Tuuppaamaan, työnantaja! 

Mikä tuuppaus?

Tuuppaus (engl. nudging) on käyttäytymistieteellinen lähestymistapa, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen. Tuuppauksessa käyttäytymisen muutokseen tähdätään muuttamalla ympäristön valinta-arkkitehtuuria eli tapaa, jolla valittavina olevat vaihtoehdot tarjotaan ihmisille. Valinnanvapautta ei kuitenkaan rajoiteta. Esimerkiksi kaupat tuuppaavat asiakkaita kuluttamaan enemmän sijoittamalla houkuttelevat tuotteet asiakkaiden kulku- ja jonotusreitille sekä tarjoamalla isoja pakkauskokoja tai useamman kappaleen ostoksia.

Helppo houkuttelee - myös terveyskäyttäytymisessä

Käyttäytymistaloustieteen ja psykologian tutkimusalat ovat osoittaneet ihmisen toiminnan olevan vain rajallisesti rationaalista, järjestelmällisesti vääristynyttä sekä vahvasti sidoksissa tapoihin ja tottumuksiin. Valitsemme tyypillisesti vaihtoehdon, jonka olemme aiemminkin valinneet, joka on houkutteleva, helposti havaittava, vähällä vaivannäöllä saavutettava ja myös muiden ihmisten suosima.

Merkittävä osa käyttäytymisestämme on automaattista ja tapahtuu ympäristön ärsykkeiden ohjailemana. Erilaiset tilannetekijät, tiedonkäsittelyn rajallinen kapasiteetti ja automaattinen käyttäytyminen voivat estää ihmisiä toimimasta suositusten tai tietoisten päämääriensä mukaisesti ja ylläpitää toimintaa, joka on pitkällä aikajäänteellä terveydelle haitallista. Ympäristön huomioiminen onkin tärkeää terveydenedistämisinterventioissa.

StopDia tuuppaa yhteistyössä työnantajien kanssa

StopDia- tutkimushankkeen työympäristöihin sijoittuvassa tutkimusosiossa tavoitteena on ollut selvittää ympäristön vaikutusmahdollisuuksia yksilön käyttäytymiseen.  Erityisesti tavoitteena on  ollut selvittää, voidaanko työaikaisia ruokailu- ja liikkumistottumuksia muuttaa terveellisempään suuntaan sijoittamalla pieniä, terveyttä tukeviin valintoihin kannustavia vihjeitä – ns. tuuppauksia – keskeisiin ja helposti havaittaviin kohtiin jokapäiväisessä työympäristössä. Olemme toteuttaneet intervention, jossa työympäristöjä muokataan terveyttä edistävään syömiseen ja työstä palauttavaan fyysiseen aktiivisuuteen kannustaviksi tuuppauksen periaatteita hyödyntäen. Tutkimus on päättynyt ja sen alustavat tulokset ovat lupaavia.

Nyt on lupa tuupata: ota käyttöön StopDia -työkalupakki

Osana StopDia -tutkimushanketta olemme kehittäneet StopDia Tuuppauspakin: kokoelman tieteelliseen kirjallisuuteen ja työnantajahaastatteluihin pohjautuvia konkreettisia työympäristön muokkauksia, jotka ovat yksinkertaisia ja toteutettavissa pienellä vaivalla. Näillä avulla fyysisen ja sosiaalisen työympäristön oletetaan huomaamatta ohjaavan työntekijöitä terveyden kannalta parempiin valintoihin.

Lataa käyttöösi työkalupakki terveyden edistämiseen työpaikoilla.

  •        Evästä! (vinkkejä terveellisiin työpaikkaeväisiin)
  •        Hedelmäjengi (vinkkejä hedelmien käytön lisäämiseen) 
  •        Verrytä! (vinkkejä taukoliikuntaan)