Yhteiskuntatieteiden laitos

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan kuuluva yhteiskuntatieteiden  laitos  on  monitieteinen  kokonaisuus, johon kuuluu viisi pääainetta kahdella kampuksella: Joensuun ja Kuopion kampuksilla sosiologia, Joensuun kampuksella yhteiskuntapolitiikka sekä Kuopion kampuksella sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka ja sosiaalityö. Kuopion kampuksella annetaan lisäksi filosofian opetusta. 

Laitos antaa maisterikoulutusta viidessä pääaineessa ja kansainvälisessä Border Crossings -maisteriohjelmassa sekä tieteellistä jatkokoulutusta kaikissa pääaineissaan. Lisäksi laitos tarjoaa sosiaalityön erikoistumiskoulutusta.

Tutkimuksessa painottuvat muuttoliikkeiden ja raja-alueiden tutkimus, hyvinvoinnin mekanismien ja murtumien tarkastelu, sosiaalityön tutkimus sekä koulutuksen ja työn tutkimus.

Laitoksemme tutkimushenkilökunta osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen toimimalla asiantuntijoina yhteiskunnallisissa elimissä sekä osallistumalla tutkimustensa pohjalta yhteiskunnalliseen keskusteluun. ​

Yhteiskuntatieteiden laitos on mukana Itä-Suomen yliopiston strategiassa (2015–2020) määritellyllä kansainvälisen huipputason tutkimusalueella Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (BOMOCULT) sekä kehittyvillä tutkimusaloilla Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus (EF-FEC) ja Hyvinvoinnin murtumat ja huono-osaisuus (WR). Laitoksen tutkimusperinteen kannalta keskeiset tutkimusalueet ovat hyvinvointi; kasvatus, koulutus, työ; muuttoliike, monikulttuurisuus ja rajat; sekä sosiaalityöhön liittyvät kysymykset. Tutkimusta kohdistetaan erityisesti Itä-Suomelle tyypillisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kehittämishaasteisiin.

Toiminta-ajatus

Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa opetus perustuu tutkimukseen. Laitoksella hyödynnetään tieteenalojen välistä vuoropuhelua, jossa etsitään yhteiskunnallisiin  tutkimushaasteisiin tuoreita ja omintakeisia lähestymistapoja. Laitoksella harjoitetaan kansainvälisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä tutkimusta. Laitoksen tutkijat osallistuvat analyyttisesti ja kriittisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.  

Laitoksella tehtävä tutkimus on vapaata, avointa ja julkista, ja se on suunnattu niin tutkijoiden, kansalaisten kuin viranomaisten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden käytettäväksi. Laitoksen tutkimuspolitiikassa korostetaan tasa-arvoa ja tieteen vapautta sekä tutkimuksen eettisenä perustana että tutkimuskäytäntöjen ja rekrytoinnin lähtökohtina.