Mitä on projekti- ja palveluoppiminen?

Opinsaunassa hyödynnetään projektioppimista (project-based learning, PBL) ja palveluoppimista (service-learning), joissa tieteenalan oppisisällöt ja teoriat yhdistetään lähiyhteisön ja alueen oikeiden organisaatioiden kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on akateemisten oppimistavoitteiden ohella saavuttaa kansalaisoppimista (civic learning) ja työelämätaitoja. Lisäksi yliopisto toimii aktiivisesti alueellisena ja yhteiskunnallisena kehittäjänä. 

Yliopiston opiskelijat kehittävät todellista toimintaa samalla kun suorittavat opintoihinsa kuuluvia opintojaksoja. Tämä tapahtuu suunnittelemalla, toteuttamalla, arvioimalla ja tutkimalla erilaisia projekteja ja palveluja yhteistyössä alueen moninaisten yhteisöjen ja vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Yhteisöjen jäsenille ja vapaan sivistystyön toimijoille malli tarjoaa tukea arjesta kumpuavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Projektioppimisen taustalta löytyvät muun muassa Deweyn ajatukset tekemällä oppimisesta ja oppijan aktiivisesta roolista (Boss 2011). Felten ja Clayton (2011) tiivistävät palveluoppimisen hyödyiksi uusien ihmisten ja tilanteiden kohtaamisen, opiskelijan minäpystyvyyden vahvistumisen ja yhteiskunnallisten ongelmien kompleksisuuden paremman ymmärtämisen. Samalla akateeminen oppiminen, henkilökohtainen kasvu ja kansalaisoppiminen limittyvät. Zittounin (2017) termein voidaan puhua myös oppimisen mielekkyyden (sense) lisäämisestä ja opiskelun yhdistämisestä muihin elämän piireihin (spheres of life).

Kokemustemme mukaan projekti- ja palveluoppiminen on parhaimmillaan hyödyksi kaikille sen osapuolille, eikä kyse ole pelkästään opiskelijoiden ja osallistujien, vaan myös organisaatioiden oppimisesta. Yhteistoiminnallisuus ja räätälöinti tuottavat toimivimpia ratkaisuja.

 

Lähteet:

Boss, S. 2011. Project-Based Learning: A Short History. https://www.edutopia.org/project-based-learning-history

Felten, P. and Clayton, P. H. 2011. Service-learning. New Directions for Teaching and Learning, 2011: 75–84. doi:10.1002/tl.470

Zittoun, T. 2017. Learning through the lifecourse. (Luento 11.12.2017 Itä-Suomen yliopistossa)