Ympäristöoikeus

Ympäristöalan työmarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Alalla arvostetaan monipuolista koulutusta ja edellytetään useiden eri alojen osaamista. Ympäristöoikeuden opinnot antavat valmiuksia itsenäisesti hyödyntää ja käyttää oikeudellista, ympäristöasioihin liittyvää viranomaisnormistoa. Opinnot on suunniteltu työelämän käytännön vaatimuksia ajatellen. Ympäristöoikeuden opinnot harjaannuttavat käyttämään ympäristöasioihin liittyviä oikeudellisia lähteitä ja perustelemaan kannanotot oikeudellisesti.

Itä-Suomen yliopistossa ympäristöoikeutta voi opiskella laajemmin kuin missään muualla Suomessa. Opiskelijan valittavana on ympäristöoikeuden perus- ja aineopintojaksoja yhteensä 96 opintopisteen laajuisesti.

Oikeustieteissä voi suorittaa hallintotieteiden kandidaatin tai maisterin (HTK, HTM) tutkinnot pääaineena ympäristöoikeus. Oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnossa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot ympäristöoikeudessa.

Jatkotutkintoina voi suorittaa oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) tutkinnot pääaineena ympäristöoikeus.

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa laajasti myös muita ympäristöopintoja. Ympäristöoikeuden pääaineopiskelijoille soveltuvat erinomaisesti sivuaineiksi esimerkiksi monitieteiset ympäristötieteiden opinnot, ympäristöpolitiikka, oikeustaloustiede tai vaikkapa biologia tai yhteiskuntamaantiede.

Ympäristöoikeuden oppimistavoitteista ja opetuksesta

Ympäristöoikeuden opetuksessa erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden valmiuksiin itsenäisesti hyödyntää oikeudellis-ta normistoa ja käyttää oikeudellisen tiedon hankinnan välineitä. Tavoitteena on, että ympäristöoikeuden opintojen jälkeen opiskelijalla olisi hyvät valmiudet itsenäiseen oikeudelliseen argumentaatioon ja omaehtoiseen, kriittiseen oikeuslähteiden hyödyntämiseen työelämässä eteen tulevia ongelmia ratkaistaessa.

Ympäristöoikeuden luentojen ja muun opetuksen tavoitteena on harjaannuttaa oikeudelliseen tiedonhankintaan ja perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen. Ympäristöoikeuden luentoihin sisältyy yleensä omatoimisia tiedonhankinnan harjoituksia kotitehtävien muodossa ja tehtävien raportointia opettajan ohjeiden mukaisesti. Osasta ympäristöoikeuden luentoja opiskelijat laativat opettajan ohjeiden mukaan oppimispäiväkirjan. Luentoja voi seurata, vaikka oppimispäiväkirjaa ei tekisikään. Erityisesti pääaineopiskelijoiden kannalta osallistuminen luennoille, seminaareihin, työpajoihin, lukupiireihin, vapaaehtoisiin ekskursioihin ja oppiaineen järjestämiin ajankohtaispäiviin on opintomenestyksen ja tulevan ammattitaidon kan-nalta olennaista, eikä opintojen suorittamista kovin laajasti pelkkinä kirjallisuustentteinä suositella.

Kirjallisuutta voidaan tenttimisen sijasta myös suorittaa aihepiiristä tehtävillä korvaavilla esseillä. Esseesuoritus voi olla osasuorituksena kaikissa ympäristöoikeuden opintojaksoissa lukuun ottamatta perusteiden luentoja ja kirjallisuutta sekä seminaarimuotoisia opintojaksoja. Esseesuoritukset ovat erittäin suositeltavia ja soveltuvat hyvin ympäristöoikeuden opiskeluun. Suositeltavaa olisi, että ennen proseminaariin tulemista olisi tehty vähintään 2-3 esseetä tai muuta kirjallista opintojen osasuoritusta (esim. oppimispäiväkirjaa). Esseesuorituksesta on sovittava aina erikseen tentaattorin kanssa.

Luentojen ja muiden opintojakson osasuoritusten (esim. esseiden) osalta ympäristöoikeudessa noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

1. hyväksytyistä luennoista annetaan esimerkiksi oppimispäiväkirja hyväksyttäessä 5–10 p., jotka otetaan huomioon opintojakson hyväksymistä ja kokonaisarvosanaa määritettäessä
2. vastaavasti opintojakson osasuoritukseksi hyväksytystä esseestä saa 5–10 hyvityspistettä, jotka otetaan huomioon opintojakson hyväksymistä ja kokonaisarvosanaa määritettäessä
3. hyväksyttävästi suoritetut luennot tms. vapauttavat vastaamasta yhteen tehtävään kirjallisuustentissä (opiskelija voi halutessaan vastata myös kaikkiin kysymyksiin; arvosana ratkaistaan tällöin opiskelijalle edullisemman vaihtoehdon mukaan)
4. opiskelija ilmoittaa tenttiin ilmoittautuessaan tai viimeistään tenttivastauksessaan, milloin hän on suorittanut luennot tms. ja kuka suorituksen on hyväksynyt sekä kuinka monta pistettä hän on suorituksesta saanut.

Säädösvaatimukset

Kirjallisuuskuulustelujen vaatimuksiin sisältyy kirjallisuuden ohella säädöksiä. Vaadittavat säädökset luetellaan opetussuunnitelmassa. Säädökset muutoksineen on hallittava sellaisina kuin ne esitetään uusimmassa lakikirjassa. Tenteissä edellytetään osattavaksi säädösten keskeinen sisältö, systematiikka ja käsitteistö. Yksittäisiä pykäliä ei kuulustella.

Ympäristöoikeus sivuaineena

Oikeustieteiden sivuaineopiskelu

Oikeustieteiden sivuainekokonaisuudet WebOodissa 

Tutkimushankkeita