Maaekosysteemeistä huuhtoutuvan orgaanisen aineen vaikutus järvien ravintoverkkoihin ja ihmisten terveyteen

– haasteet ympäristösääntelylle (TERLA-konsortio)

Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelman hanke v. 2012-2016

Suomen vesistöihin huuhtoutuu runsaasti orgaanisia humusaineita soilta ja metsistä. Valuma-alueen maaperän muokkaustoimenpiteet, erityisesti turvetuotanto ja metsäojitukset, voivat lisätä vesistöjen humuskuormitusta huomattavasti, millä on vaikutusta järvien ravintoverkoille. Järvien bakteerit ja mikrobiravintoverkko kykenevät osin hyödyntämään valuma-alueelta peräisin olevaa orgaanista hiiltä.

Humuskuormitus vaikuttaa myös järvien kasviplanktoniin, joka tuottaa koko ravintoverkolle ja myös ihmisille välttämättömiä monityydyttymättömiä rasvahappoja, joita bakteerit eivät tuota. Humuskuormituksen mukana vesistöihin voi huuhtoutua myös elohopeaa, joka hapettomissa olosuhteissa metyloituu helposti myrkylliseksi metyylielohopeaksi.

Monitieteisen TERLA-tutkimuskonsortion tavoitteena on selvittää miten maaekosysteemeistä tuleva orgaaninen hiili vaikuttaa järvien ravintoverkkoihin (kasviplankton, bakteerit, eläinplankton, kalat) ja kaloja ravintonaan käyttävien ihmisten terveyteen. Tutkimus lähestyy orgaanisen hiilen kuormitukseen liittyviä kysymyksiä käyttäen limnologian, ekotoksikologian, metsätieteen, kansanterveystieteen sekä oikeustieteiden menetelmiä ja asiantuntemusta.

Tavoitteena on myös tuottaa tieteellistä tietoa, jonka avulla ympäristösääntelyn toimivuutta voidaan arvioida paremmin. Tutkimusmenetelmät kattavat orgaanisen hiilen huuhtoutumisen mallinnusta, eri tutkimuslaitosten tietokantojen analysointia, ravintoverkkokokeita, valittujen muuttujien mittausta ja analysointia ravintoverkon eri tasoilta ja kaloja syövistä ihmisistä sekä lainopillisen lähestymistavan.

Konsortiossa on kolme osahanketta:

  • Vaikutukset järviekosysteemeissä: Dos. Paula Kankaala, FT Ursula Strandberg, FT Sami Taipale ja FT Jarkko Akkanen, Itä-Suomen yliopisto, Biologian laitos
    • Kuormituksen mallinnus: MMT Sirpa Piirainen ja MMT Marjo Palviainen Luonnonvarakeskus
    • Suomen järvien kasviplanktonaineistojen analysointi: Dos. Marko Järvinen ja FT Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus
  • Ihmisten terveyteen kohdistuvat vaikutukset: Prof. Tomi-Pekka Tuomainen ja FT Tarja Nurmi, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
  • Ympäristösääntely: Dos. Ismo Pölönen ja HTM Lea Halonen Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos