Hyvinvointi 

Hyvinvointi ja sitä muovaavat ja siihen yhteydessä olevat tekijät muodostavat monitasoisen ja moniulotteisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuskentän. Tutkimuksen lähtökohtana on hyvinvoinnin käsitteen teoreettinen tarkastelu ja sen jäsentäminen, kuinka hyvinvointi ilmenee elämänkulun eri vaiheissa. Tutkimus kohdistuu erityisesti hyvinvoinnin sosiaaliseen ulottuvuuteen. Hyvinvointia tarkastellaan huomioiden käsitteen erilaiset inhimilliset ulottuvuudet sekä kestävän elinympäristön merkitys sen muodostumisessa.

Hyvinvoinnin tutkimus kohdistuu koetun hyvinvoinnin eri aspekteihin sekä resurssilähtöisesti kotitalouksien tuloihin ja palveluihin. Tarkastelussa on sekä koko väestön että erilaisten erityisryhmien (esimerkiksi ikääntyneet, mielenterveysongelmista kärsivät ja vammaiset) hyvinvointi ja siihen liittyvä eriarvoisuus. Lisäksi laitoksella tutkitaan hyvinvoinnin näkökulmasta työtä ja työn organisointia. Koetun hyvinvoinnin tutkimukseen yhdistyvät myös minuuden ylläpitämisen, sosiaalisen identiteetin ja yhteisösuhteiden tarkastelu.

Hyvinvointipolitiikan ja -järjestelmien tutkimus analysoi niiden historiaa, muutostekijöitä ja tulevaisuuden vaihtoehtoja. Tutkimusteemat liittyvät muun muassa hyvinvointivaltion ja kansalaisyhteiskunnan uudistumis- ja toimintakykyyn, köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden rakenteellisiin mekanismeihin ja näihin kohdistuviin sosiaalipoliittisiin interventioihin, eri politiikkalohkojen ja -tasojen väliseen vuorovaikutukseen, organisaatioiden rakenteisiin ja toimintaan, yhteisötalouteen, sekä demografiseen murrokseen. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen, innovaatiojärjestelmien ja hyvinvointivaltion välisiä mekanismeja. 

Hyvinvoinnista syrjäyttävien ja sitä vahvistavien mekanismien tutkimus tarkastelee sekä osattomuutta aiheuttavia että osallisuutta edistäviä prosesseja. Tutkimuksessa käsitellään myös mikrososiaalisia haavoittavuuden, turvattomuuden ja osattomuudenprosesseja ja näihin kohdistuvan auttamistyön luonnetta ja ehtoja.

Hyvinvoinnin tutkimusta tehdään laitoksen kaikissa oppiaineissa toisiaan täydentävästi ja vahvistavasti. Kansallisesti ja kansainvälisesti laitos toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa keskeisten aihepiiriä tutkivien laitosten, keskusten ja verkostojen kanssa.

Hyvinvoinnin tutkimus kiinnittyy yliopiston tutkimusstrategian kehittyviin tutkimusaloihin Hyvinvoinnin murtumat ja huono-osaisuus ja Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus.