Hyvinvointioikeuden opintokokonaisuus

Oikeustieteiden laitoksen tarjoama hyvinvointioikeuden perusopintokokonaisuus (25 op) soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalalla tai sosiaalivakuutuslaitoksissa työskenteleville, tai sellaisille, jotka ovat suuntautumassa kyseisiin tehtäviin.

Kokonaisuus ja sen yksittäiset opintojaksot ovat vapaasti suoritettavissa kaikille yliopiston perustutkinto-opiskelijoille sekä myös avoimen yliopiston kautta.

Pakollinen opintojakso (5 op):

5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op
Opiskelija tuntee toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön perussisällön, erityisesti sen oikeudellisesti pulmallisilta tai perusoikeuksiin liittyviltä osilta. Opiskelija tuntee myös järjestelmän organisoinnin ja eri organisaatiomuotojen oikeudelliset edellytykset sekä rahoituksen pääpiirteet.
Vastuuopettaja professori Toomas Kotkas

Valinnaiset opintojaksot (suoritetaan väh. 20 op):

5311309 Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
Opiskelija tuntee toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön perussisällön, erityisesti sen oikeudellisesti pulmallisilta tai perusoikeuksiin liittyviltä osilta. Opiskelija tuntee myös järjestelmän organisoinnin ja eri organisaatiomuotojen oikeudelliset edellytykset sekä rahoituksen pääpiirteet.
Vastuuopettaja professori Toomas Kotkas

5311318 Terveydenhuolto-oikeus 5 op
Opiskelija tuntee terveydenhuoltoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja on perehtynyt terveydenhuoltojärjestelmää, potilaan oikeuksia ja terveydenhuollon henkilöstöä käsitteleviin keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin.
Vastuuopettaja yliopisto-opettaja Heidi Poikonen

5311638 Lapsen oikeudet 5 op     
Opiskelijalla on hyvät valmiudet lapsen oikeudellisen aseman perusteista. Opiskelija tuntee lapsen oikeuksia koskevien oikeuslähteiden, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, sisällön. Opiskelija tietää, mitä lapsen edulla tarkoitetaan ja pystyy arvioimaan lapsen etua erilaisissa tilanteissa mm. huoltoriidoissa, lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelija on selvillä lapsen oikeuksien toteutumisen keskeisistä haasteista Suomessa.
Vastuuopettaja apulaisprofessori Suvianna Hakalehto

5311323 Vanhuus- ja edunvalvontaoikeus 5 op
Väestön ikärakenteen muutos lisää ikääntyvien ihmisten oikeudelliseen asemaan perehtyneiden asiantuntijoiden tarvetta. Kurssin aikana opiskelija perehdytetään vanhuusoikeuden keskeisiin käsitteisiin ja periaatteisiin sekä säännöksiin. Kurssilla tutustutaan keskeiseen ikääntyvien ihmisten oikeusturvaa koskevaan lainsäädäntöön sekä sen tulkintaan ja oikeuskäytäntöön. Tämän ohella perehdytään edunvalvontaoikeuden keskeisiin kysymyksiin. Kurssi kehittää vanhuus- ja edunvalvontaoikeudellisia asiantuntijataitoja käsittelemällä monipuolisesti alan ajankohtaisia kysymyksiä.  
Vastuuopettaja yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

5311306 Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op
Opiskelija hahmottaa kuntien ja kuntia suurempien alueiden asukkaiden itsehallinnon valtiosääntöoikeudellisen luonteen sekä kuntien ja maakuntien toiminnan hallinto-oikeudelliset lähtökohdat. Opiskelija tunnistaa kuntien ja maakuntien palvelutuotannon valtio-ohjauksen ja -valvonnan luonteen sekä oikeudelliset rajat. Opiskelija hahmottaa kunnan toimialan (kunnan yleis- ja erityistoimiala) sekä maakunnan toimialan (annetut tehtävät ilman yleistoimialaa). Opiskelija ymmärtää kunnan ja maakunnan päätöksentekorakenteiden oikeudelliset puitteet. Opiskelija tunnistaa kunnallisoikeuden erityispiiteet ja osaa suhteuttaa ne yleishallinto-oikeuteen.
Vastuuopettaja professori Pauli Rautiainen

5311612 Työoikeus 5 op
Opiskelija ymmärtää keskeiset individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden periaatteet ja työsuhteen ehtojen määräytymiseen liittyvän normijärjestelmän, tuntee työnantajan ja työntekijän oikeusasemaan liittyvät sekä kollektiivista työoikeutta koskevat keskeiset säännökset ja osaa soveltaa näitä.
Vastuuopettaja yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen

5311665 International Labour Law 5 op
Students will learn the basics of international labour law and labour rights as a part of the global economy and as a tool for social justice. Focusing on a specific subject in the area will provide them understanding of the meaning of labour rights and their interpretation as well as preliminary skills for argumentation.
Vastuuopettaja yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen

5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op
Kurssi antaa opiskelijalle välineitä analysoida ja pohtia hyvinvoinnin käsitettä erilaisten teorioiden avulla. Näin opiskelija tunnistaa paremmin mitä puhe ”hyvinvoinnista” tarkoittaa esimerkiksi erilaisissa oikeudellisissa tai poliittisissa konteksteissa. Kurssilla käsitellään keskeiset hyvinvointiteoriat (mm. hedonismi, objektivismi, perfektionismi) ja hyvinvoinnin suhde lähikäsitteisiin (kuten onnellisuus, terveys, hyvyys).
Vastuuopettaja yliopistonlehtori Maija Aalto-Heinilä

5311316 Koulutusoikeus 5 op
Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskevat perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.
Kursiilla käsitellään koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.
Vastuuopettajat Suvianna Hakalehto, Pauli Rautiainen, Virve Valtonen

5311307 Virkamiesoikeus 5 op
Opiskelija tuntee valtion virkamiesten ja kuntien viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset niin, että osaa soveltaa tietojaan tyypillisiin virkamiesoikeudellisiin tilanteisiin. Kurssilla käsitellään valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, virkasuhteen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen, virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.
Vastuuopettaja Tarmo Miettinen

5311321 Taiteen ja kulttuuritoiminnan oikeudelliset kysymykset 5 op
Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee taiteen ja kulttuuritoiminnan keskeiset oikeudelliset kysymykset. Hän osaa jäsentää taiteeseen ja kulttuuritoimintaan liittyviä oikeudellisia ongelmia oikeudenalarajat ylittävästä ongelmalähtöisestä näkökulmasta. Kurssilla käsitellään oikeudellisen sääntelyn vaikutuksia taidemaailman toimintaan. Kurssin aikana tarkastellaan ongelmalähtöisesti muun muassa ilmaisunvapautta, taiteen tekijänoikeuskysymyksiä sekä taiteelliseen työhön liittyviä hallinto-, vero- ja sosiaalioikeudellisia kysymyksiä.
Vastuuopettaja professori Pauli Rautiainen