Tutkimus

Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa opetus perustuu tutkimukseen. Laitoksella hyödynnetään tieteenalojen välistä vuoropuhelua, jossa etsitään yhteiskunnallisiin tutkimushaasteisiin tuoreita ja omintakeisia lähestymistapoja. Laitoksella harjoitetaan kansainvälisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä tutkimusta. Laitoksen tutkijat osallistuvat analyyttisesti ja kriittisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ovat mukana lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen verkostoissa.

Laitoksella tehtävä tutkimus on vapaata, avointa ja julkista, ja se on suunnattu niin tutkijoiden, kansalaisten kuin viranomaisten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden käytettäväksi. Laitoksen tutkimuspolitiikassa korostetaan tasa-arvoa ja tieteen vapautta sekä tutkimuksen eettisenä perustana että tutkimuskäytäntöjen ja rekrytoinnin lähtökohtina. Laitoksen tutkimusstrategia perustuu edellä esitettyjen periaatteiden lisäksi kahteen lähtökohtaan:

1) Oppiaineiden tutkimustraditiot
2) Itä-Suomen yliopiston tutkimusstrategiset linjaukset

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen merkittävyys syntyy pääasiassa neljästä tekijästä. Näitä ovat 1) laitoksen henkilökunnan osallistuminen asiantuntijuusalueensa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja julkaisemisesta myös yleistajuisilla foorumeilla, 2) asiantuntijoiden ja ammattilaisten kouluttaminen työelämän moninaisiin tehtäviin, 3) uusien ajattelu- ja toimintatapojen tuominen ammatillisiin käytäntöihin kuten koulutusinstituutioon, työelämään, monikulttuurisuustyöhön, sosiaalityöhön ja hyvinvointipalveluihin ja 4) osallistuminen uudistusten suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon sekä kansainvälisiin keskusteluihin näillä alueilla.