Tutkimustoiminta

Tällä sivulla esitellään Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella tehtävää tutkimusta erilaisten ajankohtaisten tutkimushankkeiden ja -konsortioiden muodossa.

Tutkimushankkeet ja -konsortiot

75+ lisäkuluitta kuntoon -tutkimushankkeessa (2015–2017) arvioidaan poikkihallinnollista yhteistyötä ja sen merkitystä ikäihmisten liikkumisen tukemisessa. Hankkeen tavoitteena on etsiä valtakunnallisen aineiston avulla niitä kriittisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat, edistävät ja estävät poikkihallinnollista yhteistyötä iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemisessa. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen ja Ikäinstituutin kanssa. Itä-Suomen yliopistolla hankkeesta vastaa professori Sari Rissanen.

Autonomiaa vai integrointia? Maahanmuuttajat ja hyvinvointi suomalaisella syrjäseudulla -hankkeessa (2016–2018) tarkastellaan kasvukeskusten ulkopuolella asuvien maahanmuuttajien hyvinvointia sekä kotouttamisen tukemiseksi kehitetyn palvelujärjestelmän kyvykkyyttä tunnistaa ja tukea maahanmuuttajien hyvinvoinnin eri tekijöitä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tiina Sotkasiira.

Avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen perhesuhteista -tutkimushankkeessa (2015–2017) selvitetään avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten ja heidän äitiensä perhesuhteita Helsingissä. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö. Tutkimusta johtaa yliopistonlehtori, dosentti Anna-Maija Castrén.

Hyödykkeitä terveydeksi: Yksilöllistetyt terveyspalvelut ja bioinformaation joustava hyödyntäminen -tutkimuskonsortio (2015–2019) tarkastelee bio- ja terveystiedon yhdistelyä ja joustavuutta erilaisissa tutkimuksen, terveyden ja liiketoiminnan informaatiokonteksteissa sekä genomitiedon hyödyntämisodotuksia ja käytön ongelmakohtia. Tutkimuskonsortiota johtaa sosiologian professori Ilpo Helén Itä-Suomen yliopistosta.

Inequalities in Motion: Transnational Families in Estonia and Finland (Eriarvoisuus liikkeessä: ylirajaiset perheet Virossa ja Suomessa – tiedettä, taidetta ja journalismia ylirajaisesti) -hankkeessa (2015–2019) tarkastellaan Viron ja Suomen välistä muuttoliikettä ja pendelöintiä sekä näihin liittyvää eriarvoisuutta perheiden näkökulmasta. Tutkimushanketta johtaa professori Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta.

Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? (KASU) -hankkeessa (2015–2017) analysoidaan suomalaisen yhteiskunnan jakautumista 2010-luvulla koetun eriarvoisuuden, terveys- ja hyvinvointierojen sekä visuaalisen eriytymisen näkökulmista. Hankkeessa tuotetaan näihin kolmeen toisiaan vahvistavaan teemaan perustuva kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan tilasta sekä tehdään tältä pohjalta sekä mediayhteistyötä että yhteiskuntapoliittiset johtopäätökset. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Maria Ohisalo.

Kansakunnan mielenliikkeet on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke (2016–2018), joka tuo yhteen tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä kehittämään uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Tutkimuskonsortiota johtaa professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Itä-Suomen yliopiston osahanketta johtaa hyvinvointisosiologian professori Juho Saari.

Kuka, mitä, missä ja miten. Hyvinvointipalvelut maaseudulla 2014 -hankkeessa (2014–2016) analysoidaan hyvinvointipalvelurakenteen muutoksia harvaan asutun maaseudun näkökulmista. Metodologisena tavoitteena on metodologiseksi urbanismiksi kutsutun lähestymistavan haastaminen. Tutkimushankkeesta vastaa Silva Tedre Itä-Suomen yliopistosta.

Liikkuvuuden eriarvoisuus: ylirajaisten perheiden sidokset ja yhteenkuuluvuus pohjoismaisessa muuttoliikekontekstissa -tutkimushankkeessa (2015–2019) tarkastellaan eriarvoisuuden ilmenemismuotoja ylirajaisten perheiden arkipäivän käytännöissä sekä pureudutaan moninaisia hierarkioita kohtaavien perheiden käyttämiin erilaisiin strategioihin. Monitieteinen tutkimus käsittelee ylirajaisia perheitä Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä Itä-Euroopassa. Hanketta johtaa professori Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta.

Muuttoliike, arjen turvallisuus ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssi -hanke (2016–2019) on osa laajempaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat (GLASE) -tutkimuskonsortiota. Hankkeessa tutkitaan paikallisyhteisöjen, ja erityisesti niiden maahanmuuttajataustaisten jäsenten, mahdollisuuksia selviytyä jatkuvassa, ja osin ennakoimattomassa, arjen toimintaympäristöjen muutoksessa. Tutkimusryhmää johtaa professori Laura Assmuth ja siihen kuuluvat tutkijat Pirjo Pöllänen, Jaana Palander ja Tiina Sotkasiira Itä-Suomen yliopistosta sekä tutkija Saara Pellander Helsingin yliopistosta.

