Käytännöllinen teologia

Syvemmälle ihmiseen

Käytännöllinen teologia tutkii kristillisen uskon ilmenemistä yksilöiden, uskonnollisten yhteisöjen ja yhteiskunnan elämässä sekä niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä muodostaa tästä tieteellistä teoriaa.

Käytännöllinen teologian osa-alueita ovat muun muassa jumalanpalveluselämä, sielunhoito, diakonia, kirkko-oikeus, viestintä, hymnologia, kirkkososiologia, kirkkoarkkitehtuuri sekä kirkkojen organisaatiot, hallinto ja johtaminen.

Käytännöllisen teologian painoalana Joensuussa on pastoraalipsykologia ja pastoraaliteologia.

Perusopinnot: saat kokonaiskuvan oppiaineesta

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy käytännölliseen teologiaan tieteellisenä tutkimusalana ja saa kokonaiskuvan oppiaineesta. Opetus keskittyy erityisesti sielunhoitoon, pastoraaliteologiaan ja -psykologiaan, jumalanpalveluselämään, diakoniaan ja uskontokasvatukseen. Uskonnonpedagogiikka eriytyy omaksi oppiaineekseen vasta aineopinnoissa.

Aineopinnot: keskityt valikoiden joihinkin kokonaisuuksiin

Aineopinnoissa opiskelija voi valita käytännöllisen teologian niitä osa-alueita, jotka kiinnostavat häntä eniten. Aineopintoihin kuuluvat myös proseminaari ja kandidaatintutkielma.

Oppiaineessa ei ole omia erillisiä tutkimusmetodeja, vaan siinä käytetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia sekä historiatutkimuksen ja systemaattisen tutkimuksen menetelmiä. Olennaista metodien valinnassa on se, mitä tutkimuksella halutaan selvittää ja millainen lähdemateriaali siinä on. Tutkimusaineistona käytetään paljon ihmisten itse kirjoittamia kirjeitä, joissa he kertovat omista kokemuksistaan. Tietoja kerätään myös sähköisellä lomakkeella tai haastattelujen avulla. Myös valmiit kirjalliset materiaalit ovat tärkeitä lähteitä.

Syventävät opinnot: suuntaudut tutkimuksellisesti

Syventävissä opinnoissa opiskelija sananmukaisesti syventää tietämystään oppiaineen kokonaisuudesta ja eri osa-alueista Suomessa ja kansainvälisesti. Samalla hän perehtyy perusteellisemmin yhteen aihepiiriin, josta hän tekee pro gradu -tutkielman. Monesti opintojen kiehtovin, mutta myös vaativin osio on tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielman tekeminen. Opiskeltava alue kapenee ja syvenee samanaikaisesti: tiedät entistä enemmän entistä vähemmästä!

Soveltavat opinnot: kokemuksesta oppiminen

Käytännölliseen teologiaan liittyvät läheisesti soveltavat opinnot, joissa noudatetaan pastoraalipsykologian tekemällä oppimisen periaatetta (learning by doing). Niissä ei vain sovelleta teoriassa opittua, vaan käytännön kokemuksesta myös tehdään uutta teoriaa. Soveltavia opintoja on kolmenlaisia: kirkon virkaan vaadittavat soveltavat, sielunhoidon soveltavat ja yhteiskunnalliset soveltavat opinnot. Joensuulaisten soveltavien opintojen erityispiirteenä on, että opinnot tapahtuvat keskeisesti työelämämiljöössä (esim. seurakunta, sairaala). Tutkintoonsa opiskelija voi sisällyttää kahdet soveltavat opinnot.

Tutkimus

Käytännöllisessä teologiassa tehdään sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta. Valtaosa Joensuussa tehdystä käytännöllisen teologian tutkimuksesta on ollut luonteeltaan pastoraalipsykologista sekä liittynyt sielunhoitoon ja parisuhteisiin. Tässä esimerkkejä Joensuussa tehdystä käytännöllisen teologian tutkimuksesta:

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö