Migraatio, monikulttuurisuus ja rajat

Migraatio on yksi keskeinen nykyistä maailmaa muuttava prosessi. Se haastaa vakiintuneet käsitykset kulttuurisista rajoista ja etnisyydestä sekä synnyttää uusia osallisuuden ja osattomuuden muotoja. Myös Suomessa maahanmuuton lisääntyminen on nostanut etnisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset ajankohtaisiksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheiksi. Tutkimuksen kohteina ovat mm. ylirajaisesti liikkuvien perheiden arki; erilaiset ylirajaisen kiinnittymisen ja kotiutumisen tavat ja prosessit; sekä migraation hallinta. Ylirajaisten ilmiöiden ja prosessien tutkimus on myös metodologialtaan ja premisseiltään ylirajaista sekä usein vertailevaa, ja haastaa yhteiskuntatieteiden metodologista nationalismia.

Monikulttuuristuvan arjen yhteiskuntatieteellinen tutkimus kohdistuu tapoihin, joilla perheissä, koulutusinstituutioissa, työelämässä, vapaa-ajan yhteisöissä ja kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöissä kohdataan ja ratkaistaan arjen kulttuuriseen monimuotoistumiseen liittyviä kysymyksiä.

Tutkimus kohdistuu myös suomalaisen hyvinvointipolitiikan ja sitä toteuttavien instituutioiden valmiuksiin kohdata monikulttuuristumisen luomia haasteita. Kiinnostuksen kohteina ovat maahanmuutto-, kotouttamis-, kasvatus- ja nuorisopolitiikka sekä kansalaisuuskysymykset. Tutkimus kohdistuu myös tasa-arvo-ongelmiin sukupuolten ja sukupolvien välisissä suhteissa; tasa-arvo-ongelmiin sosiaalisten, uskonnollisten ja etnisten ryhmien välillä; sekä tasa-arvokysymysten yhteenkietoutumiseen.

Rasismin tutkimuksessa huomio kohdistuu arjen konflikteihin, rasismin institutionaalisiin muotoihin, syrjiviin viranomaiskäytäntöihin, monikulttuurisuutta vieroksuviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Laitoksen oppiaineiden perinteisiin vahvuuksiin kuuluu tutkimus, joka koskee kansainvälisen liikkuvuuden merkityksiä ja seuraamuksia arkielämän sosiaalisissa suhteissa ja institutionaalisissa rakenteissa sekä koulutuksen, työn ja sukupuoli- ja sukupolvisuhteiden konteksteissa.

Erityisesti työhön sekä hyvinvointi- ja palvelujärjestelmiin liittyvät haasteet koskettavat useita nykyisiä Euroopan unionin ulkorajoja ja rajaseutuja, mukaan lukien Itä-Suomi. Haasteiden taustalla vaikuttavat useat laajat ja monikerroksiset taloudelliset, sosiaaliset ja aluekehityksen kehityskulut mukaan lukien ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset.

Migraatio, monikulttuurisuus ja rajat -tutkimus kiinnittyy vahvasti Itä-Suomen yliopiston tutkimusstrategian identifioimaan kansainvälisen huipputason tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen.