Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

Linkki koulutuksen esittelyvideoon löytyy täältä.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen kolmevuotiset opinnot luovat perustan varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi kehittymiselle. Kandidaatin tutkinto (pääaineena kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus) tuottaa pedagogisen pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan (ent. lastentarhanopettajan) ja esiopetuksen tehtäviin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erilaisissa pienten lasten kasvatuksen, opetuksen ja hoivan toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on taitoja kehittää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikkaa lapsen kehityksen, kulttuurisen oppimisen, toiminnallisen vuorovaikutuksen ja leikin näkökulmasta. Tutkinto antaa pätevyyden myös erilaisiin varhaiskasvatuksen asiantuntijan tehtäviin kuten julkishallinnon virkoihin.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen (ent. lastentarhanopettaja) tavoitteena on varmistaa, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää lapsuutta osana kulttuurista monimuotoisuutta. Opiskelija hallitsee lapsen luontaisen kehitysprosessin eri vaiheet ja niiden riippuvuuden sosiaalisesta ja kulttuurisesta vuorovaikutuksesta. Opiskelija osaa tarkastella lapsen kehitystä ja oppimista sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta. Hän osaa tarkastella erilaisia oppimisympäristöjä ja vahvistaa niissä toteutuvaa pedagogista toimintaa elinikäistä oppimista edistävällä tavalla. Opiskelija osaa hyödyntää uutta teknologiaa omissa pedagogisissa ratkaisuissaan.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät. Hän on omaksunut kriittisen ja analyyttisen tavan arvioida varhaiskasvatuksen ilmiöitä ja hänellä on kykyä opettaa tutkimuspohjaisesti.

Opiskelussa yhdistyvät tieteenalan hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opiskelu toteutuu osana yhteistä kasvatustieteen kandidaattitutkintoa ja se tapahtuu osittain integroituneena luokanopettajiksi ja aineenopettajiksi opiskelevien kanssa. Opintojen monipuoliset suoritustavat tukevat kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja soveltamista. Opetusharjoittelussa keskitytään pedagogisten taitojen kehittymiseen.
 

Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus (linkki pdf-tiedostoon)

Valmistuminen

(Opiskeluun liittyvä ohjeistus, mm. tutkinnon hakeminen, löytyy Skopen opintoyhteisöstä)


Haeyliopistoon.fi -nettisivut

Opetus-  ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö