Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa –
diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen

Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa – diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen (Contexts of Diaspora Ditizenship – Transnational Networks, Social Participation and Social Identification of Somalis in Finland and in the U.S.) -tutkimushanke (1.9.2012–31.8.2016) tarkastelee somaleiden ylikansallisia verkostoja, yhteiskunnallista osallistumista ja kansallista identifioitumista Suomessa ja Minnesotassa, Yhdysvalloissa.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen ei ole täysin onnistunut. Suomessa somalit ovat eniten rasismia kokeva ryhmä, ja heidän koulutustasonsa, kielitaitonsa ja työllisyysasteensa on matala muihin maahanmuuttajaryhmiin verrattuna. Toisaalta tuoreen tutkimustiedon mukaan somalit osallistuvat verraten aktiivisesti järjestö- ja yhdistystoimintaan ja ovat tyytyväisempiä terveyteensä ja elämänlaatuunsa kuin esimerkiksi venäläis- ja kurditaustaiset maahanmuuttajat. Tutkimushankkeessa pohditaan, mistä nämä ryhmän ulkopuolelta katsottuna ristiriitaisilta vaikuttavat käsitykset voivat johtua ja mitä ne kertovat suomalaisen yhteiskunnan kyvystä kotouttaa maahanmuuttajia ja edistää heidän osallisuuttaan kansalaisina.

Minnesotassa on Yhdysvaltojen merkittävin somalikeskittymä ja suuri osa haasteista samantyyppisiä kuin Suomessa. Toisaalta myös Minnesotassa somalit ovat onnistuneet kotoutumaan ja osallistuvat aktiivisesti yhteiskuntaan. He omistavat ja hoitavat satoja yrityksiä, heitä on yliopistojen professoreina ja korkeakoulutettujen somalien määrä kasvaa koko ajan.

Tutkimushanke kerää Minnesotassa ja Suomessa suoritettavien vertailtavien kotouttamis- ja kansalaisuuslainsäädäntöanalyysien, tilastollisten demografia-aineistojen, eri ministeriöiden ja merkittävien järjestöjen asiantuntijahaastattelujen lisäksi erilaisia haastatteluaineistoja somalien parissa. Vertailevalla tutkimuksella pyritään tuomaan esiin, mitkä ovat nimenomaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin kiinnittyviä kotoutumisen ongelmakohtia ja mitä niille voitaisiin tehdä.

Tutkimushankkeen rahoittajana toimii Suomen Akatemia ja se toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta johtaa Itä-Suomen yliopiston sosiologian lehtori, YTT Päivi Armila ja koordinoi Mikkelin ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johtaja, YTT Jussi Ronkainen.