SIB Labs hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet:

Hankkeen nimi Lyhyt kuvaus   Aloitus    Pääte  
MaTKI (Local council EAKR) Hankkeen tavoitteena on valjastaa alueen oppimisympäristöjen materiaaliteknologian asiantuntemus ja laitekanta hyödyntämään yritysten T&K-toimintaa. Projektissa kehitetään konsepti MaTKI-keskukselle ja pilotoidaan toimintamallin toimivuutta yrityskohteissa. Projekti toteutetaan Itä-Suomen yliopiston (UEF) laitosten materiaalitutkimuksen, Savonia amk:n tekniikan alan asiantuntijoiden ja Savon koulutuskuntayhtymän (AO) koulutusalojen yhteistyönä. 2016 2018
FinBIF (Suomen Akatemia) Digitointi-infrastruktuurin kehittäminen Suomessa. Sähköisten palveluiden kehittäminen biodiversiteetti-informatiikkaan. 2015 2017
ESR: Digitointia kylille / ESF: Digitisation goes rural Hankkeessa luodaan menetelmiä ja tekninen ympäristö luonnontieteellisten näytteiden digitoinnin etätallennukseen 2015 2016
BIoDemoverstas Pohjois-Savo Hankkeessa kehitetään ja testaan uusia biopohjaisista materiaaleista saatavia tuotteita ja niiden kauppalistamista. 2015 2017
CSIBIOMED (Tekes) Tekes-funded project for spectral imaging applications in biological and biomedical applications. 2016 2017
Novel spectroscopic methods for early detection and screening of oral cancer (Tekes-funding for Indo-Finnish collaboration) Suomi-Intia yhteistyöprojektin tavoitteena on selvittää uusien spektroskooppisten menetelmien soveltuvuutta suusyövän varhaiseen, noninvasiiviseen diagnostiikkaan. Tarkoituksena on löytää syljestä sellaisia metabolisia biomarkkereita, joita voidaan käyttää suusyövän varhaisdiagnostiikassa ja riskipotilaiden seulontatutkimuksissa. 2014 2017
MIF - Microplastics in Finnish Wates (Academy of Finland funding) Mikromuovit ovat yleinen, potentiaalisesti haitallinen komponentti vesiympäristöissä, jonka ravintoverkkovaikutuksia ei vielä tunneta. Tutkimuksen pääkohde on mikromuovien päästöt hulevesien mukana sekä tästä aiheutuvat haitat rannikon ja sisävesien eliöille. Tutkimuskonsortiossa yhdistyvät asiantuntemus akvaattisten ravintoverkkojen toiminnasta, materiaalianalytiikan menetelmäosaaminen ja uusin analyysiteknologia. 2016 2020
FOKUDEMO Demonstration of photonic-sensors and high-technology for the control of forest-biorefinery. 2016 2017
Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH) Research, development and application of non-contact optical measurement techniques (spectral and spatial), adapted to the needs of heritage documentation 2012 2016

Päättyneet hankkeet:

Hankkeen nimi Lyhyt kuvaus Aloitus Pääte
TimTekno Tekes-funded project for machine vision applications in sawmill industry. 2010 2012
BioVeL (EU FP7) Sähköisten palveluiden ja automaattisten työnkulkujen infrastruktuurin kehittäminen luonnon monimuotoisuuden tutkimukselle 2011 2014
EU BON (EU FP7) Eurooppalaisen luonnon havaintoverkoston rakentaminen osana GEOSS järjectelmää 2012 2017
HR-SEM (Korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskoopin hankinta) Projektissa hankittiin nanometritason tarkkuuteen kykenevä, pintojen kuvaamiseen ja analysointiin tarkoitettu pyyhkäisyelektronimikroskooppi (HRSEM). Analysoitaessa teollisuudessa tapahtuvia materiaalivaurioita, pinnan kestävyyttä vallitsevissa olosuhteissa, materiaalien yhteensopivuutta tai mahdollisia poikkeavuuksia tuotantoprosesseissa on pintojen tarkastelu oleellinen lähtökohta. 2012 2014
MatTKI (Materiaaliteknologian T&K&I -toimintaa tukevan infrastruktuurin kehittämishanke) Keskeisin tavoite oli hankkia toteuttajaa ja sidosryhmiä parhaiten hyödyntävää laitekantaa ja ottaa laitteistot pilottitutkimusten kautta käyttöön. Määrällisinä tuloksina projektilla olivat esim. ko. teknologiasta kiinnostuneiden yritysten lukumäärä ja arvioitu kysyntä jatkossa. 2014 2015
Norpyro (Pohjoinen ulottuvuus ja termisten puunesteiden raaka-aineet, ominaisuudet ja teollinen käyttö) Tavoitteena on selvittää miten pyrolyysituotteiden tuotantotapa sekä raaka-aineen kasvupaikka ja –olot (pohjoinen ulottuvuus) näkyvät kemiallisissa analyyseissä ja aktiivisuusmittausten tuloksissa sekä teollisessa sovellettavuudessa. 2013 2014
Puun hidaspyrolyysitekniikan teolliset sovellukset biojalostuksessa Hankkeessa kehitettiin teolliseen mittakaavaan siirrettävä ja kaupallistettava prosessi, jossa puuta (erityisesti pien- ja harvennuspuu, sekä latvat, kannot, jne.) hyödynnetään uudella tavalla, kokonaisvaltaisesti ja ekologisesti. 2011 2014
Biojalostamon toteuttamisselvitys Projektin avulla selvitettiin, onko pieniläpimittaisesta puusta hidaspyrolyysitekniikkaan perustuvan biojalostamon avulla toteutettavissa kannattavaa liiketoimintaa. 2011 2013
NANOTEM (Nanokokoluokan läpäisyelektronimikroskopian kehittämishanke) Projektin tavoitteena oli hankkia Itä-Suomeen kilpailukykyinen laite nanometritason materiaalien ja rakenteiden sekä solunsisäisten organellien tarkasteluun ja siten vahvistaa alueen toimintaympäristöä osaamisineen korkeatasoisen tutkimuksen ja T&K-työn tarpeisiin. 2009 2011
ORALDENT (Uudet spektroskooppiset menetelmät suusairauksien diagnostiikkaan), Tekes Projektissa selvitettiin erilaisten spektroskooppisten menetelmien soveltuvuutta suusairauksien diagnostiikkaan. Erityisesti kehitettiin spektroskooppisia mittaustekniikoita soveltuvaksi sylkinäytteistä tehtäviin kvantitatiivisiin määrityksiin. 2011 2013
Olympus/Tekes Tekes-funded joint research project between Finland/Joensuu and Japanese/Olympus focused on spectral imaging. The project goals were conducting fundamental research, generating industrial aplications and prototyping. 2013 2015