Vinkkejä teatterikurssin järjestäjälle

 

VETÄJIEN VINKIT

 

Varaa kurssille riittävästi aikaa

Harjoituksia pidettiin kerran viikossa 2,5 tunnin jaksoissa. Tämä oli meille liian vähän. Varsinaisten harjoituskertojen lisäksi jouduttiin pitämään myös ylimääräisiä harjoituksia ja tämä kuormitti niin osallistujia kuin vetäjiäkin. Varsinaisen harjoittelun lisäksi olisi hyvä varata aikaa myös tutustumiselle ja ryhmäytymiselle sekä omien tarinoiden kertomiselle, esimerkiksi taukojen ja erilaisten yhteisten harjoitteiden kautta.

Aikatauluta huolellisesti

Haastavimmiksi koettiin aikataulutus ja prosessinhallinta. Ajankäyttö tulisi suunnitella huolellisesti, jotta harjoituskertojen aika ei menisi ”hukkaan”, ja että kaikki paikallaolijat pääsisivät tekemään jotakin jokaisella kerralla. Aikataulutuksessa tulee myös huomioida osallistujien erilaiset elämäntilanteet.

Huomioi ryhmän heterogeenisyys

Eri-ikäisten maahan muuttaneiden ja kantaväestön edustajien muodostama yhteisryhmä on hyvin heterogeeninen. Myös erilaiset elämäntilanteet, motivaatiot ja intressit vaikuttavat osallistujien tekemiseen. Näistä johtuen sitoutumisen asteet voivat vaihdella melkoisesti. Ryhmän käynnistämisellä on myös omat alkuvaikeutensa. Ottaa oman aikansa, että ryhmän sisälle muodostuu oma kulttuurinsa ja toiminta vakiintuu.

Panosta ryhmän sitoutumiseen

Ryhmämme kärsi myöhästelyistä, mutta myös muutot, poisjäännit terveydellisistä ym. muista syistä tai ilmoittamaton harjoituksien väliin jättäminen hankaloittivat ryhmän toimintaan. Etenkin poisjääntejä oli tarpeellista käsitellä. Ryhmän koherenssiin tulee kiinnittää huomiota jäsenvaihdosten yhteydessä. Tue ryhmää näissä muutostilanteissa.

Kannusta ja tue ryhmäläisiä

Luo turvallinen ja tervetullut ilmapiiri. Ohjaustiimin tulisi myös aktiivisesti kannustaa ja tukea osallistujia. Huolehdi siis tukitoimista, ja keskustele tarvittaessa kahden kesken osallistujien kanssa. Maahan muuttaneilla on usein erilaisia haasteita kuin kantasuomalaisilla. Muun muassa pelot, ennakkoluulot ja suomalaisen kulttuurin erilaisuus voivat herättää kysymyksiä ja huolia, eikä oma tukiverkko ole vielä välttämättä kovinkaan vahva. Pyri kokoamaan kansainvälinen ohjaustiimi, sillä kulttuuritulkeille ja maahan muuton kokemuksia ymmärtäville kuuntelijoille voi olla tarvetta.

Luokaa yhteiset pelisäännöt

Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen on tärkeää, jotta jokaisella on samat lähtökohdat ja tiedot kurssin alkaessa. Pidä prosessi mahdollisimman avoimena, avaa tarpeeksi asioita, sillä jokainen ymmärtää ja ajattelee asioista eri tavalla. Sopikaa myös käytännön asioista kaikkien paikalla ollessa, vaikka ryhmällä olisikin käytössä esimerkiksi sähköinen tiedotuskanava. Näin varmistetaan, että tieto tavoittaa kaikki osallistujat.

Valitkaa sopiva toteutustapa

Ryhmä äänesti valmiin käsikirjoituksen puolesta, mutta ajatuksia oli myös, että devising-tekniikka olisi ollut tällaiselle yhteisryhmälle parempi. Vetäjätiimin puolelta kommentoitiin, että devising olisi tuonut ehkä kulttuurisia asioita paremmin esiin ja niitä olisi voitu käsitellä eri näkökulmista. Katsottiin, että kulttuurienvälisen ymmärtämisen lisääntymisen näkökulmasta tämä olisi ollut hedelmällisempi tapa toteuttaa kurssi. Tällöin kurssi olisi voinut olla prosessina myös kevyempi muun muassa ajankäytöllisesti, ja toisiin olisi tutustunut ehkä paremmin. Kummatkin toteutustavat todettiin kuitenkin toimiviksi ja itse prosessi on usein olennaisempi kuin lopputulema. Oleellista on, että kurssille löytyy sopivankokoinen haaste, niin että motivaatio pysyy yllä.

Varaa reilusti suunnittelijaresursseja

Kurssin mahdollinen toteuttaminen ”normaalikurssina” vaatii myös kustannusten ja tuntimäärien ja osallistumismaksun suuruuden pohdintaa. Koettiin myös, että kurssi vaati paljon suunnittelijaresursseja.

Kurssipaketin lisäksi tulee suunnitella myös kurssin markkinointi sekä miten ja mitä kautta lähdetään etsimään kurssille osallistujia. Kannattaa samalla myös tarkastaa omat verkkosivut - mistä siellä tietää, että maahan muuttanutkin on tervetullut kursseille?

Yhteissuunnittelu vaatii aikaa, mutta on toimiva tapa kehittää kurssia. Kaiken kaikkiaan kulttuurienvälisen ryhmän toteuttaminen vaatii enemmän työpanosta kuin vakiintunut ryhmä, ainakin ensimmäisillä toteutuskerroilla.

Verkostoidu

Yhteistyötahot ovat tärkeitä kurssin toteutumisen kannalta. Verkostojen kautta voi saada apua osallistujien etsimiseen ja markkinointiin, tarpeiston hankintaan, henkilöstön palkkaamiseen ynnä muuhun kurssitoteutukseen.

Kantasuomalaisilla on jalansija suomalaisessa yhteiskunnassa ja heillä on erilaisia sosiaalisia verkostoja, joiden puoleen kääntyä tarvittaessa. Nämä voivat kuitenkin maahan muuttaneilta puuttua, joten yhteistyötahot voivat olla avuksi myös tällaisissa tilanteissa.

Kulttuurienvälisen ryhmän järjestäminen antaa paljon

Kulttuurienväliset kurssit ovat hyvä alusta opetella suomea ja muita kieliä, keskustella ja tuoda esiin eri näkökulmia. Teatterin nähtiin ylittävän muut kielirajat, mikä yhdisti ryhmäläisiä. Kurssin kautta myös järjestäjät saivat uutta tietoa maailmasta osallistujien kautta ja ajatusmaailma avartui. Kurssilla pääsi tutustumaan ihmisiin, jollaisiin ei muuten tutustuisi.

 

OSALLISTUJIEN VINKIT

 

Aikatauluta huolella

Huomioi ryhmän menot aikatauluja suunnitellessa ja sopikaa mahdollisista extraharjoituksista hyvissä ajoin. Muun muassa työt ja lastenhoito vaativat oman aikansa ja järjestelynsä, jotta tunneille voi osallistua. Muista ajankäytön hallinta, ettei aikaa mene hukkaan, ja että kaikki pääsevät osallistumaan.

Huomioi, että uusi, toisilleen tuntematon ryhmä vaatii enemmän aikaa. Aikaa tulisi näin ollen varata myös juttelulle ja toisiin tutustumiselle.

Valitse ryhmälle soveltuva ohjaustiimi

Valitkaa soveltuva ja pätevä ohjaaja kulttuurienvälisen aikuisryhmän ohjaamiseen. Ohjaustiimissä olisi hyvä olla myös aikatauluista vastaava tuottaja.

Ohjaajien tulisi huomioida osallistujien eri taitotasot. Asioiden selvittäminen ja ymmärtäminen vaativat enemmän aikaa. Sisäisessä viestinnässä tulisi varmistaa, että viesti tavoittaa kaikki.

Tue ja sitouta ryhmää

Murra jää ryhmäläisten keskuudessa kurssin alkaessa. Huomioi ryhmäläisiä aktiivisesti ja anna apua tarvittaessa. Järjestä myös kahdenkeskisiä keskusteluja. Mieti ”kulttuuritulkin” tarve väärinymmärrysten ja kysymysten varalle. Huomioi myös mahdolliset kielimuuritilanteet ja tulkin tarve.

Etsi ryhmälle soveltuva, riittävän tilava ja rauhallinen harjoittelupaikka.

Muista myös tutustuttaa ja sitouttaa ryhmää. Ryhmähengen kannalta on tärkeää, että kaikki on paikalla. Tunneille voi kehitellä erilaisia yhteisiä harjoituksia, esimerkiksi vuorosanojen opetteluun, alkulämmittelyihin ja äänenavauksiin.

Panosta ryhmälähtöisyyteen

Anna osallistujien kokemuksille ja osaamiselle tilaa. Anna aikaa myös tutkia ja kokeilla eri vaihtoehtoja valmiiden ratkaisujen sijaan. Hyödynnä yhteissuunnitteluperiaatetta esimerkiksi käsikirjoituksen laatimisessa.

Tue ryhmäytymistä

Järjestäkää informaaleja tapaamisia harjoitusten ulkopuolelle. Sopikaa yhteinen tiedotuskanava, joka todella tavoittaa kaikki.

 

YLEISÖN VINKIT

Näytöksiä voisi järjestää enemmän, myös kouluissa ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksissa. Esitysten jälkeen voisi järjestää aikaa yhteiselle keskustelulle yleisön ja esiintyjien kesken.

Mieti, olisiko mahdollista järjestää tekstitykset useammalla kielellä, jotta isompi yleisöjoukko voisi tulla katsomaan ja nauttimaan esityksestä. Huomioi esityksissä erityisesti musiikin voimakkuus, niin että puhe varmasti kuuluu.

 

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ TUTKIMUSTA:

Korkatti, M. 2012. Monikulttuurinen teatteriprojekti osallisuuden näkökulmasta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/49458/Korkatti_Maria-Monikulttuurinen_teatteriprojekti_osallisuuden_nakokulmasta.pdf?sequence=1

Lehtonen, J. & Pöyhönen, S. 2018. Documentary theater as a platform for hope and social justice. In E. Anttila & A. Suominen (eds.) Critical Articulations of Hope from the Margins of Arts Education. London: Routledge, 32-45.