Sosiaalityön maisterikoulutus

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitos järjestää Kajaanissa sosiaalityön maisteriopinnot (120 op). Opintojen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkinto sosiaalityö pääaineessa antaa pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Kelpoisuusvaatimuksena (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015, 7§) sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi maisteriopinnot antavat kelpoisuuden tohtoriopintoihin ja tutkijan työhön.

Maisterikoulutuksen toimintaperiaatteina ovat opiskelijalähtöisyys, tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin ja kehittämiseen. Sulautuvan opetuksen menetelmissä yhdistyy lähiopetusjaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot toteutetaan Kajaanissa.

Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellinen kehittäminen alueilla. Erityisesti panostamme pro gradu -tutkielmien aiheiden sekä käytännön opintojen kiinnittämistä alueelliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sote-integraatiossa. Maisteriopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tutkimuksellisuus. Opetuksen yhteistyöverkostoja rakennettaessa pyritään tunnistamaan työelämän ja alueen erilaisia tarpeita. Opiskelijan on tällöin mahdollista laajentaa osaamistaan julkisen sektorin ammatillisen sosiaalityön lisäksi esimerkiksi sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorin ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen.

Tavoitteita:

  • Käytännön opetus ja pro gradu -tutkielmat keskittyvät alueelliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan.  
  • Opiskelijat tuottavat tietoa Kainuun sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen. 
  • Koulutus vahvistaa Kainuun sosiaalialan kehittämisosaamista. 
  • Koulutus ja kehittämistoiminta toteutetaan yhteistyössä kuntien ja muiden sosiaalialan toimijoiden kanssa.