Kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot

Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappis- ja lehtorinvirkoihin edellytetään vähintään 20 op:n laajuiset soveltavat opinnot (2424100). Joensuun teologikoulutuksessa kirkolliset soveltavat opinnot toteutetaan yhteistyössä kumppanuussopimuksen tehneiden paikallisseurakuntien kanssa siten, että valtaosa opetuksesta tapahtuu näissä työssäoppimisseurakunnissa. Yliopiston valitsemat ohjaavat papit ja jumalanpalveluksen, uskontokasvatuksen ja sielunhoito-osaamisen asiantuntijat toimivat työssäoppimisen ohjaajina.

Oppimiskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa teologista tietämystä kirkon toimintaympäristöissä sekä käyttää papin ammattikuvaan ja ammatti-identiteettiin liittyviä moninaisia työelämätaitoja. Opiskelija kykenee myös laatimaan omaa teologista asiantuntemustaan ja ammatti-identiteettiään koskevan kehittymissuunnitelman ja analysoimaan työelämätodellisuuden yhteiskunnallisia, sosiaalisia, eettisiä ja yksilöllisiä rakenteita sekä kirkon työn erityiskysymyksiä.

Edeltävinä opintoina vaaditaan teologian kandidaatin tutkinto tai siihen vaadittavat opinnot. Pelkkää teologian maisterin tutkintoa suorittavilta vaaditaan edeltävinä opintoina täydentävien opintojen (60 op) suorittaminen. Soveltaviin opintoihin osallistuvan opiskelijan on oltava evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Opintojen rakenne

Soveltavat opinnot koostuvat kahdesta osasta, orientaatiojaksosta ja työssäoppimisjaksosta.

Orientaatiojakso (8 op)

Orientaatiojaksolla syyslukukaudella opiskelija suorittaa jumalanpalveluselämän, homiletiikan, kirkkolaulun, sielunhoidon ja uskontokasvatuksen kurssit sekä kirkollisten toimitusten ja työyhteisötaitojen seminaarit. Jakson aikana opiskelija saa perusvalmiudet työssäoppimisjakson toteuttamiseen.

Työssäoppimisjakso seurakunnassa (12 op)

Työssäoppimisjakso suoritetaan kokopäivätoimisena opiskeluna ja työskentelynä erikseen sovituissa paikallisseurakunnissa vuosittain kahdeksan viikon jaksossa viikoilla 2 - 9. Tällöin opiskelija toimii paikallisseurakunnan työyhteisössä suorittaen kaikkia niitä tehtäviä, joita teologi ilman pappisvihkimystä voi suorittaa.

Työssäoppimisjaksoon sisältyy säännöllinen osallistuminen sielunhoidon ryhmään, jumalanpalvelusseminaariin ja uskontokasvatusseminaariin. Lisäksi opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia ja työelämäkokemuksia käsitellään erillisessä identiteettiryhmässä.

Työssäoppimisjaksoon liittyy myös evaluointi, joka toteutuu sekä jakson aikana että sen jälkeen. Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan työssäoppimissuunnitelman ja muiden oppimisen tavoitteiden toteutumista, työssäoppimisen järjestelyjen ja yhteistyön sujuvuutta sekä soveltavien opintojen merkitystä ammatillisen kasvun osana. Evaluointi tapahtuu osittain sähköisessä oppimisympäristössä ja osittain teologian opiskelijoiden soveltuvuusarvioinnin yhteyteen liitettynä päätösseminaarina.

Kirkon virkaan vaadittavien soveltavien opintojen ohessa järjestetään vapaasti valittavina opintoina erilliskurssit Rippikoulun valmistelu ja toteutus (2 op) ja Lapsi- ja varhaisnuorisotyön suunnittelu ja toteutus (2 op).

Opiskelijavalinta

Valinnan soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle seurakunnassa tekee teologian osasto. Mikäli soveltaviin opintoihin on hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa, etusijalla ovat ne, jotka ovat suorittaneet eniten teologian maisterin tutkintoon kuuluvia opintoja. Lopullisen vahvistuksen opiskelijan työssäoppimisjakson toteutumisesta tietyssä seurakunnassa antaa asianomaisen seurakunnan kirkkoherra, joka vastaa seurakunnassa annettavasta opetuksesta, julistuksesta ja sielunhoidosta.

Hakeminen

Kirkon virkaan vaadittaviin soveltaviin opintoihin haetaan vuosittain 1.-28.2. Ennen ilmoittautumisajan alkua tammikuussa järjestetään kaikille opiskelijoille yleinen informaatiotilaisuus, josta tiedotetaan erikseen.

Vastuuhenkilö

yliopistonlehtori Suvi-Maria Saarelainen
+358 50 467 6975
suvi.saarelainen(at)uef.fi