Nuoret ajassa on sateenvarjohanke (2015–2025), jossa työskentelee tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Nuorisotutkimusverkostosta. Kyseessä on laadullinen pitkittäistutkimus. Nuoret ajassa -tutkimushankkeessa seurataan noin 100:n eri puolilla Suomea vuonna 2000 syntyneen nuoren elämänkulkua ja aikuistumista aina vuoteen 2025 saakka. Itä-Suomen yliopiston osalta hankkeen tutkijoina toimivat Mari Käyhkö, Päivi Armila ja Ville Pöysä. Hanketta koordinoi ja rahoittaa Nuorisotutkimusseura ry.

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (2016–2019) -tutkimuskonsortio kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä on Itä-Suomen yliopiston sosiologian tutkijoiden ideoima monitieteinen tutkimushankejatkumo, jonka alkuperäisenä kiinnostuksena on ollut suomalaisella syrjäseudulla asuvien nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen riski. Edetessään hankkeen tutkimuskysymykset ovat monipuolistuneet esimerkiksi syrjäseutunuorten arkisen elämän sujuvuuden, vapaa-ajan mahdollisuuksien, oikeuksien toteutumisen, aikuisiksi kasvamisen ja sukupuolirepresentaatioiden tarkasteluihin.

"Skeittaukseen ei tarvita jalkoja vaan kavereita" – Vammaiset nuoret liikunnallisissa nuorisokulttuureissa (VALKKU) -tutkimushankkeessa (2015–2018) tarkastellaan vammaisten nuorten asemaa liikunnallisissa nuorisokulttuureissa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia vammaisilla nuorilla on harrastaa liikuntaa. Hankkeen vastaava tutkija on Päivi Armila, ja toisena tutkijana hankkeessa toimii Anni Rannikko.

Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa – diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen -tutkimushanke (2012–2016) tarkastelee somaleiden ylikansallisia verkostoja, yhteiskunnallista osallistumista ja kansallista identifioitumista Suomessa ja Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Hankkeen johtajana toimii yliopistonlehtori Päivi Armila ja koordinaattorina Mikkelin ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johtaja Jussi Ronkainen.

Sosiaalisesti kestävä Kainuu ja Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso, sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeissa (2018-2020) tavoitteena on vahvistaa alueiden sosiaalista kestävyyttä. Hankkeissa edistetään tutkimuspohjaista innovaatiotoimintaa ja koulutetaan sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat kehittämisosaajina.

Suomalaisten selviytyminen (SUSE) -tutkimushankkeessa analysoidaan viimesijaisen turvan piirissä olevien suomalaisten elintasoa, elämänlaatua ja elämäntapaa. Hanke toimeenpannaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen kattaa vuodet 2015–2016 ja toinen vuodet 2016–2017. Hanketta johtaa professori Juho Saari, ja siinä on mukana tutkijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta, Itä-Suomen yliopistosta ja Tilastokeskuksesta.

Syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut (SYRHY) -hankkeessa (2015–2016) analysoidaan kaukana kasvu- ja asutuskeskuksista elävien 14–17-vuotiaiden nuorten asemaa kunnallisten hyvinvointipalvelujen asiakkaina. Hanketta rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö, ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Itä-Suomen yliopiston osalta tutkijoina toimivat Päivi Armila ja Ville Pöysä.

Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) -hankkeessa (2015–2017) analysoidaan taloudellisen, terveydellisen, sosiaalisen hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien eriarvoisuuden pitkäaikaisia trendejä ihmisten elämänkulussa sekä eritellään näiden yhteyttä yhteiskunnan moraaliseen ja poliittiseen ilmastoon. Konsortiohankkeen johtajana toimii professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta. Itä-Suomen yliopistolla hankkeessa työskentelee kaksi nuorempaa tutkijaa, Tuomo Laihiala ja Maria Ohisalo.

Työelämä ja heikentynyt muisti – varhaisvaiheen muistisairautta sairastavien mielen hyvinvointi, oikeusturva ja työkyky -hankkeessa (2018–2022) tarkastellaan työikäisenä varhaisvaiheen muistisairauteen sairastuneiden ihmisten kokemuksia, elämäntilanteita sekä oikeuksien toteutumista. Tutkimushankkeesta vastaa professori, dekaani Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta.

Muut hankkeet

Suomalaisten yksinäisyys on Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-rahoitteinen hanke (2015–2016). Hankkeen sisältö ja päämäärät ovat tieteellisiä, mutta sen puitteissa ei tuoteta tutkimusta, vaan tuodaan näkyväksi jo olemassa olevaa tietoa eri tieteenaloilta ja käytännön työstä, jossa yksinäisyyttä kohdataan monin eri tavoin. Hankkeen johtajana toimii professori Juho Saari ja projektitutkijana sekä työpajakoordinaattorina Elisa Tiilikainen.