Kansallisia ja kansainvälisiä avoimuuden periaatteita ja ohjeistuksia

Kansallisia ohjeistuksia

Avoin tiede, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Avoimen tieteen verkkokurssit, Tieteellisten seurain valtuuskunta 

Avoin tiede: avoin saatavuus ja aineistojen avaaminen, Suomen akatemia

Kansainvälisiä ohjeistuksia ja sopimuksia

Euroopan Unionin avoimen tieteen sivusto

Euroopan komission ohjeet ja politiikat avoimen tutkimuksen edistämiseksi: 


Euroopan komission H2020 online-oppaat: 


LERU Statements sisältää Euroopan johtavien tiedeyliopistojen julistukset avoimen julkaisemisen ja datan edistämiseksi.


Berlin Declaration (Berliinin julistus) laadittiin Max Planck Societyn järjestämässä konferenssissa lokakuussa 2003. Mukana oli kansainvälinen joukko yliopistojen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten kustantajien edustajia. Myös Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto on allekirjoittanut julistuksen. Julistuksen mukaan tieteellinen tietämys leviää vaillinaisesti, jollei tietoa lueta ja jaeta vapaasti. Ihmiskunnan tuottamaa tietoa ja kulttuurillista perintöä täytyy välittää globaalisti ja vapaasti internetissä.

Budapest Open Access Initiative (BOAI) on kansainvälinen aloite, joka pyrkii edistämään eri tieteenalojen tutkimusjulkaisujen ja tiedonvälityksen vapaata julkaisemista. Se keskittyy pelkästään vertaisarvioituun aineistoon. Periaatteena on, että julkaisujen täytyy olla vapaasti luettavissa internetissä. Avoin julkaiseminen lisää tutkijoiden ja heidän tutkimustyönsä näkyvyyttä, lukijakuntaa ja vaikuttavuutta.

SPARC (Scholarly Publishing and Academic Research Coalition) on maailmanlaajuinen tutkimuslaitosten, tieteellisten kirjastojen ja yhdistysten muodostama ryhmä, joka edistää tutkimustiedon vapaata saatavuutta ja rohkaisee eri vaihtoehtoja tieteellisen tiedon julkaisemisessa. SPARC Europe on sen eurooppalainen ryhmittymä. Itä-Suomen yliopiston kirjasto on mukana SPARCissa.