Luokanopettajakoulutus

Luokanopettajakoulutuksemme suorittanut henkilö on kelpoinen luokanopettajan tehtävään. Koulutus kestää noin viisi vuotta. Sen aikana opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK, 180 op) ja sen jälkeen kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM, 120 op). Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut voi jatkaa opintojaan tohtorintutkintoon.

Työllistyminen

Luokanopettajakoulutuksemme antaa valmiuksia toimia työmarkkinoilla itsenäisesti omaa työtään jatkuvasti arvioiden ja kehittäen. Monipuolisen luokanopettajakoulutuksemme suorittaneilla opettajilla on kysyntää myös opetusalan ulkopuolella.

Hakeminen

Luokanopettajakoulutuksemme opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen VAKAVA-kokeeseen, joka perustuu kirjaan tai artikkelikokoelmaan. VAKAVA-kokeen perusteella hakijat valitaan toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeeseen, jossa on haastattelu ja ryhmätilanne. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen sekä ylioppilastutkintomenestyksen perusteella. Lisätietoja hakemisesta löytyy Itä-Suomen yliopiston hakuoppaasta.

Hae luokanopettajankoulutukseen

Opintojen esittely

Luokanopettajakoulutuksessamme pääaine on kasvatustiede. Kasvatustieteen opintoihin sisältyy myös opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Kasvatustiedettä opiskellessaan opiskelija hankkii pedagogisia valmiuksia opettajan työhön sekä tieteelliseen ajatteluun ja tutkivaan työotteeseen.

Koulutukseemme sisältyy perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op), joita opiskellessaan opiskelija saa valmiuksia eri opetettavien aineiden aineenhallintaan sekä niiden opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen.

Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat; ne voivat sisältää luentoja, harjoituksia, seminaareja ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Opintoihin sisältyy myös ohjattua opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukoulussa ja kunnan koululaitoksen piiriin kuuluvissa peruskouluissa tai vastaavissa oppilaitoksissa.

Valmistuminen

(Opiskeluun liittyvä ohjeistus, mm. tutkinnon hakeminen, löytyy Skopen opintoyhteisöstä)

Aineenopettajan pätevyys

Valitsemalla sivuaineeksi jonkun perusopetuksessa opetettavan aineen 60 opintopisteen laajuiset opinnot valmistuttuaan kasvatustieteen maisteri saa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja voi toimia kyseisessä aineessa aineenopettajana vuosiluokilla 1–9. 

Yhteystiedot

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
PL 111, 80101 Joensuu
lokojns.haku(at)uef.fi

Opetus-  ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö