Kotitalousopettajakoulutus

Haluatko kouluttautua arjen osaajaksi ja tutkijaksi?

Kotitalousopettajakoulutukseen otetaan vuosittain 32 uutta opiskelijaa. Koulutuksen pääaine on kotitaloustiede. Kotitaloustiede tutkii kotitaloutta ja sen dynaamista vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Kotitaloustiede selvittää kotitalouteen ja kotitalouden toimintaan liittyvien ilmiöiden teoreettisia perusteita. Pääaineopinnoissa opiskelija perehtyy kotitalouden eri osa-alueiden taitoihin, teoreettiseen asianhallintaan ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa painottuu kestävän kehityksen näkökulma. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan kotitalousopettajalla on mahdollisuus suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja ja suorittaa lisensiaatin tai tohtorin tutkinto kotitaloustieteessä.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat kotitalousopettajan kelpoisuuden. Valittu sivuaine antaa lisäkelpoisuutta eri aineiden opetustehtäviin perusasteella ja lukiossa, kansan-, kansalais- ja työväenopistossa tai aikuiskoulutustehtävissä. Kotitalousopettajat ovat päteviä lehtoreita ammatillisiin oppilaitoksiin sekä ammattikorkeakouluihin, mikäli heillä on kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Kotitalousopettajan koulutus on laaja-alainen ja tutkinto antaa mahdollisuuden sijoittua työmarkkinoilla myös tutkimus-, hallinto-, neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin. Muita aineita pääaineenaan lukevat voivat ottaa kotitaloustieteen sivuaineekseen. Kotitalousopettajan kelpoisuuden saa suoritettuaan 60 opintopistettä kotitaloustieteen opintoja.

Katso opettajankoulutuksen esittelyvideo.

Kotitaloustieteen tutkimus

Kotitaloustieteen oppimisympäristö on elämisen arki, jolloin tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteita on monia. Arjen ilmiöt kietoutuvat monin tavoin toisiinsa ja siksi kotitaloustieteen tutkimus antaa mahdollisuuden monitieteiseen lähestymistapaan. Itä-Suomen yliopistossa kotitaloustieteen tutkimus on tuottanut julkaisuja ja väitöskirjatutkimuksia seuraavista tutkimusteemoista: kotitalouden pedagogiikka (oppikirja ja opettajatutkimus), ravitsemuskasvatus (nuorten ruokatottumukset ja vegaanien ravitsemus) ja kotitalouden toiminnan tutkimus (kotien lääkekasvatus, maahanmuuttajien akkulturaatio, sukupolvitutkimus ja kestävän elämäntavan tutkimus).

Valmistuminen

(Opiskeluun liittyvä ohjeistus, mm. tutkinnon hakeminen, löytyy Skopen opintoyhteisöstä)


Yhteystiedot

Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Kotitalousopettajakoulutus

Opetus-  ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö