Avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen perhesuhteista

Vaikka perheenä elämisen tavat ovat moninaistuneet, nauttii avioliittoperhe edelleen vahvinta yhteiskunnallista suojaa. Avioliittoperheen tuolla puolen -tutkimushankkeessa (2015–2017) kartoitetaan perhesuhteiden muutosta Suomessa perinteisen (hetero)avioliiton ulkopuolella rakentuvien perhekokoonpanojen näkökulmasta.

1970-luvulta lähtien suomalaisten perhe-elämä on nopeasti monimuotoistunut. Tästä kertoo osaltaan avioliiton ja vanhemmuuden erkaantuminen toisistaan. Kun vielä 1970-luvulla avioliiton ulkopuolella syntyi joka kymmenes lapsi, vuonna 2015 esikoislapsista 58 prosenttia ja kaikista suomalaislapsista 45 prosenttia syntyi äideille, jotka eivät olleet naimisissa.

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisiin perhesuhteisiin lapsi syntyy silloin, kun äiti ei ole avioliitossa ja isyyttä selvitetään viranomaismenettelyllä. Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys virallista tilastointia pakenevien perhetilanteiden moninaisuudesta ja tulosten perusteella eritellä perhemuotojen kehityksen suuntia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkimuksessa hyödynnetään konfigurationaalista viitekehystä. Siinä perhettä ei tarkastella vain biogeneettisen jälkeläisyyden tai vanhempien liittomuodon kautta syntyvänä kokoonpanona, vaan perhesuhteet nähdään elettyjen, ihmisten arjessa merkityksellisten läheissuhteiden kokonaisuutena.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa. Määrällisten aineistojen kuvailevaan analyysiin perustuva raportti on julkaistu Helsingin kaupunginkanslian tutkimussarjassa kesäkuussa 2017. Hankkeessa tehdään lisäksi sosiologian alaan kuuluva väitöskirjatutkimus, tieteellisiä artikkeleita suomeksi ja englanniksi sekä pro gradu -tutkielmia. Tutkimuksen tuloksista tuotetaan myös laajemmalle yleisölle suunnattua tietoa suomalaisten perhemuodoista, jota julkaistaan muun muassa hankkeen puitteissa alkunsa saaneessa Perhe, suhteet ja yhteiskunta -blogissa.

Hankkeessa kerätään kolme erilaista aineistoa, jotka on esitelty alla.

Demografinen aineisto

  • Aineisto  sisältää  avioliiton  ulkopuolella  syksyllä 2015  syntyneiden helsinkiläislasten  äitien (N=692) taustatietoja.

Lomakeaineisto

  • Aineisto koostuu helsinkiläisiltä äideiltä kerätyistä lomakevastauksista (N=199). Lomakkeissa kartoitetaan muun muassa vastaajien perhetilannetta, äidin käsitystä lapsen perheeseen kuuluvista henkilöistä sekä äidin tukiverkostoa.
  • Perheoikeudellisten asioiden yksikön lastenvalvojat kertoivat tutkimuksesta ja jakoivat kyselylomakkeen kaikille isyyden selvittämisasiaa hoitaneille helsinkiläisäideille syys-joulukuussa 2015 (vastausprosentti 31)

Haastatteluaineisto

  • Vuosien 2016 ja 2017 aikana kerätään noin 30 laadullista tutkimushaastattelua.
  • Aineiston keruusta vastaa nuorempi tutkija  Vaula Tuomaala.

Tutkimusta johtaa  professori (ma.), dosentti Anna-Maija Castrén, jonka lisäksi tutkimusryhmään kuuluvat nuorempi tutkija, VTM Vaula Tuomaala ja YTK  Samuli Neuvonen.  Tutkimuksen rahoittaa Koneen Säätiö (2015–2017).