Musiikkikasvatus, 25/60 op

Perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää perusopetuksen luokkien 1–6 musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja erityisesti integroimalla musiikkia muihin taiteisiin tai oppiaineisiin. Tavoitteena on opiskelijan musiikillisen osaamisen laajentaminen ja musiikillisen ymmärryksen syventäminen sekä kasvattajana ja muusikkona kehittyminen. Opiskelija harjaantuu toimimaan musisoivan yhteisön jäsenenä ja oppii tiedostamaan musiikin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä merkityksiä.

Musiikkikasvatuksen aineopinnot (35 op) antavat opiskelijalle valmiudet ja kelpoisuuden toimia peruskoulun vuosiluokkien 1–9 musiikinopettajana. Aineopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää luokkien 1–9 musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja erityisesti taide- ja taitokasvatuksen alueella. Musiikkikasvatuksen aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa saavuttamiaan taitoja ja tietoja sekä saa valmiuksia peruskoulun musiikkikasvatustoiminnan kehittämiseen.

Huom! Musiikkikasvatuksen aineopinnot poistuvat sivuainetarjonnasta vuoden 2021 jälkeen. Aineopinnot alkavat viimeisen kerran syksyllä 2020. 

 

Opintokokonaisuuksien sisällöt

2332000 Musiikkikasvatus, perusopinnot 25 op

2332001 Laulutaito I 5 op
2332002 Soittotaito I 6 op
2332004 Musiikkipedagogiikka I 6 op
2332011 Musiikin tuntemus ja musiikkikasvattajan työvälineet I 8 op

2332100 Musiikkikasvatus, aineopinnot 35 op

(Musiikkikasvatuksen aineopinnot tulevat poistumaan sivuainetarjonnasta)

2332101 Laulutaito II 6 op
2332102 Soittotaito II 8 op
2332111 Musiikin tuntemus ja musiikkikasvattajan työvälineet II 12 op
2332112 Musiikkipedagogiikka II 9 op

 

Lisätietoja

amanuenssi Anne Loikkanen
anne.loikkanen(at)uef.fi
0294 45 2798