Scientific publications

Kotilainen Juha M.; Pölönen, Ismo; Peltonen, Lasse and Metsä-Simola, Klaus (2019). Kaivossopimukset - sisällöt, funktiot ja riskit. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XII, pp. 7-41. University of Eastern Finland.

Mononen Tuija & Björn Ismo (2019). Rural protests and the mining industry in Finland. In the book: Social Movements Contesting Natural Resources Development. Eds. by John F. Devlin. Routledge.

Kotilainen, J. (2018). Resilience of Resource Communities: Perspectives and Challenges. In: The SAGE Handbook of Nature. Vol I. T. Marsden (Ed.) Sage Publications. Pp. 325-341.

Joyce, Susan; Sairinen, Rauno & Vanclay, Frank (2018). Using social impact assessment to achieve better outcomes for communities and mining companies. In the book: Mining and sustainable development. Current Issues. Eds by Sumit K. Lodhia. Ppp. 65-86. Routledge, New York.

Mononen T. (2018) Community and environmental impacts of mining / Die Bergbau und seine Auswirkungen auf Umwelf und Gesellschaft. Mining Report Glûckauf 1, 61-68.

Sairinen, R., Tiainen, H., & Mononen, T. (2017). Talvivaara mine and water pollution: An analysis of mining conflict in Finland. The Extractive Industries and Society.

Yakovleva, N., Kotilainen, J., & Toivakka, M. (2017). Reflections on the opportunities for mining companies to contribute to the United Nations Sustainable Development Goals in sub–Saharan Africa. The Extractive Industries and Society.

Pölönen, I. – Halinen, A. Harmonisointia ilman koherenssia – Kaivoslain toimivuus kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen suhteiden näkökulmasta. Edilex-lakikanava (9.8.2017).

Lyytimäki J. & Peltonen L. (2016). Mining through controversies: Public perceptions and the legitimacy of a planned gold mine near a tourist destination. Land Use Policy, 54, 479-486. 

Tiainen, H. (2016). Contemplating governance for social sustainability in mining in Greenland. Resources Policy, 49, 282-289.
 
Litmanen, T., Jartti, T., & Rantala, E. (2016). Refining the preconditions of a social licence to operate (SLO): reflections on citizens’ attitudes towards mining in two Finnish regions. The Extractive Industries and Society, 3(3), 782-792.
 

Sairinen, Rauno; Rytteri, Teijo & Ziessler-Korppi, Sofia (2016). Kaivostoiminnan yhteiskuntavastuu – kokemuksia maailmalta ja Suomesta [Corporate Social Responsibility in Mining – International and Finnish Experiences]. (In the book: Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mining in the Finnish Society], eds by. T. Mononen & L. Suopajärvi. Lapland University Press. Rovaniemi. Pp. 160-186

Suopajärvi, Leena & Sairinen, Rauno (2016). Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaivostoiminnassa [Social Impact Assessment in Mining]. (In the book: Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mines in the Finnish Society], eds by. T. Mononen & L. Suopajärvi. Lapland University Press. Rovaniemi. Pp. 38-56.

Pölönen, I. (2016) Kaivokset kaavoissa. Kunnan harkintavalta yleiskaavoituksessa kaivostoiminnan ohjauksen näkökulmasta. (Mines in the Land Use Plans – Discretion of the Municipalities in Directing the Mining Activities Through Master Planning) Oikeus 1/2016, p. 70–91. 

Tuija Mononen (2016): Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset – millaiset kysymykset huolestuttavat paikallistasolla? (In the book: Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mining in the Finnish Society], eds by. T. Mononen & L. Suopajärvi. Lapland University Press. Rovaniemi. Pp. 187-212.

Tuija Jartti; Eero Rantala & Tapio Litmanen (2016): Uskomuksista ja oletuksista tutkittuun tietoon. Kaivostoiminnan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kvantitatiivinen tutkiminen. (In the book: Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mines in the Finnish Society], eds by. T. Mononen & L. Suopajärvi. Lapland University Press. Rovaniemi. Pp. 113-134.

Jukka Sihvonen (2016): Kaivostoiminnan laajentaminen alueellisen hallinnan kehyksessä(In the book: Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa [Mines in the Finnish Society], eds by. T. Mononen & L. Suopajärvi. Lapland University Press. Rovaniemi. Pp. 57- 85.

Pölönen, I. & Halinen, A. (2016) Kaivos- ja ympäristölupamenettelyjen yhteensovittamistarpeet ja -
mahdollisuudet. Taustaselvitys (20.6.2016) ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot -hankkeeseen.

Heidi Tiainen, Rauno Sairinen & Olga Sidorenko (2015). Governance of Sustainable Mining in Arctic Countries: Finland, Sweden, Greenland and Russia. Arctic Yearbook 2015, pp. 132-157 (http://www.arcticyearbook.com/toc2015).

Mononen Tuija (2015). Jos olisi tavallinen kaivos - Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutukset lähialueen asukkaiden kokemana. Terra 127(3), 113-124.

Kotilainen Juha, Prokhorova Evgenia, Sairinen Rauno, Tiainen Heidi (2015). Corporate social responsibility of mining companies in Kyrgyzstan and Tajikistan. Resources Policy 45: 202-209.

Jartti, T., Rantala, E. & Litmanen, T. (2014). Sosiaalisen toimiluvan ehtod ja rahat. Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuu ja Lapin maakuntien asukkaiden näkemykset kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä. SoPhi 126. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto.  SoPhi. Jyväskylä. (saatavilla myös sähköisesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5797-1).

