Oikeustieteiden laitoksella hyväksytyt väitöskirjat

Filosofia
Finanssioikeus
Hallinto-oikeus
Oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus
Rikos- ja prosessioikeus
Siviilioikeus
Työoikeus
Valtiosääntöoikeus
Ympäristöoikeus


Filosofia

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Mikko Siponen Use of the Universalizability Thesis in Computer Ethics: A Pragmatic Perspective   2005
Maija Aalto-Heinilä The Concept of Showing in Wittgenstein's Tractatus
Näyttämisen käsite Wittgensteinin Tractatuksessa
Martin Gustafsson 2007
Immo Turunen Teoria eläimen liikkeestä ja ihmisen toiminnasta Aristoteleen filosofiassa Mikko Yrjönsuuri 11.4.2016

Finanssioikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Arja Aittoniemi Kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön arvonlisäverotus Saukko Petri
Linnakangas Esko Olavi
14.12.2015


Hallinto-oikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Marja Sutela Suora kansanvalta kunnassa. Oikeusvertaileva tutkimus
kansanäänestyksestä kunnan asukkaiden itsehallinnon
toteuttajana.
Jaakko Husa
Erkki Mennola
21.03.2000
Kaija Majoinen Mitä virkaa valtuustolla? Olavi Borg
Ryynänen Aimo
11.09.2001
Aimo Hurskainen Hallintopäätöksen perustelemisesta Heikki Kulla
Veijo Tarukannel
26.01.2004
Mervi Parviainen Tasa-arvoa laskimella. Tutkimus tasa-arvolain kiintiösäännöksen vaikutuksista kunnallisten toimielinten jäsenvalinnoissa. Kaijus Ervasti
Kevät Nousiainen
19.6.2006
Tomi Voutilainen ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa - ICT oikeudelliset periaatteet ja sähköinen hallintomenettely Juha Laine
Veijo Tarukannel
16.9.2009

Ulla-Maija Väätänen

Oikein ja joutuisasti. Joutuisuus hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeena hallintotoiminnassa Niemivuo Matti
Huhtanen Raija
5.9.2011
Matti Muukkonen Yhdistymisvapaus ja yhdistysoikeuden järjestelmä Miettinen Tarmo
Karhu Juha
26.3.2012


Oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv. pvm
Riitta Ahtonen Kohtuuttomat oikeustoimen ehdot ja niiden sovittelu: Oikeustaloustieteellinen tarkastelu Oker-Blom Maximilian 22.3.2010
Auri Pakarinen Tapaustutkimuksia lainvalmistelun kehittämisestä ja sääntelyn
toimivuudesta
Kevät Nousiainen
Tuomas Pöysti
 
17.9.2012
Tulaeva Svetlana Creating Regulation in the Modern World: Companies´ Response
to Regulatory Pluralism
Laura Henry
Mauro Zamboni
18.1.2016

 
Rikos- ja prosessioikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Anssi Keinänen Yhdyskuntapalvelu empiirisen kriminologisen tutkimuksen kohteena Jussi Pajuoja 17.12.2008
Zacharias Sundström Oikeudenmukainen tuomio - Tuomarin harkinta rikosasiassa - Kansalliset ja kansainväliset vaikutteet tuomarin harkinnassa Sakari Melander
Per Träskman
5.9.2011
Mika Launiala Esitutkinnan funktiot ja esitutkintaperiaatteet Mikko Vuorenpää 17.2.2014
Jyri Paasonen Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn toimivuus - empiirisiä oikeustutkimuksia yksityisestä turvallisuusalasta Veijo Tarukannel 17.2.2014
Sanna-Maria Klemetti Oikeudellisten konstruktioiden kinetiikka. Rakenneanalyyttinen tutkimus Raimo Siltala 15.12.2014
Sasu Tyni Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita? Jussi Pajuoja 18.5.2015
Heikki Kallio Rangaistava menettely ja rikosvastuu kolmannen maan
kansalaisen luvattomaan työntekoon liittyvissä rikoksissa
Jussi Tapani
Pekka Viljanen
26.10.2015
Reima Kukkonen Velallisen rikokset ja rikollisoikeudellinen laillisuusperiaate Terttu Utriainen
Jussi Tapani
11.4.2016
Mika Sutela Arbitrium an decisio - Oikeudellisen päätöksenteon yhtenäisyys yleisissä tuomioistuimissa Jussi Pajuoja 15.8.2016


Siviilioikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Lee Na Ri Exclusion and coordination of fragmentation. - Five Essays Toward a Pluralistic Theory of Patent Right Bakardjieva Antonina Petrova 13.9.2010
Yanan Zhang Approaches to Resolving the International Documentary Letters of Credit Fraud Issue Gao Lingyun 7.3.2011


Työoikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Birgitta Lundström Häirintä työelämässä. Työsyrjintädirektiivin kieltämä häirintä ja häirintäkiellon täytäntöönpano Eija Mäkinen 13.4.2015


Valtiosääntöoikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Tarmo Miettinen Tieteen vapaus. Julkisoikeudellinen tutkimus tieteenharjoittajan
itsemääräämisoikeudesta, tieteen itsekontrollista ja yliopiston itsehallinnosta.
Kaarlo Tuori
Olli Mäenpää
26.06.2001
Andrew Loishori Mollel A Human Rights Approach to Conflict Prevention, Management and Resolution in the Africa´s Great Lakes Region: A Focus on the DRC Conflict Jaakko Husa
Timo Koivurova
18.2.2010
Maija Dahlberg Do You Know It When You See It? A Study on the Judicial Legitimacy of the European Court of Human Rights Elina Pirjatanniemi
Jenny E. Goldschmidt
17.8.2015
Virpi Anttonen Prerogatiivistä presidentin valtaoikeudeksi. Tutkimus
armahdusvallan kerrostumista valtiosääntöoikeudellisessa ja oikeushistoriallisessa kontekstissa, erityisesti vuosien 1917-1921 Suomessa
Jyränki Antero
Kekkonen Jukka Tapani
12.9.2016


Ympäristöoikeus

Opiskelija Aihe Tarkastajat Hyv.pvm
Leila Suvantola Huominen ei koskaan kuole - Luonnonsuojelun ja ympäristönkäytön kilpailutilanteiden ratkaisemisesta Erkki J. Hollo
Kari Kuusiniemi
29.12.2006
Ismo Pölönen Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Tutkimus YVA-menettelyn oikeudellisesta asemasta ja kehittämistarpeista ympäristöllisen vaikuttavuuden näkökulmasta Anne Kumpula 31.10.2007
Tuula Honkonen Common But Differentiated Responsibility as a Regulatory and Policy Principle in Multilateral Environmental Agreements Marc Pallemaerts 17.12.2008
Kyllästinen Esa Riskinjako maakaaressa. Varallisuus- ja prosessioikeudellinen tutkimus myyjän ja ostajan välisestä riskinjaosta asuinkiinteistön kauppaan liittyvissä virhetapauksissa. Häyhä Juha 22.11.2010
Assembe Mvondo Samuel Towards International Norms of Sustainable Forest Management: A Review of State Practice from the Regional to the Global Level Timo Koivurova
Kidd Michael
7.3.2011
Suvi Borgström Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? Ekologis-juridinen näkökulma suden suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen Anne Kumpula
Jukka Similä
5.9.2011
Sinikka Pärnänen Vesistöjen ennallistaminen uiton jälkeen Erkki Hollo
Pekka Vihervuori
17.9.2012
Seita Romppanen New Governance in Context. Evaluating the EU Biofuels Regime Harri Kalimo
Robert Utter
15.6.2015
Lea Halonen Metsäojitukset ja vesiensuojelusääntely - Sääntelyteoreettinen tutkimus vesiensuojelusääntelyn toimivuudesta Kai Kokko
Jukka Similä
15.8.2016
Niko Soininen Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus. Tutkimus vesilain intressivertailuperustelujen oikeudellisista edellytyksistä Mirjami Paso
Kari Kuusiniemi
10.10.2016