Kotitaloustiede sivuaineena, 25/60 op

Kotitaloustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee kotitaloustieteen tiedeluonteen. Opiskelija hahmottaa kotitaloudessa tapahtuvan toiminnan, voimavarat ja vuorovaikutuksen erilaisten ympäristöjen kanssa kotitaloustieteen tutkimuskohteeksi. Opiskelija hallitsee kotitaloustieteen peruskäsitteistöä ja teoreettisia perusteita niin, että osaa hyödyntää alan tutkimustietoa. Opiskelija taitaa kotitalousosaamisen ja tuntee kestävän kuluttajuuden lähtökohdat. Hän osaa hyödyntää tieto-ja viestintäteknologiaa erilaisissa kotitalouden oppimisympäristöissä.


Kotitaloustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelijan asiantuntijuus on kasvanut kotitalouden toiminnan eri alueilla ja opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan. Opiskelija osaa edistää kotitalouksien hyvinvointia soveltamalla uusinta tietoa kotitalousalan tutkimuksesta. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta kotitalouden moninaisissa oppimisympäristöissä.

 

Opintokokonaisuuksien sisällöt

2330580 Kotitaloustiede, perusopinnot 25 op

2330511 Johdatus kotitaloustieteeseen 5 op
2330512 Ruokaosaaminen ja elintarvikehygienia 5 op
2330514 Puhtauden tuottaminen 5 op
2330516 Lasten ja nuorten kuluttajaosaaminen 5 op
2330617 Ruokaosaaminen ja ravitsemus 5 op

2330680 Kotitaloustiede, aineopinnot 35 op

2330619 Taitava asuminen 5 op
2330613/2330715 Asuminen ja asuinympäristö/Asuminen ja tila 5 op
2330618 Kotitalous taloudellisena ja sosiaalisena yksikkönä 5 op
2330620 Kulttuurinen ruokaosaaminen ja kodin juhlat 5 op
2330621 Ravitsemusterveyden edistäminen 
2330616 Kotitalouspedagogiikka 10 op

Lisätietoja

amanuenssi Anne Loikkanen
anne.loikkanen(at)uef.fi
0294 45 2798