Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) tuottavat luokanopettajan kelpoisuuden yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen kanssa. Opinnot antavat laaja-alaiset taidot opettaa perusopetuksen luokka-asteilla 1-6.

Monialaiset opinnot jakautuvat sisällöllisesti neljään teema-alueeseen

  1. vuorovaikutus
  2. oppiva yhteisö
  3. osallisuus ja yhteiskunta
  4. ilmaisu ja kulttuuri

Opintojen tavoitteena on, että opetuskokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetuskokonaisuuksia, soveltaa eri oppiaineiden sisällöllisiä ja pedagogisia perusteita, toteuttaa integroivia opetuskokonaisuuksia sekä huomioida opetuksessa oppimisen ongelmia ja eri alojen tutkimustietoa. Kaikkia monialaisia opintoja läpäiseviä sisältöjä ovat monikulttuurisuus, kestävä tulevaisuus, sosiaalinen sukupuoli ja tasa-arvo, tieto- ja viestintäteknologia sekä erityispedagoginen näkökulma.

Opintokokonaisuuteen kuuluu sekä kaikille yhteisiä (55 op) että valinnaisia (5 op) opintojaksoja. Monialaisten valinnaisten opintojen opintotarjonta vaihtelee ja tarjonta vahvistetaan vuosittain opetusohjelman hyväksymisen yhteydessä. Monialaisten valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksyä myös muissa tiedekunnissa ja opiskelijavaihdoissa suoritettuja opintojaksoja, mikäli suoritettujen opintojaksojen oppisisällöt liittyvät luokka-asteilla 1-6 opetettaviin oppiaineisiin ja niiden pedagogiikkaan.

Tutustu opintokokonaisuuden ohjeelliseen kulkukaavioon.

Lisätietoja

yliopisto-opettaja Ville Tahvanainen
ville.tahvanainen(at)uef.fi
050 4619 530

amanuenssi Anne Loikkanen
anne.loikkanen(at)uef.fi
0294 45 2798