Kirkkomusiikki

Laulettua teologiaa

Kirkkomusiikki on oppiaine, jossa perehdytään ortodoksisen kirkon jumalanpalveluslaulun olemukseen ja kehitykseen alkukristilliseltä ajalta nykypäivään. Sen perustana on ymmärrys kirkkolaulusta ortodoksisen liturgian keskeisenä muotona, laulettuna teologiana. Musiikin säveltaiteelliset opinnot yhdistyvät oppiaineessa monipuoliseen teologiseen koulutukseen.

Kirkkomusiikki on teologian osaston ainoa pääaine, joka valitaan jo koulutukseen haettaessa. Opiskelija valmistuu teologian maisteriksi pääaineenaan kirkkomusiikki ja saa samalla valmiudet ortodoksisen kanttorin tehtäviin. Itä-Suomen yliopisto on ainoa alan koulutusta tarjoava yliopisto Suomessa.

 

Monitieteistä tutkimusta

Kirkkomusiikin tutkimus Itä-Suomen yliopistossa on nuorta mutta dynaamista ja monialaista. Vahvana painoalueena on ollut kirkkomusiikin teologisen olemuksen tutkimus patrististen lähteiden valossa. Joensuussa tutkitaan myös paikallisia ortodoksisia kirkkolauluperinteitä ja niiden historiallista kehitystä. Tutkimus luotaa idän ja lännen kohtaamisia, vuorovaikutusta ja kulttuurisia transitioita. Voimistuvana tutkimusalueena on suomenkielinen ortodoksinen kirkkolaulutraditio kansallisessa ja aatehistoriallisessa kontekstissa.

Tutkimus on luonteeltaan monitieteistä ja kansainvälistä. Opiskelijat tutustuvat ortodoksisen kirkkomusiikin laajaan kenttään Joensuussa järjestettävien kansainvälisten kirkkomusiikkikonferenssien ja sen taustayhteisön, The International Society for Orthodox Church Music, myötä.

Kirkkomusiikin opinnot

Kirkkomusiikin perusopinnoissa opiskelija tutustuu bysanttilaisen ja slaavilaisen kirkkolaulun historialliseen kehitykseen sekä kirkkomusiikin teologiseen perinteeseen. Aineopinnoissa syvennetään laulun teologista ja liturgista tuntemusta ja perehdytään kirkkomusiikin tutkimusmenetelmiin. Samalla alkaa oman kandidaatintutkielman tekeminen.

Säveltaiteelliset opinnot (muun muassa musiikinteoreettiset aineet, yksinlaulu, piano) lävistävät koko opiskeluajan. Ne rakentuvat musiikkioppilaitosten yleisten vaatimusten mukaan ja suoritetaan pitkälti yhteistyössä Joensuun konservatorion kanssa.

Kirkkomusiikin opiskelija harjaantuu kanttorin tehtäviin kuoronjohtajana ja liturgisena laulajana. Käytännön liturgiset harjoitukset suoritetaan  Ortodoksisella seminaarilla päivittäisissä jumalanpalveluksissa.

Syventävissä opinnoissa opiskelija harjoittelee bysanttilaisen ja slaavilaisen neuminotaation tulkintaa sekä perehtyy ortodoksisiin sävellystyyleihin ja paikallisten kirkkomusiikkiperinteiden tutkimuksen kenttään. Hän erikoistuu valitsemaansa erityisalaan: bysanttilaiseen tai slaavilaiseen lauluun, kuoronjohtoon, kuorosovitukseen ja –sävellykseen, musiikkikasvatukseen, tai suorittaa yksinlaulun C-tutkinnon. Ammatillisesti orientoivina opintoina on mahdollista profiloitua kanttorin tai kirkkomusiikin tutkijan tehtäviin. Opintojen päätteeksi opiskelija kirjoittaa pro gradu –tutkielman tai tuottaa sitä vastaavan tieteellis-taiteellisen pro gradun.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö