Läntisen teologian suuntautumisvaihtoehdot

Teologian osastossa koulutus järjestetään koulutusohjelmittain. Kussakin suuntautumisvaihtoehdossa on omat tutkintorakenteensa. Tutkinnot koostuvat yleis- ja kieliopinnoista, klassisista kielistä sekä teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Eri suuntautumisvaihtoehdoissa opiskellaan myös soveltavia opintoja, opettajan pedagogisia opintoja sekä sivuaineopintoja.

Läntisen teologian koulutusohjelma jakaantuu kahteen eri suuntautumisvaihtoehtoon:

A. Teologin suuntautumisvaihtoehto

Suuntautumisvaihtoehdon aiempi nimitys on ollut Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehto. Se täyttää Suomen evankelisluterilaisen kirkon edellytykset hakea pappisvirkaa, mikäli opiskelija suorittaa kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot. Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot suorittavalle suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin yhteiskunnassa ja uskonnollisissa yhteisöissä.

B. Opetusalan suuntautumisvaihtoehto

Opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Pedagogisten opintojen lisäksi opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä määrä opintoja opetettavassa aineessa. Teologian osastossa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto antaa pätevyyden toimia kahden aineen – evankelisluterilaisen uskonnon ja toisen tutkintoon vapaasti valittavan aineen – opettajana.