandemian aikana. Vertaileva tutkimus suomalaisten, italialaisten ja espanjalaisten selviytymiskeinoista.

Rajatutkimus

Apulaisprofessori Jussi Laine, rajat, liikkuvuus ja turvallisuus. Erityisesti Eurooppaan kohdistuneen muuttoliikkeen ja liikkuvuuden tutkimus, rajojen etiikka ja moraaliset kysymykset, sekä turvallisuuden rakentuminen.

Teologia

Kati Tervo-Niemelä, käytännöllisen teologian professori, teologia, näkökulma: kuolemanpelko ja uskonto,

Suvi-Maria Saarelainen, TT., yliopistonlehtori, pastoraaliteologia ja -psykologia/käytännöllinen teologia, näkökulma: Henkinen, hengellinen & uskonnollinen selviytyminen Covid-pandemian aikana. Vertaileva tutkimus suomalaisten, italialaisten ja espanjalaisten selviytymiskeinoista.

Laura Kallatsa, nuorempi tutkija, käytännöllinen teologia, näkökulma: Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vaikutus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämään.

Sini Mikkola, yliopistonlehtori, kirkkohistoria, näkökulmat: Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vaikutus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämään sekä Etäehtoollinen ja luterilainen ehtoollisteologia.

Pekka Metso, käytännöllisen teologian apulaisprofessori, ortodoksinen teologia, näkökulma: kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toiminta koronakriisin aikana, teologian ja uskonnon näkökulmat pandemiaan ja poikkeusoloihin.

Työelämä

Professori Eeva Jokinen, yhteiskuntatieteet, Koronan vaikutukset työn tekemisen, organisoimisen, johtamisen ja sukupuolivaikutusten näkökulmasta.

Valtiosääntöoikeus

Yliopistonlehtori Maija Dahlberg, valtiosääntöoikeus, valtiosääntöoikeudelliset, erityisesti perus- ja ihmisoikeudelliset kysymykset.

Viestintä ja vuorovaikutus

Jonna Koponen, viestintätiede, vuorovaikutus verkossa ja teknologiavälitteinen viestintä etätyössä ja -opetuksessa.

Yksilön perusoikeudet

Professori Asko Uoti, yksilön perusoikeuksien (turvaaminen ja rajoittaminen) sekä kuntien ja valtion toimivaltasuhteiden näkökulmasta, tarvittaessa myös puh. 050 478 0666

Yliopistonlehtori Maija Dahlberg, valtiosääntöoikeus, valtiosääntöoikeudelliset, erityisesti perus- ja ihmisoikeudelliset kysymykset.

Yritysoikeus ja rahoitusmarkkinoiden sääntely

Professori Janne Ruohonen, yritysoikeus, yritysten voitonjako ja maksukyky, yritysten tilintarkastus (hallinnon tarkastus / johdon toiminta), yritysten hallitustyöskentely.

Tutkimusjohtaja Matti Turtiainen, yritysoikeus ja -talous, koronakriisin rahoitusmarkkinoille aiheuttamat muutokset sääntelyn näkökulmasta, kuten pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus (ml. tulosvaroitukset), sijoituspalveluyrityksen velvollisuudet ja sijoitusrahastojen toiminta.