Avoimet tutkimusaineistot

Tutkimusaineistojen hallinnassa on suositeltavaa noudattaa FAIR -periaatteita (Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable) eli aineiston tulisi olla löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävää. 

Tutkimuksen rahoittajat ja kustantajat edellyttävät yhä useammin tutkimuksen tausta-aineistojen saattamista avoimiksi. Itä-Suomen yliopiston datapolitiikan mukaisesti julkisella rahoituksella tehdyn, julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvän tutkimusaineiston tulee lähtökohtaisesti olla avointa aina, kun se on tehtyjen sopimusten (omistajuus, käyttöoikeudet, immateriaalioikeudet ja salassapito), lainsäädännön ja tutkimuseettisten periaatteiden puitteissa mahdollista eikä vaaranna yliopiston etua.

Tutkimusaineistojen avaaminen muiden käyttöön:

  • parantaa tutkimustulosten laajamittaista hyödynnettävyyttä ja jatkokäyttöä
  • edistää tutkimusta ja mahdollistaa uusien havaintojen ja ilmiöiden löytämistä
  • edistää tutkimusyhteistyötä 
  • tarjoaa tutkijoille tasavertaiset mahdollisuudet tutkimusdatan käyttöön

Aineistojen avaamisessa suositellaan lisenssejä, joiden avulla tutkija voi itse määritellä datansa käyttöoikeuksia: mitä, miten ja kenelle aineistoja luovutetaan. On tärkeää huomioida rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeistukset ja vaatimukset, lain ja tutkimusetiikan lisäksi.

Aineiston käyttöehdoista määrää tutkimusaineiston tekijä tai se, kenelle tekijä on siirtänyt oikeudet, lukuun ottamatta tilanteita, joissa lainsäädäntö (tietosuoja-asetus, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) tai liikesalaisuus rajoittaa datan käyttöä ja julkaisemista. Lisäksi tekijänoikeuslaki ja hyvä tieteellinen käytäntö edellyttävät, että tekijä mainitaan hyvän tavan mukaisesti. Lisensointi (esim. Creative Commons) määrittää aineiston tuottajan ja käyttäjän oikeudet, ja näin ollen parantaa datan uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Tutkijalle aineiston avaaminen on tieteellinen meriitti, sillä tutkimustyön tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen luetaan ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa. Tutkimusaineistojen avaaminen kannattaa siis lisätä ansioluetteloon. Avaaminen meritoi tutkijaa viittauksina avattuun tutkimusaineistoon sekä tutkimusaineistosta tuotettuihin julkaisuihin. Myös käyttämättä jääneiden aineistojen julkaisua suositellaan. Jotta tutkimusaineisto olisi löydettävissä ja hyödynnettävissä, aineistoon täytyy liittyä riittävän tarkkoja kuvailutietoja eli metadataa. Aineiston löytämiseksi sille tulee hankkia pysyvä tunniste (URN, DOI), jonka avulla digitaalinen aineisto voidaan tunnistaa ja löytää, vaikka aineiston sijaintipaikka olisi muuttunut.

UEF-eRepository (eRepo) on Itä-Suomen yliopiston avoimien tutkimusaineistojen palvelu, joka sisältää rinnakkaistallennettuja tieteellisiä artikkeleita ja tutkimusaineistojen metatietoja. eRepo kokoaa yhteen tietoja  Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden tuottamasta tutkimusdatasta useista eri palvelusta. 

Tutkimusaineistot on suositeltavaa kuvata tutkimusaineistojen Etsin-hakupalveluun. Palveluun voi tallentaa metatietoja myös aineistoista, joita ei voida suoraan avata jatkokäyttöön. Aineiston julkiset kuvailutiedot lisäävät tietoa olemassa olevista aineistoista ja voivat poikia esimerkiksi yhteistyömahdollisuuksia, vaikka itse aineistoa ei voida avata.  Tutkimusdatan avaamiseen soveltuvia palveluja on esitelty täällä. 


Lisätietoa:

datasupport[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Anne Karhapää, kirjasto
p. 0294 45 8213
anne.karhapaa[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Tomi Rosti, kirjasto
p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Kaisa Hartikainen, kirjasto
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi