Systemaattinen teologia

Uskon ja opin perusteita
tutkimaan

Opit, käsitykset ja ajattelutavat tutkimuksen kohteina

Systemaattinen teologia tarkastelee erityisesti kristillisen uskon sisältöä sekä sitä koskevaa teologista ajattelua ja sen kehittymistä. Oppialaan sisältyy useita teologisia oppiaineita: dogmatiikka, ekumeniikka, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka sekä uskonnonfilosofia.

Dogmatiikka tarkastelee kristillistä oppia ja sitä koskevia tulkintoja, ekumeniikka keskittyy kirkkojen ykseyspyrkimysten teologisiin kysymyksiin, teologinen etiikka ja sosiaalietiikka selvittävät uskonnollisten yhteisöjen moraalisia käsityksiä yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta sekä uskonnonfilosofia tarkastelee uskontoja koskevia kysymyksiä ihmisen filosofisen rationaalisuuden näkökulmasta.

Todellisuuskäsityksistä kirkon ykseyteen – systemaattisen teologian painoalueet

Systemaattisen teologian tutkimuksessa keskeisiä alueita Joensuussa ovat 1) ekumeeniset oppikeskustelut, 2) reformaation teologian eri suuntaukset, 3) kristinuskon ja luonnontieteen suhde 4) diakonian teologia, sekä 5)uutena painoalana teologisten ihmiskäsitysten tutkimus ja niiden suhteuttaminen muiden alojen ihmiskäsityksiin.

Ekumeniikan alalla tutkitaan erityisesti Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppikeskusteluja. Tutkimusaiheet liittyvät sekä oppisisältöihin että etiikkaan.

Reformaation teologian tutkimuksen aiheet ulottuvat Lutherista uusimpaan luterilaiseen systemaattisen teologiaan. Aiheita tutkitaan dogmatiikan, ekumeniikan sekä teologisen etiikan ja sosiaalietiikan näkökulmista. Tältä alalta on lähivuosina ilmestynyt kolme väitöskirjaa.

Uskon ja luonnontieteen suhdetta koskevassa tutkimuksessa on tarkasteltu varsinkin erilaisia todellisuuskäsityksiä ja niiden välisiä suhteita. Kysymystä kristinuskon ja luonnontieteen suhteesta voi tarkastella sekä dogmatiikan että uskonnonfilosofian kannalta.

Diakonian perusteiden ja diakonisen toiminnan tutkimuksessa teologisten oppialojen yhteistyö on erityisen keskeistä. Virkakeskustelun kautta teema on vahvasti ekumeeninen. Diakonian teologiasta on kirjoitettu useita pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjahankkeita on vireillä.

Ihmiskäsitysten tutkimuksessa selvitetään eri ajattelutapojen lähtökohtia sekä erilaisten identiteettien, asenteiden ja käytäntöjen perusteita. Myös tältä alalta on tekeillä väitöstutkimuksia.

Yhä syvemmälle, ytimeen asti

Systemaattista teologiaa voi opiskella pääaineena sekä teologian kandidaatin että maisterin tutkinnoissa. Teologian kandidaatin tutkinnossa tutustutaan keskeisiin systemaattisteologisiin kysymyksiin sekä saadaan katsaus kristillisen opin ja ajattelun historiaan ja nykypäivään.

Aineopinnoissa syvennetään tietoja systemaattisen teologian nykykeskustelusta ja luterilaisen teologian perusteista. Lisäksi voi tutustua oman mielenkiinnon mukaan yhteen tai useampaan systemaattisen teologian erityisalaan.

Syventävissä opinnoissa paneudutaan tämän päivän luterilaiseen ja ekumeeniseen dogmatiikkaan, opiskellaan systemaattisen teologian tutkimusmenetelmien käyttöä, laaditaan tutkielma itse valitusta aiheesta sekä perehdytään oman tutkielman aihepiiriä koskevaan teologiseen keskusteluun.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö