Suomalaisten selviytyminen

Suomalaisten selviytyminen (SUSE) -tutkimushankkeessa analysoidaan viimesijaisen turvan piirissä olevien suomalaisten elintasoa, elämänlaatua ja elämäntapaa. Hanke toimeenpannaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen kattaa vuodet 2015–2016 ja toinen vuodet 2016–2017. Hanketta johtaa professori, VTT Juho Saari, ja siinä mukana tutkijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopistosta ja Tilastokeskuksesta. Hankkeessa on lisäksi tehty neljä pro gradu -tutkielmaa.

Ensimmäisen vaiheen tutkimuskysymykset ovat:

Mikä on suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion tila, kun sitä arvioidaan hyvinvointivaltion rahoituskriisin, hyvinvointivaltion etuuksien ja palvelujen käyttöön kannustavan dynamiikan, Sipilän hallituksen tekemien leikkausten ja viimesijaisen turvan välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta?

Miten tutkijat, kansalaiset, kansanedustajaehdokkaat ja kansanedustajat näkevät hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvariippuvuuden väliset mekanismit?

Kannustinpolitiikka: Miten suomalainen julkinen valta on ottanut huomioon sosiaaliturvariippuvuuden viimesijaista sosiaaliturvaa uudistettaessa?

Miten viimesijaisella sosiaaliturvalla elävien määrä ja elämäntilanne ovat muuttuneet vuosina 2007–2013? Missä määrin omakohtainen kokemus köyhyydestä ja yhteiskunnallinen status vaikuttavat suomalaisten uskomusjärjestelmiin ja edelleen köyhyyskarttoihin?

Miten suomalaiset ja viimesijaisella sosiaaliturvalla olevat tulkitsevat viimesijaisella sosiaaliturvalla elävien elämäntilannetta, ja minkälaisia moraalisia argumentteja viimesijaisella sosiaaliturvalla eläminen nostaa?

Miten suomalaiset osoittavat solidaarisuutta leipäjonoissa olevia kohtaan ja arvioivat leipäjonoissa olevien ihmisten ansaitsevuutta? Keskeinen mekanismi on solidaarisuuden rajojen määrittely. Miten suomalaiset sosiaalialan ammattilaiset arvioivat sosiaaliturvariippuvuuden esiintyvyyttä, asiakastyyppejä sekä palvelujen riittävyyttä ja vaikuttavuutta?

Miten pitkäaikaiset sosiaaliturvan asiakkaat itse arvioivat sosiaaliturvariippuvuuden pitkittymiseen vaikuttavia tekijöitä?

Tulokset raportoidaan syksyllä 2016 ilmestyvässä vertaisarvioidussa teoksessa. Se hyödyntää Helsingin Sanomien kanssa tehtyä Suurta köyhyyskyselyä sekä lukuisia määrällisiä ja laadullisia aineistoja.

Hankkeen rahoituksessa on käytetty KWRC:n määrärahaa, Juho Saaren johtamia ja Suomen Akatemian rahoittamia WEBE- ja MINDWAVES -hankkeita, Juho Saaren johtamaa ja Koneen Säätiön rahoittamaa Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? (KASU) -hanketta (2015–2017) sekä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ja professori Mikko Niemelän johtamaa Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) -hanketta (2015–2017).

SUSE-hankkeen toisessa vaiheessa perehdytään sosiaalipalvelujärjestelmän ja asiakkaan rajapintaan sekä selvitään, kuinka se vaikuttaa palvelujen vaikuttavuuteen arvioituna asiakkaiden hakeutumisena koulutukseen, kuntoutukseen ja työharjoitteluun.