Sosiaalityö

Sosiaalityön tutkimus kohdistuu asiakkaiden psykososiaalisiin ongelmiin, sosiaalityön työmenetelmiin, alan teoreettiseen itseymmärrykseen sekä sosiaalityön hallintoon, johtamiseen ja kehittämiseen. Itä-Suomen yliopistossa korostuvat seuraavat sosiaalityön tutkimuksen aihealueet:

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön tutkimus kohdistuu lastensuojeluun, lasten ja nuorten osallisuuteen ja oikeuksiin, sekä sosiaalityön vaikutuskeinoihin ja mahdollisuuksiin puuttua ongelmiin psykososiaalisin ja rakenteellisen sosiaalityön menetelmin.

Kuntouttavan ja terveyssosiaalityön tutkimus käsittelee vanhusten, vammaisten, sairaiden, riippuvuusongelmista kärsivien ja väkivaltaisesti käyttäytyvien sosiaalista kuntoutusta, terveydenhuollon organisaatioissa tehtävää sosiaalityötä ja kuntouttavaa työtoimintaa sosiaalityön lakisääteisenä työalana.

Sosiaalityön menetelmien, etiikan ja teorian tutkimus kohdistuu sosiaalityön professionaaliseen toimintajärjestelmään ja sosiaalityön tekemiseen liittyviin arvoihin, normeihin ja etiikkaan sekä työmenetelmien vaikuttavuuden arviointiin.

Sosiaalityön tutkimus kiinnittyy muihin laitoksen tutkimuksen painoaloihin samoin kuin yliopiston strategian sisältämiin kansainvälisen huipputason tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen sekä nouseviin tutkimusaloihin Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus ja Hyvinvoinnin murtumat ja huono-osaisuus.