Systemaattinen teologia ja patristiikka

Kuvan ja sanan syvyyksiin

Systemaattinen teologia ja patristiikka tarkastelee itäisen kristikunnan aatemaailmaa ja sen suhteita muihin aatteisiin. Oppiaine pitää sisällään useita erityisaloja, joista tärkeimmät ovat dogmatiikka, patristiikka (patrististen tekstien tutkimus), mystiikan ja spiritualiteetin tutkimus, ikoniteologia, uskonnonfilosofia, etiikka ja ekumeniikka. Keskeisimpiä aihepiirejä ovat kristillisen uskon ja opin sisällöt sekä näiden suhde muihin uskontoihin ja ideologioihin, samoin kuin itäinen kristillinen kuva- ja sanataide sekä näiden suhde muihin aate- ja taidesuuntauksiin. Keskeisin tutkimuskohde on patristinen aineisto eli varhaiskristillinen kirjallisuus, johon perehdytään perusopinnoista alkaen.

Perusopinnot: ortodoksisen ajattelun lähtökohtia

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu kristillisen teologian keskeiseen oppisisältöön. Perusopintojen alussa opiskelija perehtyy varhaiskristilliseen kirjallisuuteen ja dogmatiikkaan eli kristillisen opin ja uskon keskeisiin sisältöihin. Dogmaattinen aines kertautuu ja sitä sovelletaan ikoniteologiassa eli pyhän kuvan teologiassa, samoin kuin etiikassa, jossa tarkastellaan hyvän ja oikean elämän luonnetta patristiseen ja dogmaattiseen opetukseen peilaten.

Aineopinnot: mihin haluaisit perehtyä enemmän?

Aineopinnoissa opiskelija laajentaa tietämystään kristillisen teologian oppisisällöistä perehtymällä tarkemmin systemaattisen teologian ja patristiikan alan teemoihin kuten jumalakuvaan. Samalla on mahdollista tutustua vertaileviin perspektiiveihin islamin ja juutalaisuuden suuntaan. Opiskelija myös harjoittelee teologisen tutkimuksen tieteellistä esitystapaa. Tähän kuuluu tutkimuksen menetelmien ja tiedonhaun taitojen harjoitteleminen sekä itsenäisen tutkielman laatiminen (metodiopetus, proseminaari ja kandidaatintutkielma).

Syventävät opinnot: mihin haluaisit vajota?

Syventävissä opinnoissa opiskelija perehtyy valitsemaansa erityisalaan ja erityiskysymyksiin. Syventävät opinnot suoritetaan pääasiallisesti tenttimällä kirjallisuutta, joka sovitaan professorin kanssa, sekä laatimalla itsenäisiä kirjallisia esityksiä. Seminaariin osallistuminen ja tutkielman tekeminen tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden osoittaa, soveltaa ja kehittää teologisen ajattelun hallintaa ja tutkimuksellisia taitojaan. 

Tutkimus

Systemaattisessa teologiassa ja patristiikassa tutkimuksen mahdolliset aihepiirit kattavat kaksi vuosituhatta itäisen kristikunnan aatehistoriaa ja sen suhteita muihin aatteisiin. Tutkimuskenttä pitää siis sisällään mitä erilaisimpia kieliä ja kulttuurin osa-alueita. Suomessa oppiaineen tutkimus on vasta ottamassa ensiaskeleitaan. Alalta ovat väitelleet Pekka Metso (2010), Eeva-Raunistola-Juutinen (2012), Jaakko Olkinuora (2015).

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö