Moniammatilliset soveltavat opinnot

Moniammatilliset soveltavat opinnot (2424200) on teologin yleisiä työelämätaitoja ja yhteiskunnallisia uravaihtoehtoja esittelevä oppimiskokonaisuus (20 op). Teoreettisen opiskelun ja käytännön työssäoppimisen menetelmillä perehdytään työelämän generalistialojen edellyttämään asiantuntijuuteen, toimintaympäristöihin, ammattikuviin ja työkäytäntöihin.

Oppimiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa muun muassa soveltaa tieteellistä teologista osaamistaan joko media-, hallinto-, koulutus-, kulttuuri-, järjestö- tai tutkimustyön toimintaympäristöissä. Samalla hän kykenee analysoimaan työelämätodellisuuden yhteiskunnallisia, sosiologisia ja yksilöllisiä rakenteita ja teologin eri ammattikuvien erityiskysymyksiä.

Edeltävinä opintoina vaaditaan teologian kandidaatin tutkinto tai siihen vaadittavat opinnot. Pelkkää teologian maisterin tutkintoa suorittavilta vaaditaan edeltävinä opintoina täydentävien opintojen (60 op) suorittaminen. Opiskelija voi halutessaan suorittaa erikseen valitsemiaan osia teoriajakson opinnoista.

Opintojen rakenne

Moniammatilliset soveltavat opinnot toteutetaan yhteistyössä vuosittain vaihtuvien julkisen hallinnon, yrityselämän, kolmannen sektorin ja median toimijoiden kanssa. Työssäoppimisen ohjaus tapahtuu työpaikalla yliopiston valitseman työpaikkaohjaajan johdolla. Opiskelijan on huomattava, että nämä opinnot eivät anna valmiutta evankelisluterilaisen kirkon virkaan.

Moniammatilliset soveltavat opinnot koostuvat kahdesta osasta:

Teoriajakso (8 op)

Teologina työelämässä: Jakso sisältää johdanto-osion (2 op) sekä kolme opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuksen mukaan valitsemaa laajuista kurssia (2 op), joissa käsitellään yleisiä työelämän vaatimia kompetensseja viestinnän ja vuorovaikutuksen, esimies- ja alaistaitojen, hallinto-osaamisen, yhteisönrakentamisen, arvovaikuttamisen sekä tutkijanuran konteksteissa.

Työssäoppimisjakso (12 op)

Jakso on strukturoitu ja ohjattu työelämäoppiminen, joka sisältää 8 viikkoa päätoimista työskentelyä jossain yliopiston hyväksymässä työpaikassa. Opiskelija laatii omaa oppimistaan varten kehittymissuunnitelman, jota ohjausprosessin eri vaiheissa käsitellään. Työssäoppiminen päättyy evaluaatioon, joka sisältää työssäoppimisraportin laatimisen ja arviointikeskustelun opiskelijan, työssäoppimisjakson ohjaajan sekä oppimisjaksosta vastaavan opettajan kesken.

Hakeminen

Moniammatillisiin soveltaviin opintoihin haetaan vuosittain 1.-28.2. Ennen ilmoittautumisajan alkua tammikuussa järjestetään kaikille opiskelijoille yleinen infotilaisuus, josta tiedotetaan erikseen.

Vastuuhenkilö

yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen
+358 50 467 6975
suvi.saarelainen(at)uef.fi