Käytännöllinen teologia

Ihmisen ja yhteisöjen äärellä

Käytännöllinen teologia tutkii kristinuskon ilmenemistä yksilön elämässä, ortodoksisessa kirkossa (ja muissa uskonnollisissa yhteisöissä) ja yhteiskunnassa sekä niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
Käytännöllinen teologia jakaantuu eri oppialoihin, joita ovat muun muassa
  • liturginen teologia eli jumalanpalvelusten ja toimitusten tutkimus
  • homiletiikka eli kristillisen opetuspuheen tutkimus
  • pastoraaliteologia eli hengellisen huolenpidon käytäntöjen ja sielunhoidon tutkimus
  • kanoninen oikeus ja kirkkohallinto eli kirkon järjestyksen ja kirkon jäsenyyden ehtojen toteutumisen tutkimus
  • uskonnonpedagogiikka eli uskontoon liittyvän kasvatuksen ja opetuksen tutkimus
  • kirkkotaide eli kristillisen ikonografian muotojen ja teologisen sisällön tutkimus
 

Monien mahdollisuuksien oppiaine

Ortodoksisessa käytännöllisessä teologiassa opiskelija perehtyy jumalanpalvelusten ja toimitusten muotoihin, toteutukseen, rakenteeseen ja merkitykseen. Tutkimuksen kohteita ovat myös jumalanpalvelustekstien kieli, käännökset ja teologia.

Opetuspuheitten ja saarnojen tutkimuksessa on mahdollista perehtyä varhaisen kirkon opettajien opetus- ja tulkintaperinteeseen. Kohteena voi olla myös nykyajan uusien välineitten kautta tapahtuvan kristillisen viestinnän sisältö, rakenne ja päämäärä.

Innostua voi myös pastoraaliteologian aiheista, kuten nuorisotyöstä, sairaala- ja vankilasielunhoidosta, kirkon diakoniatyöstä ja sielunhoidon teologiasta.

Kanonisessa oikeudessa tarkastelun kohteena on kristillisen kirkon käytännöllinen järjestys, sen sisältö, tausta ja mahdollinen sovellus kirkon hallintoon ennen ja nyt.

Uskonnonpedagogiikassa perehdytään muun muassa kodin, uskonnollisten yhteisöjen ja koulun piirissä tapahtuvaan kristilliseen kasvatukseen ja opetukseen. Oppiaineessa tutkitaan lisäksi yksilönkehitystä sekä maailmankatsomuksen ja yksilön uskonnollisten asenteiden oppimisen kysymyksiä.

Ortodoksinen ikonografia perehdyttää kirkkotaiteen eri ilmauksien kuten ikonien sekä kirkkoarkkitehtuurin tutkimiseen.

 

Käytännöllisen teologia opintojen esittely

Ortodoksinen käytännöllinen teologia on laaja oppiaine. Ajantasainen tieto opintojaksoista ja kurssikuvaukset löytyvät WebOodista. Teologian maisterin tutkinto sisältää käytännöllisen teologian opintoja seuraavasti:

Opinnot teologian kandidaatin tutkinnossa

Perusopinnot, A- ja B-linja
Johdatus liturgiseen teologiaan 5 op
Pastoraaliteologia 2 op
Uskonnonpedagogiikka ja homiletiikka 5op

Perusopinnot, C-linja
Johdatus liturgiseen teologiaan, 5 op

Käytännöllisen teologian pääaineopinnot, A-linja

Pakolliset opinnot 12 op:

Metodiopin peruskurssi 1 op
Teologian tiedonhaku 1 op
Kandidaattiseminaari ja metodiopinnot 4 op
Kandidaatintutkielma 6 op
Kandidaatin kypsyysnäyte 0 op

Pakolliset temaattiset johdanto-opinnot 8 op:

Idän ja lännen kohtaaminen 4 op
Kirkot, uskonnot ja globaalit haasteet 4 op

Lisäksi tutkintoon kuuluu vapaavalintaisia teologisia opintoja 16 op.

Käytännöllisen teologian pääaineopinnot, B -linja

Pakolliset opinnot 12 op:

Metodiopin peruskurssi 1 op
Teologian tiedonhaku 1 op
Kandidaattiseminaari ja metodiopinnot 4 op
Kandidaatintutkielma 6 op
Kandidaatin kypsyysnäyte 0 op

Vaihtoehtoiset temaattiset johdanto-opinnot 4 op:

Idän ja lännen kohtaaminen 4 op
Kirkot, uskonnot ja globaalit haasteet 4 op

Lisäksi tutkintoon kuuluu vapaavalintaisia teologisia opintoja 4 op.

 

Opinnot maisterin tutkinnossa

Käytännöllisen teologian pääaineopiskelijat, A-linja (80 op)

Menetelmä- ja tukiopinnot 4 op
Metodiopetus ja tutkielmaseminaari 10 op
Käytännöllisen teologian erityiskysymyksiä 20 op
Käytännöllisen teologian syventäviä opintoja 16 op
Pro gradu -tutkielma 30 op
Kypsyyskoe 0 op

 

Käytännöllisen teologian pääaineopiskelijat, B-linja (60 op)

Menetelmä- ja tukiopinnot 4 op
Metodiopetus ja tutkielmaseminaari 10 op
Käytännöllisen teologian erityiskysymyksiä 8 op
Käytännöllisen teologian syventäviä opintoja 8 op
Pro gradu -tutkielma 30 op
Kypsyyskoe 0 op

 

Käytännöllisen teologian jatko-opinnot

Teologian tohtorin tutkintoon tähtäävissä jatko-opinnoissa on mahdollista valita käytännöllinen teologia pääaineeksi. Teologisiin jatko-opintoihin haetaan Sosiaalisten ja kulttuurien kohtaamisten tohtoriohjelmassa (SCE).

Lisää jatko-opinnoista löytyy filosofisen tiedekunnan Jatkokoulutus-sivulta.

 

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö