Muuttoliike, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi

Julkisessa keskustelussa maahanmuutto kuvataan usein paikallista arkea ja paikallisten asukkaiden turvallisuuden tunnetta horjuttavaksi kehityskuluksi. Muuttoliike, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi -hanke (2016–2019) tunnistaa tämän ilmiön, mutta tarkastelee maahanmuuttoon liittyviä paikallistason muutoksia ensisijaisesti maahanmuuttajien ja heidän perheidensä näkökulmasta. Olemme kiinnostuneita käytännöistä, joiden avulla maahanmuuttajataustaiset yksilöt ja perheet luovat ja ylläpitävät toimintakykyään muuttuvassa, prekaarissa ja pitkälti ennakoimattomassa arjessaan. Huomion kohteena ovat arjen erilaiset ja eritasoiset turvallisuuskysymykset sekä turvallisuutta lisäävät tekijät. Hankkeen aineisto kootaan osallistavan kehittämistutkimuksen menetelmiä käyttäen eri puolella Suomea.

Tutkimuksessa kysytään:

  • Kuinka yksilöiden ja perheiden arjen turvallisuus rakentuu paikallisesti?
  • Kuinka julkinen valta ja kansalaisyhteiskunnan toimijat rakentavat tai haastavat yksilöiden ja perheiden turvallisuutta maahanmuuttajien arjessa?

Tutkimus koostuu kolmesta osahankkeesta, jotka ovat:

  • Arjen turvallisuus ja maahanmuuttajaperheet -tapaustutkimuksessa tarkastellaan, kuinka turvapaikanhakijat, pakolaiset ja venäläiset maahanmuuttajat tuottavat arjen toimintakykyä sekä arjen turvallisuutta itselleen ja perheilleen. Erityisesti keskitytään hyvinvointivaltion ja kolmannen sektorin rooliin toimintakyvyn rakentumisessa. Aineisto koostuu etnografisesta haastattelu- ja havainnointiaineistosta, joka kerätään Turussa, Tohmajärvellä ja Kiteellä.
  • Maahanmuuttajien osallisuuden lainsäädännöllinen kehikko ja politiikat -osahanke kartoittaa sisäiseen ja erityisesti pehmeään turvallisuuteen liittyviä rajoja sekä tarkastelee politiikan ja lainsäädännön vaikutuksia maahanmuuttajien toimijuudelle ja hyvinvoinnille. Tutkimusaineistoina toimivat lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja politiikka-asiakirjat. Huomiota kiinnitetään myös maahanmuuttajien työmarkkina-aseman tarkasteluun. 
  • Maahanmuuttajat ja sosiaaliturva -osahanke analysoi maahanmuuton ja siihen liittyvien kulttuuristen muutosten limittymistä hyvinvointivaltion politiikkoihin ja käytäntöihin paikallis- ja aluetasolla. Se toteutetaan osana tutkija Tiina Sotkasiiran omaa Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella syrjäseudulla -hanketta. Aineisto kerätään haastattelemalla, havainnoimalla ja siinä sovelletaan kehittämistutkimuksen menetelmiä.

Muuttoliike, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi -hanke on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat -tutkimuskonsortiota (Multilayered Borders of Global Security, GLASE). Konsortiota johtaa professori James W. Scott Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselta. Professori Scottin tutkimusryhmän lisäksi siihen kuuluvat professori Laura Assmuthin (Itä-Suomen yliopisto), tohtori Minna Jokelan (Rajavartiolaitos), professori Pauli Kettusen (Helsingin yliopisto) ja professori Anssi Paasin (Oulun yliopisto) johtamat tutkimusryhmät.

Professori Laura Assmuthin johtama tutkimusryhmä sijoittuu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselle ja siihen kuuluvat tutkijat Jaana Palander, Pirjo Pöllänen ja Tiina Sotkasiira Itä-Suomen yliopistosta sekä tutkija Saara Pellander Helsingin yliopistosta. Projektin kesto on 1.4.2016–31.3.2019.

Lisätietoja tutkimusryhmästä GLASE-tutkimuskonsortion verkkosivuilta.