Oppiaineet

Teologian alan perus- ja jatkokoulutus Itä-Suomen yliopistossa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun ja tutkimuksen tekemiseen kaikilla läntisen teologian osa-alueilla. Kirkon yhteisten juurien kuten Raamatun ja patristiikan lisäksi Joensuussa tutkitaan idän ja lännen uskonnollisten perinteiden kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä, ihmisen henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin teemoja sekä uskontoa yhteiskunnallisena ja kulttuurisena kysymyksenä.

Eksegetiikka

Eksegetiikassa tehdään kansainvälisen tason innovatiivista tutkimusta. Keskiössä ovat Raamatun tekstit. Selvitämme niiden sisältämää viestiä, käännöksiä ja varhaisimpia tulkintoja. Keskeisiä menetelmiä ovat retorinen ja narratiivinen tutkimus sekä argumentaatioanalyysi. Patristinen eksegeesi tarjoaa teksteihin ortodoksista näkökulmaa.

Kirkkohistoria

Kirkkohistoria tarkastelee kristinuskon historian ilmiöitä laajalla viitekehyksellä: yhtä lailla instituutioiden ja politiikan kuin esimerkiksi yksilön, sukupuolen ja arjen historian näkökulmista, antiikista nykyaikaan. Kirkkoja, kulttuuria ja yhteiskuntaa tutkitaan sekä jatkuvuuden että muutoksen näkökulmista. Läntisen kirkkohistorian painopistealueina ovat muun muassa myöhäiskeskiajan ja reformaation historia, suomalaisten uskonnollisten liikkeiden historia sekä kirkon ja yhteiskunnan väliset suhteet. 

Systemaattinen teologia

Systemaattisen teologian painoalueita ovat ekumeenisten suhteiden ja dialogien tutkimus, reformaation teologia ja sen modernit tulkinnat, teologian ja luonnontieteen väliset kysymykset, diakonian teologia sekä teologisten ihmiskäsitysten tutkimus. Kristinuskon sisältöä myös suhteutetaan muihin katsomuksiin. Tutkimusaiheet ulottuvat myöhäisantiikin ajattelusta jälkimoderniin teologiaan.

Käytännöllinen teologia

Käytännöllisessä teologiassa painoalueena on pastoraaliteologia ja pastoraalipsykologia. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat ihmisen hyvinvointiin, sielunhoitoon, häpeään, parisuhteeseen ja selviytymiseen liittyvät kysymykset. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat myös ihmisen hengellinen elämä ja jumalakuva. Metodisesti tutkimukset ovat sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia.

Uskonnonpedagogiikka

Uskonnonpedagogiikka kattaa kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen, yhteiskunnan ja kotien antaman uskontokasvatuksen. Tutkimuksen keskeisinä painoaloina ovat dialogi, relevanssi ja kasvattajuus uskontokasvatuksessa. Näitä lähestytään autenttisten kasvatustilanteiden tarkastelun ja monimenetelmäisen tutkimusotteen avulla.

Uskontotiede

Uskontotieteellinen tutkimus tarkastelee ihmistieteen menetelmin uskonnon merkitystä nykyajalle: miksi uskonto yhä näkyy julkisessa ja yksityiselämässä, miten uskonnot vastaavat globaaleihin haasteisiin, miten ne kohtaavat toisensa tai länsimaisen kulttuurin, miten monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus ja uskonto sopivat yhteen.