Uskonnonpedagogiikka

Ihmisyyttä oppimaan

Uskontoa ja kasvatusta

Uskonnonpedagogiikassa tutkitaan on uskontokasvatuksen teoriaa ja käytäntöä. Se on kahden ilmiön – uskonnon ja kasvatuksen – rajapinnalla. Uskonnonpedagogiikan taustalla vaikuttavat toisaalta käytännöllisen teologian kirkollisen kasvatuksen tutkimus ja toisaalta koulun uskontokasvatuksen uudistamiseen pyrkivä tutkimus.

Uskonnonpedagogiikan tutkimuksen kohteina ovat:

  • uskontoon ja katsomuksiin liittyvä kasvatus;
  • yhteiskunnan järjestämä opettaminen ja oppiminen esimerkiksi koulussa ja päiväkodeissa; ja
  • kirkoissa ja uskonnollisissa yhteisöissä tai kodeissa annettava uskonto- ja arvokasvatus.

Lisäksi uskonnollisuuden, spiritualiteetin, maailmankatsomuksen ja arvojen muodostuminen on uskonnonpedagogiikan kiinnostuksen kohteina.

Opintojen esittely

Uskonnonpedagogiikan opintojen tavoitteena on oppia uskontokasvatuksen teoriaa ja käytäntöä. Oppiainetta voi opiskella kandidaatin tutkinnon sivuaineena tai pääaineena sekä kandidaatin että maisterin tutkinnoissa. Lisäksi teologian kandidaatin opinnoissa on uskonnonpedagogiikkaa kaikille yhteisesti yksi kurssi. Myös luokanopettajaksi opiskeleva voi tehdä kandidaatin ja pro gradu –tutkielman uskonnonpedagogiikan aiheesta.

Lisäksi uskonnonpedagogiikan sisältöihin liittyvää opetusta annetaan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinnoissa.

Tietoa uskonnonpedagogiikan opintojaksoista löytyy WebOodista.

Uskonnonpedagoginen tutkimus

Uskonnonpedagogiikan tutkimuksella on vahva yhteys kasvatustieteeseen, psykologiaan, sosiologiaan ja yhteiskuntatieteisiin. Uskonnonpedagogiikan tutkimus on laaja-alaista sekä sisältöjensä että menetelmien puolesta. Tutkimuksessa suositaan empiirisiä laadullisia ja määrällisiä aineistoja sekä edellisiä yhdistäviä lähtökohtia.

Itä-Suomen yliopistossa uskonnonpedagogiikan tutkimuksen pääpainoalat ovat:

  1. Dialogi ja kasvatus
  2. Uskonto ja oppiminen
  3. Opettajuus, kasvattajuus ja uskontokasvatus

Pääpainoalojen tutkimus tapahtuu aidoissa eli autenttisissa kasvatustilanteissa.

Dialogin ja kasvatuksen alalla tutkitaan esimerkiksi uskonnollista ja katsomuksellista dialogia koulussa, rippikoulussa, kodeissa, luokkahuoneissa ja muissa oppimisympäristöissä sekä muita katsomukselliseen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Uskonnon ja oppimisen aihepiiristä tutkitaan esimerkiksi spiritualiteetin ilmenemistä käytännön kasvatustilanteissa sekä uskontokasvatuksen henkilökohtaista relevanssia eli merkityksellisyyttä.

Opettajuus, kasvattajuus ja uskontokasvatus sisältää uskontokasvattajien erilaiset ammatilliset prosessit ja asiantuntijuuteen liittyvät aiheet.

Jatkotutkimukset liittyvät yhteen tai useampaan pääpainoalaan. Myös niissä tutkimusaineisto kerätään käytännön kasvatustilanteissa. Jatkotutkimukset tehdään lähtökohtaisesti englanninkielellä ja artikkelimuotoisina.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö