Oppiaineet

Teologian alan perus- ja jatkokoulutus Itä-Suomen yliopistossa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun ja tutkimuksen tekemiseen kaikilla ortodoksisen teologian osa-alueilla. Kirkon yhteisten juurien kuten Raamatun ja patristiikan lisäksi Joensuussa tutkitaan idän ja lännen uskonnollisten perinteiden kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä, ihmisen henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin teemoja sekä uskontoa yhteiskunnallisena ja kulttuurisena kysymyksenä.

Eksegetiikka

Eksegetiikassa tehdään kansainvälisen tason innovatiivista tutkimusta. Keskiössä ovat Raamatun tekstit. Selvitämme niiden sisältämää viestiä, käännöksiä ja varhaisimpia tulkintoja. Keskeisiä menetelmiä ovat retorinen ja narratiivinen tutkimus sekä argumentaatioanalyysi. Patristinen eksegeesi tarjoaa teksteihin ortodoksista näkökulmaa.

Kirkkohistoria

Kirkkohistorian painoalueena on Bysantin (330–1453) ja sen jälkivaikutuksen historia Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Muita keskeisiä tutkimusalueita ovat Venäjän aatehistoria ja uskonnonfilosofia sekä Ortodoksisuuden historia Karjalassa ja Suomessa. Oppiaineessa tutkitaan myös EU-alueen ja entisen Itä-Euroopan alueen kirkko–valtio -suhteita ja uskonnonvapauskysymyksiä.

Systemaattinen teologia ja patristiikka

Systemaattisen teologian ja patristiikan tutkimus kattaa kaksi vuosituhatta itäisen kristikunnan aatehistoriaa ja sen suhteita muihin aatteisiin. Oppiaine pitää sisällään useita erityisaloja kuten patristiikka, ikoniteologia ja ekumeniikka. Keskeinen tutkimuskohde on patristinen kirjallisuus, mutta mahdollisia ovat myös itäisen kristillisyyden moderni aatehistoria samoin kuin sakraali kuvataide.

Käytännöllinen teologia

Käytännöllisen teologian piirissä tutkitaan kristillisen uskon ilmenemistä yksilön, yhteiskunnan, ortodoksisen kirkon ja muiden uskonnollisten yhteisöjen elämässä sekä niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Kirkkomusiikki

Kirkkomusiikin oppiaineessa keskitytään ortodoksisen kirkon jumalanpalveluslaulun käytäntöön, historiaan ja teologiaan. Valmistuessaan kirkkomusiikin opiskelija on harjaantunut ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin. Tutkimusalana kirkkomusiikki tarkastelee laulua jumalanpalveluksen muotona, liturgisia tekstejä ja sävelmäperinteitä, sekä paikallisten kirkkolaulukäytäntöjen, kuten suomalaisen kirkkolaulun, kehitystä.

Uskontotiede

Uskontotieteellinen tutkimus tarkastelee ihmistieteen menetelmin uskonnon merkitystä nykyajalle: miksi uskonto yhä näkyy julkisessa ja yksityiselämässä, miten uskonnot vastaavat globaaleihin haasteisiin, miten ne kohtaavat toisensa tai länsimaisen kulttuurin, miten monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus ja uskonto sopivat yhteen.