Tiainen, Heidi & Sairinen, Rauno (2014). Mining in the Chatkal Valley in Kyrgyzstan - Challenge of social sustainability. Resources Policy 39(2014), 80-87.

Tiainen, Heidi; Sairinen, Rauno & Mononen, Tuija (2014). Talvivaaran kaivoshankkeen konflikoituminen (Conflict process of Talvivaara mine in Finland). Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013. P. 7-76. Itä-Suomen yliopisto: Joensuu

Pölönen, I. & Halinen, A. (2014).  Turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden YVA-selostusten laadunvalvonta (2007–2014) ja puutteiden korjaamismenettelyt (Quality control of the EIA reports in the peat production and mining cases (2007–2014) and procedures for the quality assurance). Ympäristöjuridiikka 3/4-2014, p. 10–37.

Pölönen, I. Ympäristönäkökohtien ja paikallisten toimijoiden asema kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa (Status of Environment and Local Actors in Permit Consideration under the Mining Act). Lakimies 3/2013, p. 414–435.

Mononen, Tuija (2012). Kaivostoiminnan luonnonvara- ja ympäristökysymyksiä maaseudulla. Esimerkkinä Pampalon kultakaivos. Maaseudun uusi aika 2/2012, 21-36.

Sairinen, R; Rinne, P; Halonen, M; Simonett, O; Stuhlberger, Ch (2012): Responsible mining: a toolkit for the prevention and mediation of conflicts in the development of the mining sector.

Sairinen, R; Rinne, P; Halonen, M; Simonett, O; Stuhlberger, Ch (2012). Otvetstvennaa dobyca poleznyh iskopaemyh: instrumentarij dla predotvrasenia i posrednicestva v konfliktnyh situaciah, voznikausih v processe razvitia gornodobyvausego sektora.

Bogdetsky, V & Novikov, V (2012): Mining, development and environment in Central Asia: toolkit companion with case studies.

Bogdetsky, V & Novikov, V (2012): Gornodobyvausaa deatel'nost', razvitie i okruzausaa sreda v Central'noj Azii: prilozenie k instrumentariu c prakticeskimi primerami.

Honkonen, T (2012): Environmental security, mining and good governance: mining regulation in the Kyrgyz region. A review.

Honkonen, T (2012): Ekologiceskaa bezopasnost', dobyca poleznyh iskopaemyh i dobrosovestnoe upravlenie: Obzor normativno-pravovoj bazy v oblasti gornodobyvausej promyslennosti Kyrgyzskoj Respubliki.

Honkonen, T (2012): Environmental security, mining and good governance: comparison of the mining laws of Finland and Kyrgyzstan - main features.

Honkonen, T (2012): Ekologiceskaa bezopasnost', dobyca poleznyh iskopaemyh i racional'noe upravlenie: sravnenie zakonodatel'stva gornodobyvausej promyslennosti Finlandii i Kyrgystana - osnovnye osobennosti.

Prokhorova, E; Ahvenharju, S; Lunabba, J; Tiainen, H; Kotilainen, J; Rinne, P; Hutter, J (2013): Towardsresponsible mining in Central Asia. Mining Legislation and Corporate Social Responsibility in the Kyrgyz Republic and Tajikistan.

Tiainen, H & Sairinen, R (2012): Mining in the Chatkal valley: lack of dialogue and poor governance resulting in local resistance - policy brief.

Tiainen, H (2012): A case study on social sustainability in the Kyrgyz mining industry. Master's thesis. Environmental policy. University of Eastern Finland.

Valitov, R. & Novikov, V. (2012): Mining, development and environment in Central Asia: a cartoon summary of the toolkit companion.

Valitov, R. & Novikov, V. (2012). Gornodobyvaushaa deatel'nost', razvitie i okruzhaushaa sreda v Central'noi Azii: sbornik illustracij. Prilozhenie r instrumentariu.

Tuija Jartti; Rauno Sairinen & Tapio Litmanen (2012). Kaivosteollisuus kansalaisten arvioinnissa: millaisen kaivosalan maakuntien asukkaat haluavat? Maaseudun uusi aika 2/2012, 48–58.

Rytteri, Teijo (2012). Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden vastuustrategiat ja yhtiöihin kohdistuvat odotukset. Alue ja ympäristö 41: 1 (2012) ss. 54–67.

Pölönen, I. Paikallisten osallistumisoikeudet malminetsintä- ja kaivoslupavaiheissa – Uuden kaivoslain arviointia (Participatory Rights in the Exploration and Mining Permit Phases – Evaluation of the New Mining Act). Ympäristöjuridiikka 2/2012, p. 70–105.

Susanna Suomalainen (2012): Malminetsinnän ja kaivostoiminnan vakuudet kaivoslain ja ympäristönsuojelulain nojalla. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Oikeustieteiden laitos, Pro gradu.

Mononen, Tuija & Sairinen, Rauno (2011): Kaivostoiminta ja paikallisen hallinnan haaste (teemanumeron pääkirjoitus). Terra 123(2011):3, 3-5.

Sairinen, Rauno (2011): Kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuu ja muuttuva suhde paikallisyhteisöön. Terra 123(2011):3, 11-18.

Tervo, Katja (2011). Otanmäki - katsaus erään kaivoskylän elinkaaren vaiheisiin. Terra 123(2011):3, 165-173.

Kujala, Matleena (2011). Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan pro gradu –tutkielma.